Nawigacja

Ogłoszenia o pracę

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Oddziałowym Archiwum IPN w Warszawie

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kopeć
Data publikacji 18.04.2024 Rejestr zmian

Stanowisko:

archiwista/ starszy archiwista dla 1 osoby/1 etat

Wymiar czasu pracy:
pełny etat

Miejsce pracy:
Referat Reprografii w Oddziałowym Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie, pl. Krasińskich 2/4/6

Zakres zadań wykonywanych na danym stanowisku:

 • wykonywanie zadań z zakresu prac archiwum zakładowego,
 • konserwacja/opracowanie techniczne materiałów archiwalnych,
 • wykonywanie zadań z zakresu reprografii, skanowanie dokumentów,
 • prowadzenie pomocniczych komputerowych baz danych, rejestrujących przyjmowanie dokumentacji do archiwum zakładowego, prowadzenie rejestrów spisów, brakowania dokumentacji niearchiwalnej,
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonych w tym obsługa wnioskodawców, tworzenie elektronicznych i papierowych pomocy archiwalnych.

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

 • wykształcenie minimum średnie,
 • znajomość ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 r. - 1990 r. oraz ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
 • dobra znajomość obsługi komputera, zwłaszcza programów: Access, Excel, Adobe Photoshop ,
 • wysoka kultura osobista,
 • obywatelstwo polskie i niekaralność,
 • zdolności interpersonalne.

Wymagania pożądane:

 • podstawowa wiedza z zakresu działalności IPN,
 • wiedza z zakresu historii najnowszej,
 • znajomość podstaw archiwistyki.

Preferowany termin zatrudnienia: marzec 2024 r.

Wybór kandydata zostanie dokonany na podstawie wyników dwustopniowego procesu:

 • przegląd zgłoszeń,
 • wywiad kompetencyjny z wybranymi kandydatami.

Zainteresowane osoby proszone są o przesłanie CV, listu motywacyjnego, kopii dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczenie zawodowe do 5 maja 2024r.

pocztą na adres :

Oddziałowe Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie

pl. Krasińskich 2/4/6

00-207 Warszawa

w wersji elektronicznej na adres :

skrzynka na platformie ePUAP: IPN_OWarszawa z dopiskiem w tytule - rekrutacja OAIPN

lub

archiwum.warszawa@ipn.gov.pl w tytule maila – rekrutacja OAIPN

Oferty przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane. Zastrzegamy prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Przesyłając swoją aplikację wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie przez Instytut Pamięci Narodowej – Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Pani/Pana danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

 

 

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Podstawa prawna przetwarzania danych została określona Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:

w art. 6 ust. 1 lit. a – na podstawie zgody, którą Pani/Pan wyraził/a, wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne,

w art. 6 ust. 1 lit. b – przetwarzanie jest  niezbędne  do  podjęcia działań w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, przed zawarciem umowy,

w art. 6 ust. 1 lit. c – w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (art.221 § 1 Kodeksu pracy) na stanowisko wskazane w aplikowanym ogłoszeniu.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. J. Kurtyki 1, 02-676 Warszawa. Administrator danych osobowych zapewni odpowiednie technologiczne, fizyczne, administracyjne i proceduralne środki ochrony danych, w celu ochrony i zapewnienia poufności, poprawności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, jak również ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz ochrony przed naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w IPN-KŚZpNP: inspektorochronydanych@ipn.gov.pl, adres do korespondencji: ul. J. Kurtyki 1, 02-676 Warszawa, z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych.

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty upoważnione przez Administratora.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko pracy na jakie Pani/Pan aplikował/a lub do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody.

Po upływie wskazanego okresu dane osobowe zostaną trwale usunięte.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo przenoszenia danych.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/a dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale nie podanie danych określonych w art. 221 Kodeksu pracy spowoduje brak możliwości wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

Medatdane

Data publikacji 18.04.2024
Data modyfikacji 18.04.2024
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kopeć
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Kopeć
Array
do góry