Nawigacja

Archiwalne ogłoszenia o pracę

Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie ogłasza nabór na stanowisko: od SPECJALISTY do STARSZEGO SPECJALISTY w Wydziale Inwestycji w Biurze Administracyjno-Gospodarczym

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kapuza

 

Instytut Pamięci Narodowej – Komisja
Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu z siedzibą w Warszawie

 

ogłasza nabór na stanowisko:

 

od   SPECJALISTY  do STARSZEGO SPECJALISTY

w Wydziale Inwestycji w Biurze Administracyjno-Gospodarczym

 

Zakres obowiązków:

·         przygotowanie do realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych, w tym w szczególności weryfikacja zakresów rzeczowych oraz kosztów realizowanych zadań, udział w wyborze wykonawców oraz przygotowywanie projektów umów na roboty budowlane
·         kontrolowanie przebiegu realizacji robót budowlanych pod względem zgodności z przepisami prawa, warunkami zawartych umów na wykonawstwo oraz obowiązującymi harmonogramami i planami
·         organizacja i prowadzenie narad roboczych, odbiorów końcowych i ostatecznych w odniesieniu do realizowanych przez Wydział zadań inwestycyjno-remontowych
·         przygotowywanie wniosków i dokumentacji dla postępowań o udzielenie zamówień publicznych dotyczących realizowanych zadań inwestycyjnych
·         opracowywanie korespondencji z zakresu pracy Wydziału.

Wymagania niezbędne:

·         wykształcenie wyższe techniczne – budowlane
·         co najmniej 4-letni staż pracy udokumentowany świadectwami pracy
·         minimum 3-letnie doświadczenie w zakresie przygotowywania i realizacji zadań inwestycyjno-remontowych w jednostkach budżetowych
·         znajomość prawa budowlanego i przepisów techniczno-budowlanych
·         dobra znajomość pracy na komputerze (Pakiet Office)
·         obywatelstwo polskie
·         znajomość języka polskiego w mowie i piśmie.

Wymagania pożądane:

·         doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, szczególnie w instytucjach budżetowych
·         znajomość ustawy prawo zamówień publicznych
·         dyspozycyjność
·         samodzielność.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie do dnia 17 września 2012 r. swojego CV, listu motywacyjnego, kopii dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczenie zawodowe oraz podpisanego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w związku z procesem rekrutacji na wolne stanowisko pracy, w trybie określonym w ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) na adres:

Instytut Pamięci Narodowej, Wydział Kadr,

ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa.

 

Oferty, które nie spełnią wymagań niezbędnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Zastrzegamy prawo dokontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Przyjmujemy tylko kserokopie dokumentów.

Medatdane

Data publikacji 03.09.2012
Data modyfikacji 20.09.2012
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krzysztof Kapuza
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kapuza
Osoba modyfikująca informację:
Barbara Niedzielko
do góry