Nawigacja

Przedmiot działania

Osoba udostępniająca: Sebastian Górkiewicz
Data publikacji 25.04.2012 Rejestr zmian

Informacja o działalności
Instytutu Pamięci Narodowej
Komisji Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
w okresie 1 stycznia 2011 r. – 31 grudnia 2011 r.

SPIS TREŚCI

Wstęp

CZĘŚĆ I
INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ – KOMISJI ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU W 2011 r.

1. Sprawozdanie z działalności Kolegium IPN i Rady IPN

2. IPN we współpracy z partnerami społecznymi
2.1. Współpraca z instytucjami państwowymi i organizacjami pozarządowymi.
2.2. Kluby Historyczne im. gen. Stefana Roweckiego „Grota”
2.3. Nagrody Kustosz Pamięci Narodowej i „Świadek Historii”, konkursy „Książka Historyczna Roku” i „Najlepszy Debiut Historyczny Roku”

3. Współpraca międzynarodowa

4. Działalność archiwalna
4.1. Ewidencja
4.1.1. Wielkość zasobu kartotecznego i ewidencyjnego
4.1.2. Porządkowanie i zabezpieczanie zasobu ewidencyjnego
4.1.3. Tworzenie pomocy ewidencyjnych
4.1.4. Zbiór zastrzeżony
4.1.5. Kwerendy i sprawdzenia
4.1.6. Ewidencja – dane statystyczne
4.2. Zasób – gromadzenie i opracowywanie
4.2.1. Gromadzenie zasobu
4.2.2. Opracowywanie zasobu
4.2.3. Skontrum
4.2.4. Dokumentacja audiowizualna
4.2.5. Konserwacja
4.2.6. Magazyny archiwalne
4.2.7. Archiwum Zakładowe
4.2.8. Gromadzenie, opracowywanie i obsługa magazynów – dane statystyczne
4.3. Digitalizacja
4.3.1. Digitalizacja zasobu kartotecznego
4.3.2. Digitalizacja dokumentacji aktowej oraz mikrofilmowej
4.3.3. Digitalizacja – tabele statystyczne
4.4. Udostępnianie dokumentów
4.4.1. Główne kategorie wniosków
4.4.2. Wnioski uprawnionych podmiotów
4.4.3. Wnioski służbowe
4.4.4. Zespół ds. obsługi zbioru akt okupacyjnych
4.4.5. Realizacja tzw. ustawy „dezubekizacyjnej”
4.4.6. Wnioski o nadanie odznaczenia Krzyż Wolności i Solidarności
4.4.7. Udostępnianie dokumentów w czytelniach
4.4.8. Udostępnianie i informacja naukowa – dane statystyczne
4.5. Obsługa bieżąca
4.5.1. Obsługa bieżąca – dane statystyczne

5. Edukacja i badania naukowe
5.1. Badania naukowe
5.1.1. Ogólnopolskie projekty badawcze
5.1.2. Ponadregionalne i regionalne projekty badawcze
5.1.3. Indywidualne projekty badawcze
5.1.4. Ekspertyzy
5.1.5. Dotacje celowe dla podmiotów zewnętrznych; nadzór merytoryczny nad projektami realizowanymi przez podmioty zewnętrzne (także w formie współpracy)
5.1.6. Informacja o zdobytych stopniach naukowych
5.2. Edukacja
5.2.1. Edukacja historyczna
5.2.2. Działania wystawiennicze
5.2.3. Współpraca z mediami i inne działania popularyzujące wiedzę
5.3. Centrum Edukacyjne IPN im. Janusza Kurtyki „Przystanek Historia”
5.4. Działalność naukowa i popularyzatorska pionu archiwalnego
5.4.1. Publikacje
5.4.2. „Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej”
5.4.3. Katalogi archiwalne
5.4.4. Współpraca z instytucjami krajowymi
5.4.5. Inicjatywy naukowe i popularyzatorskie pionu archiwalnego
5.5. Wydawnictwa

6. Ściganie zbrodni
6.1. Stan zatrudnienia prokuratorów w Komisji ŚZpNP
6.2. Skontrum i śledztwa w sprawach zbrodni nazistowskich
6.3. Działalność śledcza Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w liczbach
6.4. Realizacja obowiązków ustawowych pionu śledczego IPN,innych niż wynikające z ustawy o IPN–KŚZpNP
6.5. Szkolenia
6.6. Nadzór służbowy nad działalnością pionu śledczego IPN
6.7. Śledztwa umorzone ze względu na przedawnienie karalności, w związku z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 25 maja 2010 r.
6.8. Udział prokuratorów pionu śledczego IPN w postępowaniach sądowych
6.9. Śledztwa budzące szerokie zainteresowanie społeczne, niezakończone wydaniem decyzji merytorycznej

7. Lustracja
7.1. Ewidencja oświadczeń lustracyjnych i publikowanie informacji o osobach pełniących funkcje publiczne
7.1.1. Gromadzenie i udostępnianie oświadczeń lustracyjnych
7.1.2. Przygotowywanie i publikowanie informacji o osobach pełniących funkcje publiczne wymienionych w art. 22 ustawy lustracyjnej
7.2. Przygotowywanie i publikowanie katalogów tematycznych
7.2.1. Przygotowywanie i publikowanie katalogów w Biuletynie Informacji Publicznej IPN
7.3. Przygotowywanie postępowań lustracyjnych
7.3.1. Sprawy zainicjowane zgodnie z treścią art. 52a pkt 2 i 3 Ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o IPN–KŚZpNP
7.3.2. Sprawy przejęte po byłym urzędzie Rzecznika Interesu Publicznego.

8. Budżet
8.1. Wykonanie dochodów budżetowych
8.2. Wykonanie wydatków budżetowych
8.2.1. Dotacje
8.2.2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych
8.2.3. Wydatki bieżące
8.2.4. Wydatki majątkowe
8.3. Zatrudnienie

Wykaz skrótów

CZĘŚĆ II
ANEKS DO INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ – KOMISJI ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU

Załącznik nr 1: Wydawnictwa
Załącznik nr 2: Publikacje pracowników IPN
Załącznik nr 3: Wystawy
Załącznik nr 4: Wykaz konferencji, sesji naukowych i popularnonaukowych
Załącznik nr 5: Spotkania Klubów Historycznych im. gen. Stefana Roweckiego „Grota”

CZĘŚĆ III
WYDAWNICTWA IPN W ROKU 2011

Medatdane

Data publikacji 25.04.2012
Data modyfikacji 25.04.2012
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Sebastian Górkiewicz
Osoba udostępniająca informację:
Sebastian Górkiewicz
Osoba modyfikująca informację:
Sebastian Górkiewicz
do góry