Nawigacja

Archiwalne ogłoszenia o pracę

Instytut Pamięci Narodowej – KŚZpNP z siedzibą w Warszawie ogłasza nabór na stanowisko: od INSPEKTORA do STARSZEGO SPECJALISTY w Wydziale Badań Naukowych w BIURZE EDUKACJI PUBLICZNEJ

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kopeć

Zakres obowiązków:

 • kwerendy naukowe związane z pracami nad projektami naukowymi realizowanymi w Wydziale Badań Naukowych Centrali BEP IPN
 • publikacja wyników badań w periodykach naukowych i popularnonaukowych
 • udział w konferencjach naukowych i wykładach związanych z posiadaną specjalizacją naukową
 • udział w pracach organizacyjnych Wydziału Badań Naukowych Centrali BEP IPN
 • udział w pracach edukacyjnych i wystawienniczych.

Wymagania niezbędne:

 • stopień doktora w zakresie historii, nauk politycznych lub wojskowych (dopuszcza się osoby na ostatnim etapie przewodu doktorskiego)
 • bardzo dobra znajomość języka rosyjskiego, w tym w zakresie terminologii wojskowej
 • znajomość problematyki najnowszych dziejów Polski, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki historii wojskowości, w tym historii Wojska Polskiego w PRL, Układu Warszawskiego i NATO
 • dorobek naukowy w postaci publikacji
 • obywatelstwo polskie
 • znajomość języka polskiego w mowie i piśmie.

Wymagania pożądane:

 • znajomość języka  angielskiego, niemieckiego i francuskiego.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie do dnia 30.12.2013 r. swojego CV, listu motywacyjnego, kopii dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczenie zawodowe oraz podpisanego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w związku z procesem rekrutacji na wolne stanowisko pracy, w trybie określonym w ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) na adres:

Instytut Pamięci Narodowej, Wydział Kadr,

ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa.

Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Zastrzegamy prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Przyjmujemy tylko kserokopie dokumentów.

Medatdane

Data publikacji 16.12.2013
Data modyfikacji 31.12.2013
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krzysztof Kopeć
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kopeć
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Kapuza
do góry