Nawigacja

Archiwalne ogłoszenia o pracę

Instytut Pamięci Narodowej – KŚZpNP Oddział w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko inspektora w Oddziałowym Biurze Lustracyjnym IPN – KŚZpNP w Poznaniu

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kopeć

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

  • przygotowywanie danych osób publicznych wskazanych w art. 22 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 -1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. nr 63, poz. 425 z 2007 r. z późn. zm.) na podstawie art. 23 tej ustawy do publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej;
  • przygotowywanie informacji niezbędnych do prawidłowej oceny oświadczeń lustracyjnych;
  • przygotowywanie danych do katalogów określonych w art. 52 a ust. 5-8 ustawy  z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. nr 63, poz. 424 z 2007 r. z późn. zm.).

Wymagania niezbędne:

  • wykształcenie wyższe humanistyczne (preferowane historyczne);
  • znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych oraz biegłe pisanie na komputerze;
  • znajomość ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. nr. 63, poz. 424 z 2007 r. z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. nr 63, poz. 425 z 2007 r. z późń. zm.).

Wymagania pożądane:

  • znajomość historii Polski od 1944 r. do 1990 r.;
  • dobra znajomość zagadnień związanych z Organami Bezpieczeństwa Państwa, ich strukturą, metodami pracy i technikami operacyjnymi;
  • systematyczność, rzetelność, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie do dnia 02.11.2012r. swojego CV, listu motywacyjnego, kopii dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczenie zawodowe oraz podpisanego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w związku z procesem rekrutacji na wolne stanowisko pracy, w trybie określonym w ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) na adres:

Instytut Pamięci Narodowej – KŚZpNP Oddział w Poznaniu

ul. Rolna 45a

61-487 Poznań

z dopiskiem rekrutacja OBL

Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Zastrzegamy prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami, a także do przeprowadzenia testu kwalifikacyjnego w II etapie rekrutacji.

Medatdane

Data publikacji 19.10.2012
Data modyfikacji 07.11.2012
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krzysztof Kopeć
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kopeć
Osoba modyfikująca informację:
Barbara Niedzielko
do góry