Nawigacja

Archiwalne ogłoszenia o pracę

Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu z siedzibą w Warszawie ogłasza nabór na stanowisko: ZASTĘPCY DYREKTORA BIURA INFORMATYKI

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kopeć
Data publikacji 11.01.2016 Rejestr zmian

Zakres obowiązków:

 • zarządzanie zespołem, usługami teleinformatycznymi oraz prowadzenie projektów teleinformatycznych (w tym zadania związane z utrzymaniem systemów i bezpieczeństwem teleinformatycznym, zarządzanie dostawcami, przygotowywanie i nadzorowanie umów i zamówień publicznych, usługi telefoniczne, zarządzanie mieniem w zakresie urządzeń teleinformatycznych, planowanie i nadzorowanie wykonania budżetu)

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe magisterskie lub inżynierskie,
 • minimum 7-letni udokumentowany staż pracy,
 • studia podyplomowe lub certyfikaty potwierdzające odbycie szkoleń i nabycie wiedzy z  zakresu informatyki w przypadku nie posiadania wykształcenia wyższego z zakresu informatyki,
 • 5 lat doświadczenia zawodowego w komórce lub jednostce organizacyjnej zajmującej się informatyką, w tym co najmniej 3 lata na stanowisku kierowniczym w IT lub 4 lata na stanowisku informatyka,
 • znajomość przepisów i regulacji prawnych z zakresu informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
 • znajomość prawa zamówień publicznych,   
 • znajomość metodyki zarządzania usługami informatycznymi ITIL® oraz zagadnień z zakresu bezpieczeństwa systemów informatycznych,
 • znajomość metodyki zarządzania projektami PRINCE2® lub zbioru najlepszych praktyk PMBOK® Guide,
 • znajomość nowoczesnych technologii informatycznych,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie pozwalającym na swobodne czytanie dokumentacji technicznej (teleinformatycznej),
 • oświadczenie kandydata o gotowości do poddania się procedurze sprawdzającej prowadzonej przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ściśle tajne” zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych  (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 z późn. zm.),
 • oświadczenie kandydata o niekaralności zakazem zajmowania stanowisk kierowniczych w urzędach organów władzy publicznej lub pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
 • obywatelstwo polskie,
 • znajomość języka polskiego w mowie i piśmie.

Wymagania pożądane:

 • co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym w IT w jednostkach sektora finansów publicznych,
 • co najmniej 4-letnie doświadczenie zawodowe dotyczące pracy na stanowisku informatyka w jednostkach sektora finansów publicznych,
 • ukończone studia z zakresu zarządzania projektami lub certyfikaty PRINCE2®, PMI PMP® lub CAPM®,
 • certyfikaty z zakresu zarządzania usługami informatycznymi ITIL®,
 • posiadanie doświadczenia związanego z realizacją zamówień publicznych na usługi informatyczne, oprogramowanie i urządzenia teleinformatyczne,
 • posiadanie wystawionego przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ściśle tajne” zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz.1228 z późn. zm.).

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie do dnia 25 stycznia 2016 r. (decyduje data wpływu do IPN, a nie data stempla pocztowego) swojego CV, listu motywacyjnego, oświadczeń o których mowa w wymaganiach niezbędnych, kopii dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczenie zawodowe w tym kopii posiadanych certyfikatów, dyplomów ukończonych studiów, szkoleń itp. oraz świadectw pracy, podpisanego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w związku z procesem rekrutacji na wolne stanowisko pracy, w trybie określonym w ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.  2014 r.  poz. 1182 z późn. zm.) na adres:

Instytut Pamięci Narodowej, Wydział Kadr,

ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa.

Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Zastrzegamy prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Przyjmujemy tylko kserokopie dokumentów.

Medatdane

Data publikacji 11.01.2016
Data modyfikacji 24.02.2016
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kopeć
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Kopeć
do góry