Nawigacja

Archiwalne ogłoszenia o pracę

Instytut Pamięci Narodowej – KŚZpNP ogłasza nabór na stanowisko: DYREKTORA ODDZIAŁU INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ – KŚZpNP W SZCZECINIE

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kopeć
Data publikacji 05.10.2015 Rejestr zmian

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

 • obywatelstwo polskie,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • wykształcenie wyższe magisterskie,
 • posiadanie wiedzy przydatnej w pracach Instytutu,
 • niekaralność prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z urzędu lub przestępstwo skarbowe,
 • brak służby, pracy lub współpracy z organami bezpieczeństwa państwa, wymienionymi w art. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu,
 • brak działalności związanej z dostępem do tajemnicy państwowej lub objętej tajemnicą państwową, która uniemożliwia szczegółowe przedstawienie informacji o przebiegu swojej służby, pracy lub współpracy.

Wymagania pożądane:

 • minimum 10 letni udokumentowany staż pracy, w tym 3 letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych,
 • doświadczenie w pracy na stanowiskach kierowniczych w instytucjach naukowo-badawczych, oświatowych lub w organach administracji publicznej,
 • znajomość minimum jednego języka obcego w mowie i piśmie,
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ściśle tajne” albo oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie poszerzonego postępowania sprawdzającego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys,
 • list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 • koncepcja funkcjonowania Oddziału Instytutu w Szczecinie,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z procesem rekrutacji na wolne stanowisko pracy, w trybie określonym w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,
 • aktualne zaświadczenie o niekaralności,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o braku przynależności do partii politycznych, związku zawodowego, wykonywania mandatu posła albo senatora lub oświadczenie o gotowości wystąpienia z partii politycznej, związku zawodowego, zrzeczenia się wykonywania mandatu posła albo senatora,
 • oświadczenie o braku działalności związanej z dostępem do tajemnicy państwowej lub objętej tajemnicą państwową, która uniemożliwia szczegółowe przedstawienie informacji o przebiegu swojej służby, pracy lub współpracy,
 • kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

W przypadku objęcia stanowiska Dyrektora Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, osoba urodzona przed dniem 1 sierpnia 1972 r. ma obowiązek złożenia oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r., zwanego oświadczeniem lustracyjnym (art. 7 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów).

Komisja powołana do przeprowadzenia naboru na stanowisko Dyrektora Oddziału IPN w Szczecinie zastrzega sobie prawo do zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne wybranych kandydatów, którzy w najwyższym zakresie spełniają wymagania określone w ogłoszeniu.

 

Termin składania ofert: do dnia 30.10.2015 r. (decyduje data wpływu do IPN, a nie data stempla pocztowego), w zamkniętych kopertach z napisem:

„Nabór  na stanowisko Dyrektora Oddziału IPN – KŚZpNP w Szczecinie”

na adres: Prezes IPN – KŚZpNP, 02-675 Warszawa, ul Wołoska 7.

Medatdane

Data publikacji 05.10.2015
Data modyfikacji 02.10.2015
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krzysztof Kopeć
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kopeć
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Kopeć
do góry