Nawigacja

Zbędne składniki majątku

Strona znajduje się w archiwum.

Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż zbędnego składnika rzeczowego majątku ruchomego w Centrali IPN w Warszawie

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kopeć
Data publikacji 18.03.2019 Rejestr zmian

L.p.

Nazwa sprzętu

Ilość

Cena wywoławcza brutto (złotych)

Miejsce przechowywania

Wadium

1

Skoda Octavia,

 VIN TMBDS41UX78836804

1

11.200,00,-

02-675 Warszawa,

ul. Wołoska 7

     1,120,-

2

Skoda Octavia ,

VIN TMBDS41U278831211

1

11.700,00,-

02-675 Warszawa,

ul. Wołoska 7

     1,170,-

 

 1. Sprzedaż przeprowadzona zostanie w formie przetargu.
 2. Opis przedmiotu przetargu:
  1. Skoda Octavia o nr rej. WI0688F;
   • szacunkowa wartość brutto samochodu 11.200,00 zł.
   • VIN TMBDS41UX78836804,
   • rok produkcji 2006,
   • nadwozie typu liftback, lakier grafitowy metalik,
   • silnik wysokoprężny o pojemności 1896 cm3, moc 74 kW (101 KM),
   • przebieg 236.230 km,
   • klimatyzacja automatyczna,
   • radioodtwarzacz fabryczny,
   • centralny zamek,
   • immobilizer + autoalarm,
   • samochód sprawny,
   • badania techniczne do 22.08.2019 r.,
  2. Skoda Octavia o nr rej. WI0690F;
   • szacunkowa wartość samochodu 11.700,00 zł.,
   • VIN TMBDS41U278831211,
   • rok produkcji 2006,
   • nadwozie typu liftback, lakier czarny perłowy,
   • silnik wysokoprężny o pojemności 1896 cm3,  moc 74 kW(101 KM),
   • przebieg 210.00 km.,
   • klimatyzacja automatyczna,
   • radioodtwarzacz,
   • centralny zamek,
   • immobilizer + autoalarm,
   • samochód niesprawny( awaria turbiny)
   • badania techniczne ważne do 21.08.2019 r.,
 3. Oferta pod rygorem nieważności winna być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać:
  1. imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta, te;. kontaktowy;
  2. oferowaną cenę i warunki jej zapłaty;
  3. oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu sprzedaży lub, że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin;
  4. dowód wpłaty wadium oraz nr. konta, na które zostanie zwrócone wadium w przypadku niewybrania lub odrzucenia złożonej oferty.
 4. Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej należy wnieść na rachunek IPN KŚZpNP ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa, Numer rachunku : NBP O/O w Warszawie  26 1010 1010 0092 9213 9120 1000 z dopiskiem
  •       -„Skoda Octavia,  VIN TMBDS41UX78836804”
  •        -„Skoda Octavia,  VIN TMBDS41U278831211”
 5.  Zaleca się, aby w treści przelewu Wykonawcy wpisali numer NIP. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 10 kwietnia 2019 r. do godz. 10:00.
 6. Za termin wpłaty wadium uznaje się datę wpływu środków na rachunek bankowy organizatora przetargu.
 7. Zbędny składnik majątku ruchomego można obejrzeć do dnia 05 kwietnia 2019 r. w miejscu jego przechowywania tj. Warszawa ul. Wołoska 7 po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu oględzin z Panem Łukaszem Styczniem tel.(22)581-89-31, Panem Sławomirem Szostkiem tel.(22)581-85-54 lub  z Panią Agnieszką Gąsiniak tel. (22)581-89-41.
 8. Ofertę należy składać w formie pisemnej, w Kancelarii Ogólnej Instytutu Pamięci Narodowej KŚZpNP,02-675 Warszawa, ul. Wołoska 7, lub listownie w zaklejonej kopercie w terminie do dnia  10 kwietnia 2019  r. do godz. 10:00  - na adres:

Instytut Pamięci Narodowej KŚZpNP

ul. Wołoska 7

02-675 Warszawa

            z dopiskiem:

„Oferta kupna zbędnego sprzętu – nie otwierać do dnia 11 kwietnia 2019 r. do godz. 13:00 "

Oferent jest związany ofertą przez 30 dni od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

 

 1. Otwarcie ofert ma charakter jawny i odbędzie się dnia 11 kwietnia 2019 r. o godz. 13:00 w Instytucie Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 02-675 Warszawa, ul. Wołoska 7.
 2. Komisja odrzuci ofertę jeżeli:
  1. zostanie złożona po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium;
  2. nie będzie zawierać danych lub dokumentów, o których mowa w ust. 2 ogłoszenia lub będą one niekompletne, nieczytelne lub będą budziły inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę;
  3. o odrzuceniu oferty komisja zawiadomi niezwłocznie oferenta.
 3. Komisja dokona wyboru oferenta w terminie dwóch dni od dnia otwarcia ofert albo zakończenia aukcji, o której mowa w ust. 8 i 9.
 4. Umowa kupna – sprzedaży zostanie zawarta z oferentem, który zaproponuje najwyższą cenę za  składnik majątku w terminie 30 dni kalendarzowych  od dnia wyboru oferenta.
 5. W przypadku ustalenia, że kilku oferentów zaproponowało tą samą cenę, za składnik majątku ruchomego, dalsze postępowanie będzie miało charakter aukcji między tymi oferentami.
 6. O miejscu i terminie przeprowadzenia aukcji oferenci, którzy złożyli równorzędne oferty, zostaną zawiadomieni na piśmie.
 7. Wydanie składnika majątku ruchomego Oferentowi nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia, zawarciu umowy sprzedaży i po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego składnika majątkowego.
 8. Organizator przetargu nie udziela gwarancji na stan składnika majątkowego ani nie odpowiada za wady ukryte.
 9. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie do 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
 10. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium, o którym mowa w pkt. 3.
 11. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone zostaną zwrócone w terminie 7 dni odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.
 12. Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.
 13. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.
 14. Instytut Pamięci Narodowej KŚZpNP zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

 

Medatdane

Data publikacji 18.03.2019
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kopeć
Array
do góry