Nawigacja

Archiwalne ogłoszenia o pracę

Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu z siedzibą w Warszawie ogłasza nabór na stanowisko: AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO w Samodzielnej Sekcji Audytu Wewnętrznego

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kapuza

Zakres obowiązków:

 • przygotowywanie i przeprowadzanie zadań audytowych polegających na badaniu procesów oraz obowiązujących procedur w Instytucie i Oddziałach pod względem adekwatności, skuteczności i efektywności
 • sporządzanie sprawozdań z przeprowadzanych audytów wewnętrznych, proponowanie rozwiązań usprawniających działalność operacyjną Instytutu
 • monitorowanie realizacji zaleceń zawartych w sprawozdaniach, w tym przeprowadzanie czynności sprawdzających
 • uczestniczenie w przygotowaniu analizy ryzyka i rocznego planu audytu wewnętrznego oraz sprawozdania z wykonania planu audytu, informującego o stopniu jego realizacji oraz istotnych ryzykach i słabościach kontroli zarządczej
 • wykonywanie czynności doradczych, w tym przedstawianie opinii i wniosków
 • gromadzenie i aktualizowanie akt stałych oraz prowadzenie akt bieżących stosownie do wymogów przepisów prawnych i wewnętrznych regulacji.

Wymagania niezbędne:

 

 •  wykształcenie wyższe
 •  minimum 3 lata pracy na stanowisku audytora wewnętrznego
 • posiadanie uprawnień audytora wewnętrznego, zgodnie z art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.157.1240 z późn. zm.)
 •  znajomość przepisów prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem ustaw o: finansach publicznych, rachunkowości, Prawa zamówień publicznych, odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o prawie autorskim i prawach pokrewnych, o ochronie informacji niejawnych, kodeksu postępowania administracyjnego
 •  znajomość przepisów rozporządzenia w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego i standardów audytu wewnętrznego
 • znajomość i umiejętność stosowania narzędzi i technik audytorskich
 • znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej
 • zdolność analitycznego i syntetycznego myślenia oraz szybkiego przyswajania wiedzy
 • bardzo dobra organizacja pracy, w tym planowania pracy pod presją czasu oraz terminowego dostarczania wyników
 • komunikatywność w mowie i piśmie
 • gotowość do odbywania podróży służbowych
 • obsługa pakietu MS Office w stopniu zaawansowanym
 • obywatelstwo polskie
 • znajomość języka polskiego w mowie i piśmie.

 

Wymagania pożądane:

 

 • minimum 5-letnie doświadczenie w pracy w administracji publicznej
 • wykształcenie wyższe magisterskie: prawnicze, ekonomiczne lub administracyjne
 • ukończone studia podyplomowe np. takie jak: z zakresu audytu wewnętrznego, kontroli zarządczej, budżetu zadaniowego, informacji niejawnych, prawa autorskiego i praw pokrewnych
 • ukończone szkolenia z zakresu: rachunkowości, finansów publicznych, zamówień publicznych, administracji publicznej, budżetu zadaniowego, ryzyka i kontroli zarządczej
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą co najmniej „poufne”.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 •  kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia dokumentu potwierdzającego uprawnienia audytora wewnętrznego
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu – w zaświadczeniu prosimy o wskazanie daty zatrudnienia na danym stanowisku).
 • kopia dokumentów potwierdzających ukończone studia podyplomowe i szkolenia
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa lub wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • w przypadku posiadania dyplomu potwierdzającego wyższe wykształcenie, uzyskanego na uczelni zagranicznej, prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub nostryfikacji dyplomu.

 

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów        i oświadczeń do dnia 11 lutego 2013 r. na adres:

Instytut Pamięci Narodowej, Wydział Kadr,

ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa.

 

 

Oferty, które nie spełnią wymagań niezbędnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Zastrzegamy prawo dokontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Przyjmujemy tylko kserokopie dokumentów.

 

Ogłoszenia szukaj również na stronie www.ipn.gov.pl

Medatdane

Data publikacji 24.01.2013
Data modyfikacji 05.03.2013
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krzysztof Kapuza
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kapuza
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Kopeć
do góry