Nawigacja

Archiwalne ogłoszenia o pracę

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej – KŚZpNP w Lublinie ogłasza nabór na stanowisko inspektora w Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kopeć

Zakres zadań wykonywanych na tym stanowisku:

 • realizowanie obowiązków pracownika sekretariatu prokuratorskiego w zakresie czynności kancelaryjno - biurowych i czynności prokuratorskich pomocniczych,
 • rejestrowanie oraz zapewnienie sprawnego obiegu wpływających oraz sporządzanych w jednostce pism procesowych i innych dokumentów,
 • sporządzanie projektów pism i dokumentów z zakresu administracji komisji,
 • informowanie stron procesowych i ich pełnomocników o biegu spraw,
 • protokołowanie czynności procesowych wykonywanych przez prokuratorów,
 • sporządzanie wezwań i zawiadomień oraz informowanie stron o terminach czynności procesowych wykonywanych przez prokuratorów,
 • udostępnianie akt spraw, umożliwianie sporządzenia z nich odpisów i kserokopii oraz sporządzanie i wydawanie uwierzytelnionych odpisów lub kserokopii dokumentów,
 • porządkowanie materiału aktowego,
 • przygotowywanie okresowych sprawozdań statystycznych oraz w oparciu o wynikające z nich dane, projektów innych informacji o wynikach działalności komisji,
 • wykonywanie czynności związanych z archiwizowaniem akt,
 • zapewnienie sprawnej obsługi biurowej związanej z obsługą interesantów.

Wymagania niezbędne na danym stanowisku

 • wykształcenie wyższe prawnicze, administracyjne lub historyczne  ze specjalizacją archiwalną,
 • faktyczne wykonywanie obowiązków służbowych w sekretariacie prokuratury, sądów, organów administracji państwowej lub samorządowej przez okres co najmniej 6 - miesięczny,
 • staż w jednostkach posiadających w swoich strukturach archiwa zakładowe,
 • znajomość aktów prawnych regulujących funkcjonowanie IPN,  w szczególności pionu śledczego IPN oraz powszechnych jednostek prokuratury,
 • znajomość uregulowań prawnych dotyczących funkcjonowania, organizacji i zakresu działania sekretariatów prokuratury,
 • umiejętność obsługi komputera w systemie MS Office,
 • komunikatywność oraz umiejętność pracy indywidualnej i zespołowej.

Wymagania pożądane związane ze stanowiskiem:

 • znajomość języka niemieckiego lub angielskiego w stopniu zaawansowanym,
 • dokładność, terminowość,
 • wysoka kultura osobista,

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie do dnia 12 sierpnia 2013 r. swojego CV, listu motywacyjnego, kopii dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczenie zawodowe oraz podpisanego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w związku z procesem rekrutacji na wolne stanowisko pracy, w trybie określonym w ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 e. Nr 101, poz. 926 z późn.zm.) na adres:

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie, Kadry

ul. Szewska 2, 20-086 Lublin

Oferty, które nie spełniają wymagań niezbędnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Zastrzegamy prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Przyjmujemy tylko kserokopie dokumentów.

Medatdane

Data publikacji 05.08.2013
Data modyfikacji 23.08.2013
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krzysztof Kopeć
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kopeć
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Kopeć
do góry