Nawigacja

Przedmiot działania

w okresie 1 stycznia 2016 r. – 31 grudnia 2016 r.

Osoba udostępniająca: Barbara Niedzielko

SPIS TREŚCI

Wstęp

1. Organ kolegialny

1.1.  Sprawozdanie z działalności Rady IPN
1.2.  Sprawozdanie z działalności Kolegium IPN

2. Działalność krajowa

2.1.  Współpraca z instytucjami państwowymi i organizacjami pozarządowymi
2.1.1.  Współpraca archiwalna z instytucjami państwowymi i organizacjami pozarządowymi
2.1.2.  Współpraca IPN w dziedzinie edukacji z instytucjami państwowymi i organizacjami pozarządowymi
2.1.3.  Współpraca w zakresie upamiętniania walk i męczeństwa z instytucjami państwowymi i organizacjami pozarządowymi
2.1.4.  Współpraca pionu śledczego IPN z instytucjami państwowymi i organizacjami pozarządowymi
2.2.  Kluby Historyczne im. gen. Stefana Roweckiego „Grota”
2.3.  Nagrody
2.3.1.  Nagroda „Kustosz Pamięci Narodowej”
2.3.2.  Nagroda „Świadek Historii” .
2.3.3.  Konkurs „Książka Historyczna Roku” o nagrodę im. Oskara Haleckiego
2.3.4.  Konkurs im. Władysława Pobóg-Malinowskiego na „Najlepszy Debiut Historyczny Roku”
2.3.5.  Ogólnopolski Konkurs na „Audycję Historyczną Roku”
2.4.  Nagrody i wyróżnienia dla pracowników IPN

3. Współpraca międzynarodowa

3.1.  Polsko-Ukraińskie Forum Historyków
3.2.  Działalność ekspercka w zakresie transitional justice
3.2.1.  „Memoriał”
3.2.2.  Soviet Past Research Laboratory
3.2.3.  Delegacja mediów birmańskich
3.3.  Europejska Sieć Instytucji Archiwalnych Zajmujących się Aktami Tajnych Służb
3.3.1.  Spotkanie przedstawicieli Europejskiej Sieci Instytucji Archiwalnych Zajmujących się Aktami Tajnych Służb, 25–26 października 2016 r., Bruksela
3.3.2.  Spotkanie przedstawicieli Europejskiej Sieci Instytucji Archiwalnych Zajmujących się Aktami Tajnych Służb, 29–30 listopada 2016 r., Kraków
3.4.  Platforma Europejskiej Pamięci i Sumienia
3.5.  Współpraca z węgierskim Komitetem Pamięci Narodowej (Nemzeti Emlékezet Bizottsága, NEB)
3.6.  „Warszawski Dialog na rzecz Demokracji”
3.7.  Festiwal Wolności organizowany przez słowacki Instytut Pamięci Narodu, 11 – 13 listopada 2016 r., Bratysława
3.8.  Inne działania międzynarodowe
3.9.  Współpraca archiwalna
3.10.  Międzynarodowe działania edukacyjne IPN
3.10.1.  Wystawy Instytutu Pamięci Narodowej
3.10.2.  Współpraca BEP/BEN IPN z Polonią i Polakami mieszkającymi poza granicami kraju
3.10.3.  Inne działania edukacyjne
3.10.4.  Międzynarodowe edycje gier planszowych
3.11.  Międzynarodowa współpraca naukowo-badawcza
3.11.1.  Konferencje międzynarodowe organizowane przez BEP/BBH IPN w kraju i za granicą
3.11.2.  Projekt RGANI
3.11.3.   Kwerendy archiwalne
3.12.  Współpraca międzynarodowa Biura Poszukiwań i Identyfikacji
3.13.  Współpraca międzynarodowa w zakresie upamiętniania walk i męczeństwa
3.14.  Współpraca międzynarodowa prokuratorów Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

4. Działalność archiwalna

4.1.  Ewidencja
4.1.1.  Wielkość zasobu kartotecznego i ewidencyjnego
4.1.2.  Porządkowanie i zabezpieczanie zasobu ewidencyjnego
4.1.3.  Kwerendy i sprawdzenia
4.1.4.  Centrum Udzielania Informacji o Ofiarach II Wojny Światowej
4.2.  Zasób – gromadzenie i opracowywanie
4.2.1.  Gromadzenie zasobu
4.2.2.  Opracowywanie zasobu
4.2.3.  Skontrum
4.2.4.  Wyodrębniony tajny zbiór w Archiwum IPN
4.2.5.  Konserwacja
4.2.6.  Magazyny archiwalne
4.2.7.  Archiwum Zakładowe
4.3.  Zasoby cyfrowe
4.3.1.  Tworzenie pomocy archiwalnych
4.3.2.  Digitalizacja
4.3.3.  Opracowywanie dokumentacji audiowizualnej
4.4.  Udostępnianie dokumentów
4.4.1.  Główne kategorie wniosków
4.4.2.  Wnioski uprawnionych podmiotów
4.4.3.  Wnioski służbowe
4.4.4.  Wnioski o nadanie odznaczenia Krzyż Wolności i Solidarności
4.4.5.  Udostępnianie dokumentów w czytelniach
4.5.  Działalność naukowa i popularyzatorska pionu archiwalnego
4.6.  Obsługa bieżąca
4.7.  Archiwum IPN – dane statystyczne

5. Działalność popularyzatorska i edukacyjna

5.1.  Edukacja historyczna
5.2.  Współpraca z instytucjami zajmującymi się kształceniem nauczycieli i działania edukacyjne skierowane do nauczycieli
5.3.  Działania edukacyjne skierowane do uczniów
5.3.1.  Ogólnopolskie projekty edukacyjne
5.3.2.  Regionalne projekty edukacyjne
5.3.3.  Udział IPN w ogólnopolskiej XLII Olimpiadzie Historycznej
5.3.4.  Konkursy historyczne IPN
5.3.5.  Rajdy, gry miejskie i terenowe lekcje historii
5.4.  Program Polonijny
5.5.  Współpraca ze szkołami wyższymi, środowiskiem studenckim oraz uniwersytetami trzeciego wieku
5.6.  Współpraca z samorządami
5.7.  Uroczystości rocznicowe organizowane przez IPN
5.8.  Inne formy ogólnopolskich działań edukacyjnych
5.9.  Działania wystawiennicze
5.10.  Popularyzacja historii z wykorzystaniem Internetu
5.11.  Planszowe gry historyczne
5.12.  Edukacyjny Pokój Zagadek „Żołnierze Wyklęci”
5.13.  Notacje – nagrania filmowe świadków historii
5.14.  Projekty filmowe, radiowe i multimedialne
5.15.  Współpraca z mediami i inne działania popularyzujące wiedzę
5.16.  Centrum Edukacyjne IPN im. Janusza Kurtyki „Przystanek Historia”
5.17.  Pozawarszawskie Centra Edukacyjne IPN „Przystanek Historia”

6. Badania naukowe

6.1.  Centralne Projekty Badawcze
6.1.1.  Ziemie polskie pod okupacją 1939–1945 

6.1.2.  Władze PRL wobec kryzysów społeczno-politycznych i opozycji demokratycznej 1956–1976
6.1.3.  Struktury i działalność Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej
6.1.4.  Polska emigracja polityczna 1939–1990
6.1.5.  Struktury i metody działania aparatu bezpieczeństwa w Polsce Ludowej
6.1.6.  Aparat bezpieczeństwa w walce z podziemiem politycznym i zbrojnym 1944–1956
6.1.7.  Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Polsce w latach 1944–1989
6.1.8.  Aparat bezpieczeństwa wobec mniejszości narodowych, etnicznych i cudzoziemców
6.1.9.  Aparat władzy wobec środowisk twórczych, dziennikarskich i naukowych
6.1.10.  Zagłada Żydów na ziemiach polskich
6.1.11.  Opozycja w Polsce 1976–1989. Encyklopedia Solidarności
6.2.  Wydziałowe i oddziałowe projekty badawcze
6.3.  Konferencje naukowe i popularnonaukowe
6.4.  Ekspertyzy
6.5.  Dotacje dla podmiotów zewnętrznych; nadzór nad projektami naukowymi realizowanymi przez podmioty zewnętrzne
6.6.  Informacje o uzyskanych stopniach naukowych
6.7.  Letnia i Zimowa Szkoła Historii Najnowszej
6.8.  Wydawnictwa IPN
6.8.1.  Działalność wydawnicza
6.8.2.  Nagrody dla publikacji IPN
6.8.3.  Dystrybucja wydawnictw

7. Poszukiwania i identyfikacja

7.1.  Badania historyczne
7.1.1.  Badania historyczne dotyczące ustalenia miejsc pochówku ofiar na terytorium Polski
7.1.2.  Badania historyczne dotyczące ustalenia miejsc pochówku ofiar za wschodnią granicą Polski
7.2.  Prace poszukiwawcze
7.3.  Identyfikacje
7.4.  Pozostała działalność

8. Upamiętnianie walk i męczeństwa

8.1.  Ewidencja i sprawowanie opieki nad miejscami pamięci 
8.1.1.  Groby i cmentarze wojenne na terenie Polski
8.1.2.  Polskie groby wojenne poza granicami kraju
8.2.  Ekshumacje
8.3.  Opinie
8.4.  Dekomunizacja
8.5.  Medale

9. Ściganie zbrodni

9.1.  Stan zatrudnienia prokuratorów w Komisji Ścigania
9.2.  Skontrum i śledztwa w sprawach zbrodni nazistowskich
9.3.  Działalność śledcza Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w liczbach
9.4.  Realizacja obowiązków pionu śledczego IPN, innych niż wynikające z ustawy o IPN
9.5.  Nadzór służbowy nad działalnością pionu śledczego IPN
9.6.  Śledztwa umorzone na podstawie art. 17 § 1 pkt 6 kpk i art. 17 § 1 pkt 5 kpk w 2016 r.
9.7.  Udział prokuratorów pionu śledczego IPN w postępowaniach sądowych
9.8.  Szkolenia prokuratorów i pracowników komisji
9.9.  Śledztwa budzące szerokie zainteresowanie społeczne

10. Lustracja

10.1.  Ewidencja oświadczeń lustracyjnych i publikowanie informacji
10.1.1.  Przyjmowanie oświadczeń lustracyjnych oraz informacji o ich uprzednim złożeniu (SEiS)
10.1.2. Przygotowanie i publikowanie informacji o osobach pełniących funkcje publiczne wymienione w art. 22 ustawy lustracyjnej (SUiP)
10.2.  Przygotowywanie i publikowanie katalogów w Biuletynie Informacji Publicznej IPN
10.3.  Przygotowywanie postępowań lustracyjnych
10.3.1.  Sprawy zainicjowane zgodnie z treścią art. 52a pkt 2 i 3 ustawy o IPN
10.3.2.  Sprawy przejęte po byłym urzędzie Rzecznika Interesu Publicznego
10.3.3.  Wydział Przygotowywania i Nadzoru nad Postępowaniami Lustracyjnymi Biura Lustracyjnego
10.4.  Działania analityczno-studyjne

11. Budżet

11.1.  Budżet w układzie klasyfikacji budżetowej
11.1.1.  Wykonanie dochodów budżetowych
11.1.2.  Wykonanie wydatków budżetowych
11.2.  Budżet Instytutu w układzie zadaniowym
11.3.  Zatrudnienie

Aneks
Załącznik nr 1: wydawnictwa IPN
Załącznik nr 2: publikacje pracowników IPN
Załącznik nr 3: wystawy IPN
Załącznik nr 4: wykaz konferencji oraz sesji naukowych i popularnonaukowych
Załącznik nr 5: wykaz wystąpień pracowników IPN podczas międzynarodowych konferencji i sympozjów za granicą
Załącznik nr 6: wykaz notacji zrealizowanych przez IPN w 2016 r.
Załącznik nr 7: spotkania klubów im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w roku 2016

Wykaz skrótów
Mapa oddziałów i delegatur IPN
Adresy biur, oddziałów i delegatur Instytutu Pamięci Narodowej
Fotografie dokumentujące działalność IPN
Wydawnictwa IPN 2016

Medatdane

Data publikacji 08.05.2017
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba udostępniająca informację:
Barbara Niedzielko
do góry