Nawigacja

Archiwalne ogłoszenia o pracę

Instytut Pamieci Narodowej – KŚZpNP z siedzibą w Warszawie ogłasza nabór na stanowisko: od INSPEKTORA do STARSZEGO SPECJALISTY w WYDZIALE BADAŃ NAUKOWYCH w BIURZE EDUKACJI PUBLICZNEJ

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kopeć

Zakres obowiązków:

  • kwerendy naukowe związane z pracami nad projektami naukowymi realizowanymi w Wydziale Badań Naukowych Centrali BEP IPN
  • publikacja wyników badań w periodykach naukowych i popularnonaukowych
  • udział w konferencjach naukowych i wykładach związanych z posiadaną specjalizacją naukową
  • udział w pracach organizacyjnych Wydziału Badań Naukowych Centrali.

Wymagania niezbędne:

  • wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie historii
  • bardzo dobra znajomość języka niemieckiego  
  • znajomość problematyki najnowszych dziejów Polski, ze szczególnym uwzględnieniem okresu drugiej wojny światowej i okupacji ziem polskich.

Wymagania pożądane:

  • dodatkowa znajomość języka angielskiego lub/i  rosyjskiego
  • posiadanie stopnia doktora lub zaawansowanego stopnia przygotowania pracy doktorskiej w zakresie historii najnowszej
  • dorobek naukowy w postaci publikacji.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie do dnia 22.10.2012 r. swojego CV, listu motywacyjnego, kopii dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczenie zawodowe oraz podpisanego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w związku z procesem rekrutacji na wolne stanowisko pracy, w trybie określonym w ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) na adres:

Instytut Pamięci Narodowej, Wydział Kadr,

ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa.

 

Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Zastrzegamy prawo dokontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Przyjmujemy tylko kserokopie dokumentów.

Medatdane

Data publikacji 08.10.2012
Data modyfikacji 23.10.2012
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krzysztof Kopeć
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kopeć
Osoba modyfikująca informację:
Barbara Niedzielko
do góry