Nawigacja

Archiwalne ogłoszenia o pracę

Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu z siedzibą w Warszawie ogłasza nabór na stanowisko: SPECJALISTY w WYDZIALE ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI w BIURZE ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZYM

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kopeć

Zakres obowiązków:

 • wdrożenie profesjonalnego oprogramowania wspomagającego działanie zarządcy nieruchomości
 • prowadzenie dokumentacji związanej ze stanem prawnym nieruchomości użytkowanych przez Centralę oraz Oddziały IPN-KŚZpNP, w szczególności:

- prowadzenie i stałe aktualizowanie ewidencji obiektów będących w dyspozycji Centrali i Oddziałów IPN-KŚZpNP

- analizowanie, weryfikacja i uzupełnianie na bieżąco dokumentacji oraz danych dotyczących stanu prawnego użytkowanych przez IPN nieruchomości

 • ewidencja, monitorowanie oraz realizacja umów w zakresie dostaw mediów do budynków Centrali IPN, przygotowanie niezbędnych dokumentów do zawarcia nowych umów, współpraca ze stronami tych umów, konsultowanie i bieżące wyjaśnianie ewentualnych niezgodności dotyczących spraw finansowych bądź technicznych
 • realizacja zadań związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych wynikających z przepisów prawa, w szczególności:

- monitorowanie stanu technicznego budynków IPN oraz systemów i instalacji

- przygotowanie, koordynowanie i nadzorowanie realizacji zadań remontowych, w tym sporządzanie planów rzeczowo-finansowych konserwacji, remontów i napraw bieżących

- prowadzenie książek obiektu budowlanego

- terminowe przygotowanie, koordynowanie i nadzorowanie realizacji okresowych kontroli stanu technicznego budynków wynikających z przepisów ustawy Prawo Budowlane

- kompletowanie i prowadzenie wszelkiej dokumentacji technicznej dotyczącej obiektów Centrali IPN.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe techniczne (preferowane budowlane)
 • minimum 4 letni udokumentowany staż pracy
 • minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z zarządzaniem, eksploatacją techniczną i utrzymaniem nieruchomości
 • znajomość przepisów prawa związanego z nieruchomościami i ich gospodarką
 • znajomość zagadnień związanych z eksploatacją budynków
 • obywatelstwo polskie
 • znajomość języka polskiego w mowie i piśmie.

Wymagania pożądane:

 • licencja zarządcy nieruchomości lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania nieruchomościami
 • znajomość oprogramowania wymagającego pracę zarządcy nieruchomości
 • uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie: sieci, instalacji urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie do dnia 24.02.2014 r. swojego CV, listu motywacyjnego, kopii dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczenie zawodowe oraz podpisanego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w związku z procesem rekrutacji na wolne stanowisko pracy, w trybie określonym w ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) na adres:

Instytut Pamięci Narodowej, Wydział Kadr,

ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa.

Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Zastrzegamy prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Przyjmujemy tylko kserokopie dokumentów.

Medatdane

Data publikacji 10.02.2014
Data modyfikacji 27.02.2014
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krzysztof Kopeć
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kopeć
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Kopeć
do góry