Nawigacja

Archiwalne ogłoszenia o pracę

Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu z siedzibą w Warszawie ogłasza nabór na stanowisko: od SPECJALISTY do GŁÓWNEGO SPECJALISTY w Biurze Dyrektora Generalnego

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kapuza

 

Zakres obowiązków:

 •  planowanie i koordynacja kontroli wewnętrznych
 •  udział w kontrolach wewnętrznych
 •  analiza sprawozdań z przeprowadzonych kontroli wewnętrznych
 •  przygotowanie zbiorczych raportów i sprawozdań z przeprowadzonych kontroli na potrzeby kierownictwa
 •  formułowanie wniosków i rekomendacji dotyczących kontrolowanych procesów i zagadnień
 •  formułowanie wniosków i postulatów, mających na celu doskonalenie jakości pracy w jednostce.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe, preferowane prawnicze lub ekonomiczne
 • minimum 4 lata stażu pracy udokumentowane świadectwami pracy, w tym minimum 2 lata pracy na stanowiskach związanych z kontrolą wewnętrzną w organach administracji państwowej
 • udokumentowane studia podyplomowe, szkolenia i kursy z zakresu kontroli wewnętrznej lub audytu
 • dobra znajomość pakietu MS Office.


Wymagania pożądane:

 • znajomość przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)
 • umiejętność wyciągania oraz prezentowania wniosków i rekomendacji z prac kontrolnych
 • rozwinięte umiejętności analityczne
 • inicjatywa w poszukiwaniu nowych rozwiązań
 • zdolności planowania i organizacji pracy.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie do dnia 21 maja 2012 r. swojego CV, listu motywacyjnego, kopii dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczenie zawodowe oraz podpisanego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w związku z procesem rekrutacji na wolne stanowisko pracy, w trybie określonym w ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) na adres:

Instytut Pamięci Narodowej, Wydział Kadr,
ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa.

Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Zastrzegamy prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Przyjmujemy tylko kserokopie dokumentów.
 

Medatdane

Data publikacji 07.05.2012
Data modyfikacji 22.05.2012
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krzysztof Kapuza
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kapuza
Osoba modyfikująca informację:
Barbara Niedzielko
do góry