Nawigacja

Archiwalne ogłoszenia o pracę

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej – KŚZpNP we Wrocławiu ogłasza nabór na stanowisko: od informatyka do administratora systemu informatycznego w Referacie Prawno-Organizacyjnym

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kopeć
Data publikacji 09.01.2015 Rejestr zmian

Zakres obowiązków:

 • administrowanie serwerami i systemami operacyjnymi (Windows, Linux)
 • wsparcie techniczne użytkowników pracujących w środowisku Windows i MS OFFICE
 • dbanie o bezpieczeństwo powierzonych systemów
 • monitorowanie bieżącej konfiguracji systemów komputerowych i zasobów sieciowych
 • instalację i konfigurację sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz infrastruktur  teleinformatycznej
 • diagnozowanie i usuwanie wszelkiego rodzaju awarii technicznych w zakresie sprzętu oraz sieci LAN
 • zakupy sprzętu komputerowego
 • kontakt z zewnętrznymi firmami
 • przygotowywanie wniosków oraz pism z dziedziny IT

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

 • wykształcenie wyższe z zakresu informatyki
 • bardzo dobra znajomość serwerowych systemów operacyjnych z rodziny Windows w środowisku Active Directory
 • znajomość systemów Linux (proxy squid, postfix, FTP)
 • bardzo dobra znajomość systemów Windows XP/7/8 oraz pakietu MS Office
 • znajomość budowy komputerów, umiejętność diagnozowania problemów i wykonywania prostych napraw
 • znajomość zasad funkcjonowania sieci komputerowej
 • znajomość języka angielskiego (w stopniu umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej)
 • umiejętności komunikacyjne
 • obywatelstwo polskie
 • znajomość języka polskiego w mowie i piśmie

Wymagania pożądane związane ze stanowiskiem:

 • doświadczenie na podobnym stanowisku
 • znajomość rozwiązań środowisk pamięci masowych oraz kopii bezpieczeństwa
 • doświadczenie w prowadzeniu spraw związanych z telefonią stacjonarną i komórkową

Wymagane dokumenty

 1. Życiorys (CV).
 2. List motywacyjny.
 3. Kserokopie dyplomów ukończenia studiów, świadectw ukończenia szkół potwierdzających zdobyte wykształcenie.
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska informatyka
 5. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach.
 6. Kserokopie świadectw pracy.
 7. Inne dodatkowe dokumenty poświadczające inne posiadane kwalifikacje i umiejętności,  referencje.
 8. Oświadczenie kandydata o niekaralności.
 9. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 10. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy w zakresie niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 poz, 1182)

W przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie zobowiązany do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginałów przedstawionych dokumentów.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie Oddziału  przy pl. Strzeleckim 25 we Wrocławiu z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko pracy-od informatyka do administratora systemu informatycznego”,  w terminie do 26.01.2015 r.

Dokumenty, które wpłyną po upływie terminu nie będą rozpatrywane.

Z kandydatami spełniającymi wymogi formalne przeprowadzana będzie rozmowa kwalifikacyjna. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie - telefonicznie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu www.ipn.gov.pl

 

Medatdane

Data publikacji 09.01.2015
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krzysztof Kopeć
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kopeć
do góry