Nawigacja

Archiwalne ogłoszenia o pracę

Instytut Pamięci Narodowej – KŚZpNP Oddział w Warszawie ogłasza nabór na stanowisko: od młodszego archiwisty do archiwisty – 1 etat w Oddziałowym Biurze Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kopeć
Data publikacji 21.07.2014 Rejestr zmian

Zakres zadań wykonywanych na danym stanowisku:

 • realizacja wniosków składanych na podstawie ustawy o IPN i ustawy lustracyjnej
 • prowadzenie kwerend archiwalnych, obsługa wnioskodawców
 • archiwizacja dokumentacji spraw zakończonych

 Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

 • wykształcenie wyższe o kierunku historia, administracja, prawo lub innym kierunku humanistycznym,
 • znajomość ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 r.-1990 r. oraz ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
 • podstawowa znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego
 • znajomość j. angielskiego w stopniu minimum dobrym

 • wysoka kultura osobista,

  Wymagania pożądane związane ze stanowiskiem:

 • podstawowa wiedza z zakresu działalności IPN,

 • zaświadczenia o odbytych kursach/znajomości j. angielskiego

 • doświadczenie w pracy urzędniczej.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie do dnia 31 lipca  2014 r. swojego CV, listu  motywacyjnego, kopii dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczenie zawodowe oraz podpisanego oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w związku z procesem rekrutacji na  wolne stanowisko pracy, w trybie określonym w ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.) na adres:

Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Warszawie

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

z dopiskiem - rekrutacja OBUiAD

Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Zastrzegamy prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Przyjmujemy tylko kserokopie dokumentów

Medatdane

Data publikacji 21.07.2014
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krzysztof Kopeć
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kopeć
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Kopeć
do góry