Nawigacja

Zbędne składniki majątku

Strona znajduje się w archiwum.

Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż zbędnego składnika rzeczowego majątku ruchomego w Centrali IPN w Warszawie

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kopeć
Data publikacji 18.03.2019 Rejestr zmian

L.p.

Nazwa sprzętu

Ilość

Cena wywoławcza brutto (złotych)

Miejsce przechowywania

Wadium

1

Konica Minolta C6500

1

34 000,-

02-675 Warszawa,

ul. Wołoska 7

3400,-

 1. Sprzedaż przeprowadzona zostanie w formie przetargu
 2. Oferta pod rygorem nieważności winna być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać:
 1. imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta, te;. kontaktowy;
 2. oferowaną cenę i warunki jej zapłaty;
 3. oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu sprzedaży lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin;
 4. dowód wpłaty wadium oraz nr konta, na które zostanie zwrócone wadium w przypadku niewybrania lub odrzucenia złożonej oferty.
 1. Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej, tj. 3 400,00 zł brutto, należy wnieść na rachunek IPN KŚZpNP ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa, Numer rachunku : NBP O/O w Warszawie  26 1010 1010 0092 9213 9120 1000 z dopiskiem „Zbędny sprzęt Konica Minolta C6500”.  Zaleca się, aby w treści przelewu Wykonawcy wpisali numer NIP. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 08 kwietnia 2019 r. do godz. 10:00.

Za termin wpłaty wadium uznaje się datę wpływu środków na rachunek bankowy organizatora przetargu.

 1. Zbędny składnik majątku ruchomego można obejrzeć do dnia 05 kwietnia 2019 r. w miejscu jego przechowywania tj. Warszawa ul. Wołoska 7 po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu oględzin z Panem Łukaszem Styczniem tel.(22)581-89-31 lub z Panią Agnieszką Gąsiniak tel. (22)581-89-41.
 2. Ofertę należy składać w formie pisemnej, w Kancelarii Ogólnej Instytutu Pamięci Narodowej KŚZpNP,02-675 Warszawa, ul. Wołoska 7, lub listownie w zaklejonej kopercie w terminie do dnia  08 kwietnia 2019  r. do godz. 10:00  - na adres:

Instytut Pamięci Narodowej KŚZpNP

ul. Wołoska 7

02-675 Warszawa

            z dopiskiem:

„Oferta kupna zbędnego sprzętu – nie otwierać do dnia 09 kwietnia 2019 r. do godz. 13:00 "

Oferent jest związany ofertą przez 30 dni od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

 1. Otwarcie ofert ma charakter jawny i odbędzie się dnia 09 kwietnia 2019 r. o godz. 13:00 w Instytucie Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 02-675 Warszawa, ul. Wołoska 7.
 2. Komisja odrzuci ofertę jeżeli:
 1. zostanie złożona po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium;
 2. nie będzie zawierać danych lub dokumentów, o których mowa w ust. 2 ogłoszenia lub będą one niekompletne, nieczytelne lub będą budziły inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę;
 3. o odrzuceniu oferty komisja zawiadomi niezwłocznie oferenta.
 1. Komisja dokona wyboru oferenta w terminie dwóch dni od dnia otwarcia ofert albo zakończenia aukcji, o której mowa w ust. 8 i 9.
 2. Umowa kupna – sprzedaży zostanie zawarta z oferentem, który zaproponuje najwyższą cenę za  składnik majątku w terminie 30 dni od dnia wyboru oferenta.
 3. W przypadku ustalenia, że kilku oferentów zaproponowało tą samą cenę, za składnik majątku ruchomego, dalsze postępowanie będzie miało charakter aukcji między tymi oferentami.
 4. O miejscu i terminie przeprowadzenia aukcji oferenci, którzy złożyli równorzędne oferty, zostaną zawiadomieni na piśmie.
 5. Wydanie składnika majątku ruchomego Oferentowi nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia, zawarciu umowy sprzedaży i po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego składnika majątkowego.
 6. Organizator przetargu nie udziela gwarancji na stan składnika majątkowego ani nie odpowiada za wady ukryte.
 7. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie do 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
 8. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium, o którym mowa w pkt. 3.
 9. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone zostaną zwrócone w terminie 7 dni odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.
 10. Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.
 11. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.
 12. Instytut Pamięci Narodowej KŚZpNP zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

 

 

Medatdane

Data publikacji 18.03.2019
Data modyfikacji 18.03.2019
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kopeć
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Kopeć
Array
do góry