Nawigacja

Archiwalne ogłoszenia o pracę

Instytut Pamięci Narodowej - KŚZpNP Oddział w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko inspektora/specjalisty w Referacie Prawno-Organizacyjnym IPN - KŚZpNP w Poznaniu

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kopeć

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
• przygotowanie dokumentacji dla postępowań o udzielenie zamówień publicznych dotyczących realizowanych zadań inwestycyjnych,
• prowadzenie spraw związanych z administrowaniem budynkiem,
• prowadzenie ewidencji środków trwałych,
• obsługa kancelarii ogólnej,
• sprzedaż publikacji,
• prowadzenie ewidencji kart drogowych.


Wymagania związane ze stanowiskiem:
• wykształcenie średnie (techniczne budowlane wraz ze stosownymi uprawnieniami budowlanymi w zakresie konstrukcyjnym) lub wyższe kierunkowe (prawnicze, administracyjne),
• praktyczna znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz prawa budowlanego (potwierdzona stosownymi dokumentami np. certyfikaty, dyplomy),
• udokumentowane doświadczenie w kontaktach handlowych z innymi podmiotami.


Wymagania dodatkowe:
• Uprawnienia administratora nieruchomości.
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie do dnia 18.05.2012 r. swojego CV, listu motywacyjnego, kopii dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczenie zawodowe oraz podpisanego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w związku z
procesem rekrutacji na wolne stanowisko pracy, w trybie określonym w ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późno zm.) na adres:


Instytut Pamięci Narodowej - KŚZpNP Oddział w Poznaniu
ul. Rolna 45a
61-487 Poznań
z dopiskiem rekrutacja RPO


Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Zastrzegamy prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Medatdane

Data publikacji 11.05.2012
Data modyfikacji 21.05.2012
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krzysztof Kopeć
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kopeć
Osoba modyfikująca informację:
Barbara Niedzielko
do góry