Nawigacja

Archiwalne ogłoszenia o pracę

Instytut Pamięci Narodowej – KŚZpNP z siedzibą w Lublinie ogłasza nabór na stanowisko inspektora w Oddziałowym Biurze Lustracyjnym

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kopeć

Zakres zadań wykonywanych na tym stanowisku:

 • wykonywanie czynności merytorycznych i technicznych związanych z weryfikacją zgodności z prawdą oświadczeń lustracyjnych,
 • realizacja kwerend i opis materiałów archiwalnych,
 • opracowywanie analiz materiałów archiwalnych na potrzeby prokuratura Oddziałowego Biura Lustracyjnego,
 • prowadzenie korespondencji i dokumentacji spraw,
 • wykonywanie kopii z materiałów archiwalnych i dokumentacji bieżącej, niezbędnej do celów służbowych,
 • monitorowanie i sygnalizowanie zmian w obrębie funkcji publicznych wymienionych
  w art. 22 ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów
  (Dz .U. z 2013 r. ,poz.1388, tekst jednolity).

Wymagania niezbędne na danym stanowisku

 • ukończone studia magisterskie w zakresie historii,
 • minimum sześciomiesięczny staż pracy merytorycznej w archiwum, urzędzie lub kancelarii urzędu,
 • umiejętność przeprowadzania kwerend i analiz materiałów archiwalnych,
 • znajomość ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 424 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz .U. z 2013 r., poz.1388, tekst jednolity),
 • biegła obsługa komputera (pakiet Office),

Wymagania pożądane związane ze stanowiskiem:

 • wiedza z zakresu historii najnowszej ze szczególnym uwzględnieniem znajomości zagadnień związanych z organami bezpieczeństwa państwa, ich strukturą, metodami i formami pracy operacyjnej,
 • wiedza dotycząca funkcjonowania IPN - KŚZpNP oraz jego zasobu archiwalnego,
 • znajomość przepisów archiwalnych,
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
 • systematyczność, rzetelność,
 • umiejętność samodzielnej organizacji pracy oraz pracy w zespole
 • wysoka kultura osobista,
 • doświadczenie w samodzielnym redagowaniu i sporządzaniu opisu i analiz materiałów archiwalnych.

Umowa na czas określony w wymiarze 0,45 etatu do 31.07.2014 r.; 0,25 etatu od 01.08.2014 r. do 31.08.2015 r.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie do dnia 28 lutego 2014 r.: CV, listu motywacyjnego, kopii dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczenie zawodowe oraz podpisanego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w związku z procesem rekrutacji na wolne stanowisko pracy, w trybie określonym w ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), na adres:

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie, Kadry

ul. Szewska 2, 20-086 Lublin

Oferty, które nie spełniają wymagań niezbędnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Zastrzegamy prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Przyjmujemy tylko kserokopie dokumentów.

Medatdane

Data publikacji 24.02.2014
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krzysztof Kopeć
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kopeć
do góry