Nawigacja

Przedmiot działania

w okresie 1 stycznia 2015 r. – 31 grudnia 2015 r.

Osoba udostępniająca: Barbara Niedzielko

Informacja o działalności 
Instytutu Pamięci Narodowej 
Komisji Ścigania Zbrodni 
przeciwko Narodowi Polskiemu 
w okresie 1 stycznia 2015 r. – 31 grudnia 2015 r. 

SPIS TREŚCI 

Wstęp  

1. Sprawozdanie z działalności Rady IPN 

2. Współpraca krajowa

2.1. Współpraca z instytucjami państwowymi i organizacjami pozarządowymi 
2.1.1. Współpraca IPN w dziedzinie edukacji z instytucjami państwowymi i organizacjami pozarządowymi 
2.1.2. Współpraca archiwalna z instytucjami państwowymi i organizacjami pozarządowymi 
2.1.3. Współpraca pionu śledczego IPN z instytucjami państwowymi i organizacjami pozarządowymi 
2.2. Kluby Historyczne im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” 
2.3. Nagrody 
2.3.1. Nagroda „Kustosz Pamięci Narodowej” 
2.3.2. Nagroda „Świadek Historii” 
2.3.3. Konkurs „Książka Historyczna Roku” o nagrodę im. Oskara Haleckiego 
2.3.4. Konkurs im. Władysława Pobóg-Malinowskiego na „Najlepszy Debiut Historyczny Roku” 
2.3.5. Ogólnopolski konkurs na „Audycję Historyczną Roku” 
2.4. Nagrody i wyróżnienia dla pracowników IPN 
2.5. IPN w badaniach opinii publicznej 

3. Współpraca międzynarodowa

3.1. Polsko-Ukraińskie Forum Historyków 
3.2. Działalność ekspercka w zakresie transitional justice 
3.3. Europejska Sieć Instytucji Archiwalnych Zajmujących się Aktami Tajnych Służb 
3.4. Platforma Europejskiej Pamięci i Sumienia 
3.5. Współpraca z węgierskim Komitetem Pamięci Narodowej (Nemzeti Emlékezet Bizottsága, NEB) 
3.6. Inne działania międzynarodowe 
3.7. Międzynarodowa współpraca archiwalna IPN 
3.8. Międzynarodowe działania edukacyjne IPN 
3.8.1. Wystawy 
3.8.2. Współpraca Biura Edukacji Publicznej IPN z Polonią i Polakami mieszkającymi poza granicami kraju 
3.8.3. Inne działania edukacyjne 
3.8.4. Międzynarodowe edycje gier planszowych 
3.9. Międzynarodowa współpraca naukowo-badawcza 
3.9.1. Konferencje międzynarodowe organizowane przez BEP IPN w kraju i za granicą 
3.9.2. Berlińska Międzynarodowa Szkoła Letnia (pierwsza edycja) 
3.9.3. Współpraca z Rosyjskim Państwowym Archiwum Historii Najnowszej (RGANI) 
3.9.4. Kwerendy archiwalne 
3.9.5. Warszaty „Korean History Workshop for Overseas Doctoral Students” w Seulu 
3.9.6. Działania wydawnicze 
3.10. Współpraca międzynarodowa Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 


4. Edukacja i badania naukowe 

4.1. Badania naukowe 
4.1.1. Centralne Projekty Badawcze 
4.1.1.1. Ziemie polskie pod okupacją 1939–1945 
4.1.1.2. Władze PRL wobec kryzysów społeczno-politycznych i opozycji demokratycznej 1956–1976 
4.1.1.3. Struktury i działalność Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej 
4.1.1.4. Polska emigracja polityczna 1939–1990 
4.1.1.5. Struktury i metody działania aparatu bezpieczeństwa Polski Ludowej 
4.1.1.6. Aparat bezpieczeństwa w walce z podziemiem politycznym i zbrojnym 1944–1956 
4.1.1.7. Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Polsce w latach 1944–1989 
4.1.1.8. Aparat bezpieczeństwa wobec mniejszości narodowych, etnicznych i cudzoziemców 
4.1.1.9. Aparat władzy wobec środowisk twórczych, dziennikarskich i naukowych 
4.1.1.10. Zagłada Żydów na ziemiach polskich 
4.1.1.11. Opozycja w Polsce 1976–1989. Encyklopedia Solidarności 
4.1.1.12. Poszukiwanie nieznanych miejsc pochówku ofiar terroru komunistycznego 1944–1956 
4.1.2. Wydziałowe i oddziałowe projekty badawcze 
4.1.3. Konferencje naukowe i popularnonaukowe 
4.1.4. Ekspertyzy 
4.1.5. Dotacje dla podmiotów zewnętrznych; nadzór nad projektami naukowymi realizowanymi przez podmioty zewnętrzne
4.1.6. Informacje o uzyskanych stopniach naukowych 
4.1.7. Letnia Szkoła Historii Najnowszej i Zimowa Szkoła Historii Najnowszej 
4.2. Działalność popularyzatorska i edukacyjna BEP 
4.2.1. Edukacja historyczna 
4.2.2. Współpraca z instytucjami zajmującymi się kształceniem nauczycieli i działania edukacyjne skierowane do nauczycieli 
4.2.3. Działania edukacyjne BEP skierowane do uczniów 
4.2.3.1. Ogólnopolskie projekty edukacyjne 
4.2.3.2. Regionalne projekty edukacyjne 
4.2.3.3. Udział IPN w XLI ogólnopolskiej Olimpiadzie Historycznej 
4.2.3.4. Konkursy historyczne IPN 
4.2.3.5. Rajdy, gry miejskie i terenowe lekcje historii 
4.2.4. Program Polonijny BEP 
4.2.5. Współpraca ze szkołami wyższymi, środowiskiem studenckim oraz uniwersytetami trzeciego wieku 
4.2.6. Współpraca z samorządami 
4.2.7. Uroczystości rocznicowe organizowane przez IPN 
4.2.8. Podsumowanie 15 lat pracy IPN 
4.2.9. Inne formy ogólnopolskich działań edukacyjnych 
4.2.10. Działania wystawiennicze 
4.2.11. Popularyzacja historii z wykorzystaniem Internetu 
4.2.12. Planszowe gry historyczne 
4.2.13. Notacje – nagrania filmowe świadków historii 
4.2.14. Współpraca z mediami i inne działania popularyzujące wiedzę 
4.2.15. Centrum Edukacyjne IPN im. Janusza Kurtyki „Przystanek Historia” 
4.2.16. Projekt stworzenia w dawnej siedzibie Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w Łodzi Centrum Edukacyjnego 
4.2.17. Interwencje bieżące BEP IPN 
4.3. Działalność naukowa i popularyzatorska pionu archiwalnego 
4.4. Wydawnictwa IPN 
4.4.1. Działalność wydawnicza 
4.4.2. Nagrody dla publikacji IPN 
4.4.3. Dystrybucja wydawnictw 

5. Działalność archiwalna 

5.1. Ewidencja 
5.1.1. Wielkość zasobu kartotecznego i ewidencyjnego 
5.1.2. Porządkowanie i zabezpieczanie zasobu ewidencyjnego 
5.1.3. Kwerendy i sprawdzenia 
5.1.4. Centrum Udzielania Informacji o Ofiarach II Wojny Światowej 
5.2. Zasób – gromadzenie i opracowywanie 
5.2.1. Gromadzenie zasobu 
5.2.2. Opracowywanie zasobu 
5.2.3. Skontrum 
5.2.4. Wyodrębniony tajny zbiór w archiwum IPN 
5.2.5. Konserwacja 
5.2.6. Magazyny archiwalne 
5.2.7. Archiwum Zakładowe 
5.3. Zasoby Cyfrowe 
5.3.1. Tworzenie pomocy archiwalnych 
5.3.2. Digitalizacja 
5.3.3. Opracowywanie dokumentacji audiowizualnej 
5.4. Udostępnianie dokumentów 
5.4.1. Główne kategorie wniosków 
5.4.2. Wnioski uprawnionych podmiotów 
5.4.3. Wnioski służbowe 
5.4.4. Wnioski o nadanie odznaczenia Krzyż Wolności i Solidarności 
5.4.5. Udostępnianie dokumentów w czytelniach 
5.5. Obsługa bieżąca 
5.6. Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów – dane statystyczne 

6. Ściganie zbrodni 

6.1. Stan zatrudnienia prokuratorów w Komisji Ścigania 
6.2. Skontrum i śledztwa w sprawach zbrodni nazistowskich 
6.3. Działalność śledcza Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w liczbach 
6.4. Realizacja obowiązków pionu śledczego IPN innych niż wynikające z ustawy o IPN 
6.5. Nadzór służbowy nad działalnością pionu śledczego IPN 
6.6. Śledztwa umorzone ze względu na przedawnienie karalności, w związku z uchwałą
Sądu Najwyższego z 25 maja 2010 r. sygn. I KZP 5/10 (OSNKW 2010/7 poz. 55) 
6.7. Udział prokuratorów pionu śledczego IPN w postępowaniach sądowych 
6.8. Szkolenia prokuratorów i pracowników komisji 
6.9. Śledztwa prowadzone w okresie sprawozdawczym budzące szerokie zainteresowanie społeczne 


7. Lustracja 

7.1. Ewidencja oświadczeń lustracyjnych i publikowanie informacji 
7.1.1. Przyjmowanie oświadczeń lustracyjnych oraz informacji o ich uprzednim złożeniu (SEiS) 
7.1.2. Wybory samorządowe w 2014 r. 
7.1.3. Wybory prezydenckie i parlamentarne w 2015 r. 
7.1.4. Przygotowanie i publikowanie informacji o osobach pełniących funkcje publiczne wymienione w art. 22 ustawy lustracyjnej (SUiP) 
7.2. Przygotowywanie i publikowanie katalogów 
7.2.1. Przygotowywanie i publikowanie katalogów w Biuletynie Informacji Publicznej IPN 
7.3. Przygotowywanie postępowań lustracyjnych 
7.3.1. Sprawy zainicjowane zgodnie z treścią art. 52a pkt 2 i 3 ustawy z 18 grudnia 1998 r. o IPN-KŚZpNP 
7.3.2. Sprawy przejęte po byłym urzędzie Rzecznika Interesu Publicznego 
7.4. Działania analityczno-studyjne (SAS) 

8. Budżet 

8.1. Budżet w układzie klasyfikacji budżetowej 
8.1.1. Wykonanie dochodów budżetowych 
8.1.2. Wykonanie wydatków budżetowych 
8.1.2.1. Dotacje 
8.1.2.2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 
8.1.2.3. Wydatki bieżące 
8.1.2.3.1. Wynagrodzenia 
8.1.2.3.2. Honoraria i wynagrodzenia bezosobowe 
8.1.2.3.3. Pochodne od wynagrodzeń 
8.1.2.3.4 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 
8.1.2.3.5. Podatki i opłaty na rzecz budżetu państwa oraz cła 
8.1.2.3.6. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 
8.1.2.3.7. Zakup towarów i usług 
8.1.2.3.8. Pozostałe wydatki 
8.1.2.4. Wydatki majątkowe
8.2. Budżet Instytutu w układzie zadaniowym 
8.3. Zatrudnienie 

Wykaz skrótów 

Załącznik nr 1: Wydawnictwa IPN 
Załącznik nr 2: Publikacje pracowników IPN 
Załącznik nr 3: Wystawy IPN 
Załącznik nr 4: Wykaz konferencji oraz sesji naukowych i popularnonaukowych 
Załącznik nr 5: Wykaz wystąpień pracowników IPN podczas międzynarodowych konferencji i sympozjów za granicą 
Załącznik nr 6: Wykaz notacji za rok 2015 
Załącznik nr 7: Spotkania klubów im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w roku 2015 

Mapa oddziałów i delegatur IPN 

Adresy biur, oddziałów i delegatur IPN 

Fotografie dokumentujące działalność IPN 

Wydawnictwa IPN w 2015 roku

Medatdane

Data publikacji 12.05.2016
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba udostępniająca informację:
Barbara Niedzielko
do góry