Nawigacja

Archiwalne ogłoszenia o pracę

Instytut Pamięci Narodowej – KŚZpNP z siedzibą w Warszawie ogłasza nabór na stanowisko: SPECJALISTY do Wydziału Planowania i Monitorowania Wykonania Budżetu

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kopeć

Zakres obowiązków:

·         prowadzenie rejestru wniosków i formularzy o udzielenie zamówienia publicznego na zakup towarów i usług w Biurze Budżetu i Finansów

·         monitorowanie wykonania i zaangażowania wydatków budżetowych

·         kontrola faktur pod kątem ich zgodności z zatwierdzonymi wnioskami i zawartymi umowami.

 

Wymagania niezbędne:

 

·         wykształcenie wyższe ekonomiczne (magisterskie)

·         studia podyplomowe z zakresu administracji

·         udokumentowana znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych (kursy, szkolenia)

·         minimum 5 lat stażu pracy w jednostkach budżetowych udokumentowane świadectwami pracy lub stosownym zaświadczeniem o zatrudnieniu

·         znajomość obsługi komputera (WORD, EXCEL).

 

Wymagania pożądane:

 

·         znajomość zagadnień z zakresu budżetowania, w tym budżetu zadaniowego.

 

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie do dnia 23 kwietnia 2012 r. swojego CV, listu motywacyjnego, kopii dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczenie zawodowe oraz podpisanego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w związku z procesem rekrutacji na wolne stanowisko pracy, w trybie określonym w ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) na adres:

Instytut Pamięci Narodowej, Wydział Kadr,

ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa.

 

Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Zastrzegamy prawo dokontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Przyjmujemy tylko kserokopie dokumentów.

Medatdane

Data publikacji 10.04.2012
Data modyfikacji 24.04.2012
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krzysztof Kopeć
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kopeć
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Kapuza
do góry