Nawigacja

Archiwalne ogłoszenia o pracę

Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu z siedzibą w Warszawie ogłasza nabór na stanowisko: od SPECJALISTY do GŁÓWNEGO SPECJALISTY w WYDZIALE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w BIURZE ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZYM

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kopeć
Data publikacji 10.08.2015 Rejestr zmian

Zakres obowiązków:

 • opracowywanie dokumentacji dotyczącej udzielania zamówień publicznych w tym m.in. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • upublicznianie zatwierdzonych dokumentów w Biuletynie Zamówień Publicznych  lub Urzędzie Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich oraz stronie internetowej Zamawiającego
 • analiza ofert pod względem formalno-prawnym, m.in. kompletności, spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w SIWZ
 • opracowywanie odpowiedzi na wnoszone przez Wykonawców prośby o wyjaśnienie treści SIWZ przy współpracy z komórkami merytorycznymi
 • analiza wniesionych środków ochrony prawnej pod względem formalno – prawnym, z uwzględnieniem wyjaśnień złożonych przez komórki merytoryczne
 • sporządzanie protokołów postępowań o udzielanie zamówień publicznych
 • udział w pracach komisji przetargowych
 • prowadzenie korespondencji z uczestnikami postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe (magisterskie), preferowane prawnicze lub ekonomiczne
 • minimum 4-letni staż pracy potwierdzony świadectwami pracy      w tym, co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe z zakresu stosowania procedur udzielania zamówień publicznych – samodzielne prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, sporządzania niezbędnej dokumentacji, uczestnictwa w pracach komisji przetargowych
 • praktyczna znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, ustawy o finansach publicznych oraz kodeksu cywilnego
 • zdolność analitycznego myślenia
 • obywatelstwo polskie
 • znajomość języka polskiego w mowie i piśmie.

Wymagania pożądane:

 • doświadczenie zawodowe w administracji publicznej
 • biegła znajomość obsługi komputera
 • umiejętność obsługi systemu informacji prawnej
 • umiejętność redagowania pism urzędowych
 • umiejętność sprawnej pracy w zespole, odporność na stres
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • umiejętność rozwiazywania problemów i podejmowania decyzji
 • umiejętność negocjacji.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie do dnia 24.08.2015 r. swojego CV, listu motywacyjnego, kopii dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczenie zawodowe oraz podpisanego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w związku z procesem rekrutacji na wolne stanowisko pracy, w trybie określonym w ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) na adres:

Instytut Pamięci Narodowej, Wydział Kadr,

ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa.

 

Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Zastrzegamy prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Przyjmujemy tylko kserokopie dokumentów.

Medatdane

Data publikacji 10.08.2015
Data modyfikacji 27.08.2015
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krzysztof Kopeć
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kopeć
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Kopeć
do góry