Nawigacja

Archiwalne ogłoszenia o pracę

Nabór na stanowisko: od INSPEKTORA do SPECJALISTY na 1/1 etatu do Sekcji Biuletynu IPN w Wydziale Edukacji Historycznej w BEP

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kapuza

Instytut Pamięci Narodowej – Komisja

Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi

Polskiemuz siedzibą w Warszawie

 

ogłasza nabór na stanowisko:

od  INSPEKTORA do SPECJALISTY

na 1/1 etatu

do Sekcji Biuletynu IPN w Wydziale Edukacji Historycznej w BEP

Zakres obowiązków:

·         wypełnianie obowiązków sekretarza redakcji pisma „pamięć.pl”

·         redakcja i korekta tekstów napływających do redakcji pisma

·         wyszukiwanie materiałów ilustracyjnych

·         przygotowywanie artykułów popularnonaukowych poświęconych historii najnowszej

·         pozyskiwanie współpracowników dla pisma i edukacyjnej strony internetowej pośród uznanych specjalistów zajmujących się publicystyką historyczną.

Wymagania niezbędne:

·         minimum dwuletnie doświadczenie w bieżącej pracy (lub współpracy) w redakcji czasopisma, gazety, portalu internetowego, stacji radiowej lub telewizyjnej (udokumentowane bibliografią lub wykazem przygotowanych audycji)

·         dorobek publicystyczny w zakresie historii najnowszej w przynajmniej w dwóch tytułach prasowych o zasięgu ogólnopolskim (udokumentowane kopiami sześciu najważniejszych publikacji, oznaczonych danymi bibliograficznymi)

·         znajomość historii XX w.

·         dobra znajomość języka angielskiego

·         znajomość zakresu działalności Instytutu Pamięci Narodowej.

Wymagania pożądane:

·         znajomość polskiego środowiska dziennikarskiego (pod kątem pozyskiwania autorów dla pisma).

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie do dnia 30 lipca 2012 r. swojego CV, listu motywacyjnego, kopii dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczenie zawodowe oraz podpisanego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w związku z procesem rekrutacji na wolne stanowisko pracy, w trybie określonym w ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) na adres:

Instytut Pamięci Narodowej, Wydział Kadr,

ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa.

Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Zastrzegamy prawo dokontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Przyjmujemy tylko kserokopie dokumentów.

Medatdane

Data publikacji 16.07.2012
Data modyfikacji 30.07.2012
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krzysztof Kapuza
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kapuza
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Kopeć
do góry