Nawigacja

Archiwalne ogłoszenia o pracę

Instytut Pamięci Narodowej – KŚZpNP Oddział we Wrocławiu prowadzi nabór na stanowisko specjalista w Referacie Badań Naukowych Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej we Wrocławiu

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kapuza

Instytut Pamięci Narodowej – KŚZpNP Oddział we Wrocławiu
prowadzi nabór na stanowisko
specjalista
w Referacie Badań Naukowych
Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej we Wrocławiu

Oczekiwania wobec kandydata
niezbędne:

 • wyższe wykształcenie historyczne
 • min. 4-letnie doświadczenie zawodowe
 • umiejętność wystąpień publicznych


pożądane:

 • stopień naukowy doktora nauk historycznych w zakresie historii najnowszej
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność obsługi komputera
 • kreatywność
 • wysoka kultura osobista


Zakres zadań wykonywanych na danym stanowisku (m.in.):

 • prowadzenie badań naukowych w zakresie określonym ustawą o IPN
 • przygotowywanie wydawnictw dotyczących problematyki będącej przedmiotem badań
 • udział w konferencjach naukowych i popularnonaukowych
 • opracowywanie opinii i ekspertyz na potrzeby sądów, organów administracji publicznej oraz organizacji pozarządowych w zakresie problematyki określonej w ustawie o IPN

Wymagane dokumenty i oświadczenia

 • życiorys
 • list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (dz. u. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

Dokumenty powinny być poświadczone własnoręcznym podpisem!

Termin i miejsce składania dokumentów:
24 września 2012 r.
Oddział IPN-KŚZpNP we Wrocławiu
ul. Sołtysowicka 21A
51-168 Wrocław
z dopiskiem KADRY

Inne informacje

Nie będą rozpatrywane oferty przesłane drogą elektroniczną. Kandydaci zakwalifikowani
do ostatniego etapu naboru (rozmowa kwalifikacyjna) zostaną poinformowani telefonicznie o terminie spotkania.
Rozpatrywane będą tylko te oferty, które wpłyną lub zostaną osobiście dostarczone do dnia
24 września 2012 r. do sekretariatu Dyrektora Oddziału IPN we Wrocławiu do godz. 15.00.

Medatdane

Data publikacji 12.09.2012
Data modyfikacji 27.09.2012
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krzysztof Kapuza
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kapuza
Osoba modyfikująca informację:
Barbara Niedzielko
do góry