Nawigacja

Zbędne składniki majątku

Strona znajduje się w archiwum.

Ogłoszenie o drugim przetargu publicznym na sprzedaż zbędnego składnika rzeczowego majątku ruchomego Oddziału IPN-KŚZpNP w Gdańsku – samochód osobowy Skoda Octavia Kombi

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kopeć
Data publikacji 20.03.2019 Rejestr zmian

Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Gdańsku ogłasza przetarg publiczny w drodze składania pisemnych ofert na sprzedaż zbędnego środka trwałego:

Samochód osobowy Skoda Octavia – 1 szt.

 1. Nazwa i siedziba sprzedającego:

Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Gdańsku

80-266 Gdańsk, al. Grunwaldzka 216,

Tel. 58 660 67 07

 1. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

Otwarcie ofert ma charakter jawny i odbędzie się w siedzibie Sprzedającego określonej w pkt. 1 w dniu 4 kwietnia 2019 o godzinie 12:00.

Z uwagi na ograniczony wstęp do budynku osoby, które zechcą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert zobowiązane będą okazać dowód tożsamości w celu wystawienia przepustki.

 1. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany samochód:

Samochód można obejrzeć na parkingu przy siedzibie Sprzedającego w Gdańsku, al. Grunwaldzka 216 do dnia 3 kwietnia 2019 w godzinach 09:00 – 14:00

po uprzednim telefonicznym umówieniu się z pracownikiem Oddziału – Danuta Sadowska tel. 58 660 67 07, 608 298 625.

 1. Opis składnika majątku oraz cena wywoławcza:

Skoda Octavia Combi ClassicGD 693KU, kolor – czerń

VIN: TMBJS41U478878890

Rok produkcji – 2007

Silnik –diesel o poj. 1896 cm3, moc 105 KM

Przebieg – 350 000 km

Badanie tech. do 15.06.2019, ubezpieczenie PZU do 26.06.2019

Wyposażenie: Samochód fabrycznie wyposażony w immobiliser z transponderem,

Samochód używany do celów służbowych, regularnie i na bieżąco serwisowany. Wymieniony jest rozrząd i pompa wodna, amortyzator tył, (2018) , wcześniej – w 2016 wymieniono turbinę, tuleje wahaczy przedniej osi, w 2014 przy przebiegu 268500 wymieniono sprzęgło. Samochód mimo dużego przebiegu jest zadbany i na bieżąco serwisowany.

Konieczna naprawa elementów: czujnik ABS tył, czujnik obrotów wału korbowego, piasta koła, świeca żarowa.

Cena wywoławcza – 4 155 zł brutto

 1. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta:

Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać:

 1. Imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmy) oraz adres siedziby oferenta wraz z nr kontaktowym telefonu., NIP, REGON
 2. Oferowaną cenę, przy czym oferowana cena nie może być niższa od ceny wywoławczej;
 3. Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem samochodu lub ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin;
 4. Pełnomocnictwo, jeśli ofertę składa pełnomocnik,
 5. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej,  w nieprzezroczystej, zaklejonej kopercie w Kancelarii Ogólnej IPN-KŚZpNP w Gdańsku, al. Grunwaldzka 216 lub listownie, w zaklejonej kopercie w terminie do dnia 4 kwietnia 2019 do godziny 11:00 na adres:

Instytut Pamięci Narodowej KŚZpNP

Al. Grunwaldzka 216

80-266 Gdańsk

Z dopiskiem:

„Oferta kupna - Skoda Octavia”

Nie otwierać do dnia 4 kwietnia 2019 do godz. 12:00

Przy złożeniu oferty droga pocztową decyduje data i godzina dostarczenia przesyłki z ofertą na adres Sprzedającego, a nie data stempla pocztowego.

Wzór formularza ofertowego w załączeniu

 1. Oferent jest związany ofertą przez 14 dni od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
 2. Komisja odrzuci ofertę, jeśli:
 3. Zostanie złożona po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwym miejscu;
 4. Nie będzie zawierać danych lub dokumentów, o których mowa w ust. 2 ogłoszenia lub będą one nieczytelne lub nie będą kompletne lub będą budziły inna wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę;

O odrzuceniu oferty Komisja niezwłocznie zawiadomi oferenta.

 1. Pozostałe:
 1. Umowa sprzedaży zostanie zawarta z Oferentem, który zaproponuje najwyższą cenę. Oferty z ceną niższą od wywoławczej nie będą rozpatrywane;
 2. W przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert o tej samej najwyższej cenie, pomiędzy oferentami zostanie przeprowadzona aukcja. Sprzedający zawiadomi tych oferentów o terminie i miejscu przeprowadzenia aukcji.
 3. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.
 4. Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Gdańsku nie jest płatnikiem VAT i w związku z tym nie wystawia faktur.
 5. Przystąpienie do przetargu oznacza, że Oferent akceptuje wszystkie warunki niniejszego ogłoszenia, a w przypadku nabycia składnika majątku, na który złożył ofertę, nie będzie rościł żadnych pretensji względem Sprzedającego związanych ze stanem technicznym zakupionego samochodu.
 6. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy sprzedaży. Wydanie samochodu nastąpi po otrzymaniu i zaksięgowaniu wpłaty.

 

Medatdane

Data publikacji 20.03.2019
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kopeć
Array
do góry