Nawigacja

Przedmiot działania

w okresie 1 stycznia 2012 r. – 31 grudnia 2012 r.

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kapuza

Informacja o działalności
Instytutu Pamięci Narodowej
Komisji Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
w okresie 1 stycznia 2012 r. – 31 grudnia 2012 r.

SPIS TREŚCI

Wstęp

1. Sprawozdanie z działalności Rady IPN

2. IPN we współpracy z partnerami społecznymi

2.1. Współpraca z instytucjami państwowymi i organizacjami pozarządowymi.

2.2. Kluby Historyczne im. gen. Stefana Roweckiego „Grota”

2.3. Nagrody „Kustosz Pamięci Narodowej” i „Świadek Historii”, konkursy „Książka Historyczna Roku” i „Najlepszy Debiut Historyczny Roku”


3. Współpraca międzynarodowa


4. Edukacja i badania naukowe

4.1. Badania naukowe

4.1.1. Centralne Projekty Badawcze

4.1.2. Regionalne i indywidualne projekty badawcze

4.1.3. Ekspertyzy

4.1.4. Dotacje dla podmiotów zewnętrznych; nadzór merytoryczny nad projektami

naukowymi realizowanymi przez podmioty zewnętrzne (także w formie współpracy)

4.1.5. Informacja o uzyskanych stopniach naukowych

4.1.6. Letnia i Zimowa Szkoła Historii Najnowszej

4.2. Edukacja

4.2.1. Edukacja historyczna

4.2.2. Działania wystawiennicze

4.2.3. Współpraca z mediami i inne działania popularyzujące wiedzę

4.3. Centrum Edukacyjne IPN im. Janusza Kurtyki „Przystanek Historia”

4.4. Działalność naukowa i popularyzatorska pionu archiwalnego

4.4.1. Publikacje

4.4.2. „Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej”

4.4.3. Inicjatywy naukowe i popularyzatorskie pionu archiwalnego

4.4.4. Współpraca z instytucjami i organizacjami krajowymi

4.5. Wydawnictwa IPN

4.5.1. Działalność wydawnicza

4.5.2. Dystrybucja Wydawnictw

5. Działalność archiwalna

5.1. Ewidencja

5.1.1. Wielkość zasobu kartotecznego i ewidencyjnego

5.1.2. Porządkowanie i zabezpieczenia zasobu ewidencyjnego

5.1.3. Tworzenie pomocy ewidencyjnych

5.1.4. Kwerendy i sprawdzenia

5.2. Zasób – gromadzenie i opracowywanie

5.2.1. Gromadzenie zasobu

5.2.2. Opracowywanie zasobu

5.2.3. Skontrum

5.2.4. Wyodrębniony, tajny zbiór w archiwum IPN

5.2.5. Konserwacja

5.2.6. Magazyny archiwalne

5.2.7. Archiwum Zakładowe

5.3. Zasoby cyfrowe

5.3.1. Tworzenie pomocy archiwalnych

5.3.2. Digitalizacja

5.3.3. Opracowywanie dokumentacji audiowizualnej

5.4. Udostępnianie dokumentów

5.4.1. Główne kategorie wniosków

5.4.2. Wnioski uprawnionych podmiotów

5.4.3. Wnioski służbowe

5.4.4. Wnioski pionu lustracyjnego IPN

5.4.5. Realizacja tzw. ustawy „dezubekizacyjnej”

5.4.6. Wnioski o nadanie odznaczenia Krzyż Wolności i Solidarności

5.4.7. Udostępnianie dokumentów w czytelniach

5.5. Obsługa bieżąca

5.6. Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów – dane statystyczne

6. Ściganie zbrodni

6.1. Stan zatrudnienia prokuratorów w Komisji ŚZpNP

6.2. Skontrum i śledztwa w sprawach zbrodni nazistowskich

6.3. Działalność śledcza Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

w liczbach

6.4. Realizacja obowiązków pionu śledczego IPN, innych niż wynikające z ustawy

o IPN-KŚZpNP

6.5. Szkolenia

6.6. Nadzór służbowy nad działalnością pionu śledczego IPN

6.7. Śledztwa umorzone ze względu na przedawnienie karalności, w związku z uchwałą

Sądu Najwyższego z dnia 25 maja 2010 r.

6.8. Udział prokuratorów pionu śledczego IPN w postępowaniach sądowych

6.9. Śledztwa prowadzone w okresie sprawozdawczym budzące szerokie

zainteresowanie społeczne, niezakończone wydaniem decyzji merytorycznej


7. Lustracja

 

7.1. Ewidencja oświadczeń lustracyjnych i publikowanie informacji

7.1.1. Przyjmowanie oświadczeń lustracyjnych oraz informacji o ich uprzednim złożeniu

7.1.2. Korespondencja dotycząca innych zagadnień niż przyjmowanie oświadczeń

7.1.3. Kserokopie oświadczeń lustracyjnych

7.1.4. Inne czynności wykonywane przez pracowników SEiS

7.1.5. Sygnalizowanie

7.1.6. Przygotowywanie i publikowanie informacji o osobach pełniących

funkcje publiczne wymienione w art. 22 ustawy lustracyjnej (SUiP)

7.2. Przygotowywanie i publikowanie katalogów tematycznych

7.2.1. Przygotowywanie i publikowanie katalogów w „Biuletynie Informacji Publicznej IPN”

7.3. Przygotowywanie postępowań lustracyjnych

7.3.1. Sprawy zainicjowane zgodnie z treścią art. 52a, pkt 2 i 3 ustawy

z dnia 18 grudnia 1998 r. o IPN-KŚZpNP

7.3.2. Sprawy przejęte po byłym urzędzie Rzecznika Interesu Publicznego

7.4. Działania analityczno-studyjne

8. Budżet


8.1. Budżet w układzie klasyfikacji budżetowej

8.1.1. Wykonanie dochodów budżetowych

8.1.2. Wykonanie wydatków budżetowych

8.2. Budżet w układzie zadaniowym

8.3. Zatrudnienie

 

Wykaz skrótów

 

Wydawnictwa IPN w roku 2012

 

Medatdane

Data publikacji 08.05.2013
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krzysztof Kapuza
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kapuza
do góry