Nawigacja

Przedmiot działania

w okresie 1 stycznia 2014 r. – 31 grudnia 2014 r.

Osoba udostępniająca: Sebastian Górkiewicz

Informacja o działalności
Instytutu Pamięci Narodowej
Komisji Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
w okresie 1 stycznia 2014 r. – 31 grudnia 2014 r.

SPIS TREŚCI

Wstęp 

1. Sprawozdanie z działalności Rady IPN

2. Współpraca krajowa

2.1. Współpraca z instytucjami państwowymi i organizacjami pozarządowymi . 
2.2. Kluby Historyczne im. gen. Stefana Roweckiego „Grota”. 
2.3. Nagrody. 
2.3.1. Nagroda „Kustosz Pamięci Narodowej”. 
2.3.2. Nagroda „Świadek Historii”. 
2.3.3. Konkurs „Książka Historyczna Roku” o Nagrodę im. Oskara Haleckiego. 
2.3.4. Konkurs im. Władysława Pobóg-Malinowskiego na „Najlepszy Debiut Historyczny Roku”. 
2.3.5. Ogólnopolski konkurs na „Audycję Historyczną Roku”. 
2.4. Nagrody i wyróżnienia dla pracowników IPN. 

3. Współpraca międzynarodowa

3.1. Działalność ekspercka w zakresie transitional justice. 
3.2. Platforma Europejskiej Pamięci i Sumienia.
3.3. Europejska Sieć Instytucji Archiwalnych Zajmujących się Aktami Tajnych Służb. 
3.4. Inne działania międzynarodowe.
3.5. Międzynarodowa współpraca archiwalna.
3.6. Współpraca na polu naukowym i edukacyjnym.
3.6.1. Współpraca międzynarodowa na polu naukowo-badawczym.
3.6.2. Międzynarodowe konferencje naukowe.
3.6.3. Prezentacje wystaw za granicą. 
3.6.4. Działania na rzecz Polonii. 
3.6.5. Pozostałe działania edukacyjne i dokumentacyjne .
3.7. Współpraca międzynarodowa Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

4. Edukacja i badania naukowe

4.1. Badania naukowe.
4.1.1. Centralne Projekty Badawcze. 
4.1.1.1. Struktury i metody działania aparatu bezpieczeństwa Polski Ludowej. 
4.1.1.2. Aparat bezpieczeństwa w walce z podziemiem politycznym i zbrojnym 1944–1956.
4.1.1.3. Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Polsce 1944–1989.
4.1.1.4. Polska emigracja polityczna 1939–1990.
4.1.1.5. Aparat bezpieczeństwa wobec mniejszości narodowych i etnicznych oraz cudzoziemców.
4.1.1.6. Aparat władzy wobec środowisk twórczych, dziennikarskich i naukowych.
4.1.1.7. Zagłada Żydów na ziemiach polskich.
4.1.1.8. Struktury i działalność Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.
4.1.1.9. Ziemie polskie pod okupacją 1939–1945.
4.1.1.10. Władze PRL wobec kryzysów społecznych i opozycji demokratycznej 1956–1976.
4.1.1.11. Opozycja w Polsce 1976–1989. Encyklopedia Solidarności.
4.1.1.12. Poszukiwanie nieznanych miejsc pochówku ofiar terroru komunistycznego 1944–1956.
4.1.2. Wydziałowe i Oddziałowe Projekty Badawcze.
4.1.3. Konferencje naukowe i popularnonaukowe.
4.1.4. Ekspertyzy.
4.1.5. Dotacje dla podmiotów zewnętrznych; nadzór merytoryczny nad projektami naukowymi realizowanymi przez podmioty zewnętrzne.
4.1.6. Informacja o uzyskanych stopniach naukowych.
4.1.7. Letnia i Zimowa Szkoła Historii Najnowszej.
4.2. Działalność popularyzatorska i edukacyjna BEP.
4.2.1. Edukacja historyczna.
4.2.2. Współpraca z instytucjami zajmującymi się kształceniem nauczycieli i działania edukacyjne skierowane bezpośrednio do nauczycieli.
4.2.3. Działania edukacyjne BEP skierowane bezpośrednio do uczniów.
4.2.3.1. Centralne projekty edukacyjne .
4.2.3.2. Lokalne projekty edukacyjne.
4.2.3.3. Udział IPN w XL ogólnopolskiej Olimpiadzie Historycznej.
4.2.3.4. Konkursy historyczne IPN.
4.2.3.5. Rajdy, gry miejskie i terenowe lekcje historii.
4.2.4. Program Polonijny BEP.
4.2.5. Współpraca ze szkołami wyższymi, środowiskiem studenckim oraz uniwersytetami trzeciego wieku.
4.2.6. Współpraca z samorządami.
4.2.7. Uroczystości rocznicowe organizowane przez IPN.
4.2.8. Inne formy ogólnopolskich działań edukacyjnych. 
4.2.9. Działania wystawiennicze.
4.2.10. Popularyzacja historii z wykorzystaniem Internetu. 
4.2.11. Historyczne gry planszowe.
4.2.12. Notacje – nagrania filmowe świadków historii.
4.2.13. Współpraca z mediami i inne działania popularyzujące wiedzę.
4.2.14. Centrum Edukacyjne IPN im. Janusza Kurtyki „Przystanek Historia”.
4.3. Działalność naukowa i popularyzatorska pionu archiwalnego.
4.4. Wydawnictwa IPN.
4.4.1. Działalność wydawnicza.
4.4.2. Nagrody dla publikacji IPN.
4.4.3. Dystrybucja wydawnictw. 

5. Działalność archiwalna

5.1. Ewidencja.
5.1.1. Wielkość zasobu kartotecznego i ewidencyjnego. 
5.1.2. Porządkowanie i zabezpieczanie zasobu ewidencyjnego.
5.1.3. Kwerendy i sprawdzenia. 
5.1.4. Centrum Udzielania Informacji o Ofiarach II Wojny Światowej.
5.2. Zasób – gromadzenie i opracowywanie.
5.2.1. Gromadzenie zasobu.
5.2.2. Opracowywanie zasobu.
5.2.3. Skontrum.
5.2.4. Wyodrębniony tajny zbiór w archiwum IPN. 
5.2.5. Konserwacja. 
5.2.6. Magazyny archiwalne.
5.2.7. Archiwum Zakładowe. 
5.3. Zasoby Cyfrowe. 
5.3.1. Tworzenie pomocy archiwalnych. 
5.3.2. Digitalizacja.
5.3.3. Opracowywanie dokumentacji audiowizualnej.
5.4. Udostępnianie dokumentów.
5.4.1. Główne kategorie wniosków.
5.4.2. Wnioski uprawnionych podmiotów.
5.4.3. Wnioski służbowe.
5.4.4. Realizacja tzw. ustawy „dezubekizacyjnej”. 
5.4.5. Wnioski o nadanie odznaczenia Krzyż Wolności i Solidarności. 
5.4.6. Udostępnianie dokumentów w czytelniach. 
5.5. Obsługa bieżąca. 
5.6. Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów – dane statystyczne. 

6. Ściganie zbrodni

6.1. Stan zatrudnienia prokuratorów w Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. 
6.2. Skontrum i śledztwa w sprawach zbrodni nazistowskich. 
6.3. Działalność śledcza Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w liczbach. 
6.4. Realizacja obowiązków pionu śledczego IPN innych niż wynikające z ustawy o IPN-KŚZpNP. 
6.5. Nadzór służbowy nad działalnością pionu śledczego IPN.
6.6. Śledztwa umorzone ze względu na przedawnienie karalności, w związku z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 25 maja 2010 r. sygn. I KZP 5/10 (OSNKW 2010/7 poz. 55).
6.7. Udział prokuratorów pionu śledczego IPN w postępowaniach sądowych.
6.8. Śledztwa prowadzone w okresie sprawozdawczym budzące szerokie zainteresowanie społeczne.

7. Lustracja

7.1. Ewidencja oświadczeń lustracyjnych i publikowanie informacji. 
7.1.1. Przyjmowanie oświadczeń lustracyjnych oraz informacji o ich uprzednim złożeniu (SEiS). 
7.1.2. Wybory do Parlamentu Europejskiego. 
7.1.3. Wybory samorządowe. 
7.1.4. Przygotowanie i publikowanie informacji o osobach pełniących funkcje publiczne wymienione w art. 22 ustawy lustracyjnej (SUiP).
7.2. Przygotowywanie i publikowanie katalogów. 
7.2.1. Przygotowywanie i publikowanie katalogów w Biuletynie Informacji Publicznej IPN. 
7.3. Przygotowywanie postępowań lustracyjnych.
7.3.1. Sprawy zainicjowane zgodnie z treścią art. 52a, pkt 2 i 3 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o IPN-KŚZpNP.
7.3.2. Sprawy przejęte po byłym urzędzie Rzecznika Interesu Publicznego.
7.4. Działania analityczno-studyjne.

8. Budżet

8.1. Budżet w układzie klasyfikacji budżetowej.
8.1.1. Wykonanie dochodów budżetowych. 
8.1.2. Wykonanie wydatków budżetowych. 
8.1.2.1. Dotacje.
8.1.2.2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych.
8.1.2.3. Wydatki bieżące.
8.1.2.3.1. Wynagrodzenia.
8.1.2.3.2. Honoraria i wynagrodzenia bezosobowe.
8.1.2.3.3. Pochodne od wynagrodzeń.
8.1.2.3.4. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
8.1.2.3.5. Podatki i opłaty na rzecz budżetu państwa oraz cła.
8.1.2.3.6. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.
8.1.2.3.7. Zakup towarów i usług.
8.1.2.3.8. Pozostałe wydatki .
8.1.2.4. Wydatki majątkowe.
8.2. Budżet Instytutu w układzie zadaniowym.
8.3. Zatrudnienie.

Wykaz skrótów

Aneks

Załączniki:

Załącznik nr 1: Wydawnictwa IPN.
Załącznik nr 2: Publikacje pracowników IPN.
Załącznik nr 3: Wystawy IPN.
Załącznik nr 4: Wykaz konferencji, sesji naukowych i popularnonaukowych.
Załącznik nr 5: Wykaz wystąpień pracowników IPN podczas międzynarodowych konferencji, sympozjów.
Załącznik nr 6: Wykaz notacji zrealizowanych w 2014 r.
Załącznik nr 7: Spotkania klubów im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w roku 2014.

Mapa oddziałów i delegatur IPN

Adresy biur, oddziałów i delegatur IPN

Fotografie dokumentujące działalność IPN

Wydawnictwa IPN w 2014 roku

 

Medatdane

Data publikacji 23.04.2015
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Sebastian Górkiewicz
Osoba udostępniająca informację:
Sebastian Górkiewicz
do góry