Nawigacja

Archiwalne ogłoszenia o pracę

Instytut Pamięci Narodowej – KŚZpNP z siedzibą w Warszawie poszukuje: od INSPEKTORA do SPECJALISTY do WYDZIAŁU BADAŃ NAUKOWYCH w BIURZE EDUKACJI PUBLICZNEJ

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kopeć

Zakres obowiązków:
•    kwerendy naukowe związane z pracami nad projektami naukowymi realizowanymi w Wydziale Badań Naukowych Centrali BEP IPN
•    publikacja wyników badań w periodykach naukowych i popularnonaukowych
•    udział w konferencjach naukowych i wykładach związanych z posiadaną specjalizacją naukową
•    udział w pracach organizacyjnych Wydziału Badań Naukowych Centrali.

Wymagania niezbędne:

•    wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie historii
•    dobra znajomość jednego języka obcego (najbardziej pożądana znajomość j. niemieckiego lub rosyjskiego)
•    znajomość problematyki najnowszych dziejów Polski, ze szczególnym uwzględnieniem okresu drugiej wojny światowej i okupacji ziem polskich.

Wymagania pożądane:

•    znajomość języka niemieckiego lub rosyjskiego
•    posiadanie stopnia doktora lub zaawansowanego stopnia przygotowania pracy doktorskiej w zakresie historii najnowszej
•    dorobek naukowy w postaci publikacji.


Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie do dnia 13.02.2012 r. swojego CV, listu motywacyjnego, kopii dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczenie zawodowe oraz podpisanego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w związku z procesem rekrutacji na wolne stanowisko pracy, w trybie określonym w ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) na adres:
Instytut Pamięci Narodowej, Wydział Kadr,
ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa.

Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Zastrzegamy prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Przyjmujemy tylko kserokopie dokumentów.

Ogłoszenia szukaj również na stronie www.ipn.gov.pl

Medatdane

Data publikacji 30.01.2012
Data modyfikacji 16.02.2012
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krzysztof Kopeć
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kopeć
Osoba modyfikująca informację:
Barbara Niedzielko
do góry