Nawigacja

Archiwalne ogłoszenia o pracę

Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu z siedzibą w Warszawie poszukuje Radcy Prawnego

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kapuza

 

Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Oddział w Warszawie

Pl. Krasińskich 2/4/6, 00-207 Warszawa

Sygn.: OVWa-1110-3/12

 

Ogłasza nabór na stanowisko:

Radca Prawny

Forma zatrudnienia:

 ½ etatu

Zakres wykonywanych obowiązków:

- świadczenie pomocy prawnej,

- udzielanie porad prawnych i konsultacji,

- sporządzanie opinii prawnych,

- analiza prawna przedłożonych aktów prawnych i dokumentów,

- opracowywanie projektów aktów prawnych, umów,

- występowanie przed sądami i urzędami,

 

Kwalifikacje wymagane:

- teoretyczna i praktyczna znajomość przepisów prawa autorskiego, prawa zamówień publicznych, prawa administracyjnego,

- uprawnienia radcy prawnego,

- co najmniej 5 letni staż pracy zawiązanej ze stosowaniem prawa, w tym co najmniej 3 letnie doświadczenie w prowadzeniu obsługi prawnej jako radca prawny

- doświadczenie w pracy w instytucji budżetowej,

 

Kwalifikacje pożądane:

- znajomość procedur działalności wydawniczej,

- znajomość przepisów ustawy z dn. 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej –KŚZpNP oraz ustawy z dn. 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji w dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów,

- bardzo dobra znajomość języka angielskiego

- wysoka kultura osobista,

 

Wymagane dokumenty:

- życiorys i list motywacyjny,

- kopie dokumentów poświadczających wykształcenie prawnicze,

- potwierdzenie wpisu na listę radców prawnych,

- kopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe,

- oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe oraz, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 

Dokumenty z zaznaczeniem sygnatury postępowania należy złożyć bezpośrednio lub przesłać drogą pocztową na powyższy adres do dnia 30.01.2012. Oferty przesłane po terminie (decyduje data doręczenia lub stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Medatdane

Data publikacji 12.01.2012
Data modyfikacji 16.02.2012
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krzysztof Kapuza
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kapuza
Osoba modyfikująca informację:
Barbara Niedzielko
do góry