Nawigacja

Ogłoszenia o pracę

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Oddziałowym Biurze Administracyjno-Gospodarczym IPN-KŚZpNP w Szczecinie

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kopeć
Data publikacji 06.07.2023 Rejestr zmian

Stanowisko:  specjalista/starszy specjalista/główny specjalista

Miejsce pracy: Oddziałowe Biuro Administracyjno-Gospodarcze, IPN-KŚZpNP Oddział w Szczecinie ul. Janickiego 30

Wymiar etatu:  pełny etat

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Planowany termin zatrudnienia: wrzesień 2023 r.

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

 • wykształcenie minimum średnie techniczne;
 • dobra znajomość pakietu Office;
 • obywatelstwo polskie;
 • korzystanie z pełni praw publicznych;
 • prawo jazdy kat. B;
 • gotowość do wyjazdów w charakterze kierowcy samochodu osobowego lub busa do 9 osób.

Wymagania pożądane związane ze stanowiskiem:

 •  znajomość zagadnień związanych z rozliczaniem czasu pracy, szczególnie czasu pracy kierowców;
 •  doświadczenie zawodowe na stanowiskach związanych z utrzymania obiektów budowlanych wynikających z rozdziału 6 ustawy z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane;
 • umiejętność stosowania aktów prawnych, szczególnie związanych z prowadzeniem robót budowlanych;
 • cechy osobowości, takie jak: komunikatywność, konsekwencja w realizacji zadań, odpowiedzialność, skrupulatność, terminowość, rzetelność, umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista.

Do głównych zadań na stanowisku pracy  należy:

 •  zabezpieczenie potrzeb transportowych oddziału IPN i podległych delegatur, poprzez  dysponowanie flotą oddziału w postaci 9 samochodów, prowadzenie kalendarza dostępności samochodów i kierowców; potwierdzanie wyjazdów, przygotowywanie dokumentów jak karta drogowa, protokół odbioru samochodu a następnie ich rozliczanie po odbytej podróży służbowej;
 •  kontrola i utrzymanie sprawności technicznej samochodów służbowych;
 •  ewidencja i kontrola czasu pracy kierowców oddziału;
 •  kontrola, rozliczanie i ewidencja kosztów eksploatacji samochodów służbowych generowanych w oddziale, w tym między innymi prowadzenie miesięcznych kart ewidencji i eksploatacji  samochodów służbowych;
 •  kontrola zużycia materiałów pędnych;
 •  wykonywanie czynności związanych z likwidacją szkód komunikacyjnych z udziałem samochodów służbowych będących w dyspozycji oddziału IPN;
 •  wyjazdy w charakterze kierowcy samochodu osobowego lub busa do 9 osób w razie potrzeby;
 •  zapewnienie codziennego przewozu  korespondencji pomiędzy dwoma siedzibami oddziału IPN w Szczecinie;
 •  prowadzenie spraw związanych z nowymi inwestycjami majątkowymi i remontami w oddziale;
 •  koordynacja spraw związanych z bieżącą konserwacją, usuwaniem awarii i usterek w obiektach użytkowanych przez oddział;
 •  koordynacja spraw związanych z naprawą sprzętów i urządzeń innych niż sprzęt IT;
 •  wykonywanie obowiązków w zakresie utrzymania obiektów budowlanych wynikających z rozdziału 6 ustawy z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane;
 •  prowadzenie dokumentacji technicznej urządzeń zainstalowanych w obiektach użytkowanych przez oddział i podległe delegatury;
 •  współpraca z urzędami i innymi jednostkami do tego wyznaczonymi w zakresie przeprowadzania niezbędnych pomiarów, przeglądów, ekspertyz, audytów wymaganych przepisami prawa dla budynków użytkowanych przez oddział i urządzeń w nich zamontowanych;
 •  zapewnienie obsługi serwisowej instalacji i urządzeń znajdujących się w obiektach IPN i podległych delegaturach;
 •  uczestniczenie w opracowywaniu projektów umów w sprawach przez siebie prowadzonych;
 •  prowadzenie dokumentacji w zakresie powierzonych zadań; angażowanie środków w budżecie na realizowane przez siebie sprawy, a następnie ich rozliczanie poprzez aplikację służącą do ewidencji wniosków;
 •  archiwizacja dokumentów ze swojego stanowiska pracy.

Ostatecznego wyboru kandydata dokonamy na podstawie wyników 2-stopniowego procesu:

 1. przeglądu zgłoszeń,
 2. wywiadu kompetencyjnego z wybranymi kandydatami.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie listu motywacyjnego oraz CV  pocztą elektroniczną na adres: katarzyna.borskowicz@ipn.gov.pl do 21 lipca 2023 r.

W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu. Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Zastrzegamy prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie – telefonicznie.

Przesyłając swoją aplikację wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie przez Instytut Pamięci Narodowej – Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Pani/Pana danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.

Podstawa prawna przetwarzania danych została określona Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO:

w art. 6 ust. 1 lit. a - na podstawie zgody, którą Pani/Pan wyraził/a, wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne,

w art. 6 ust. 1 lit. b - przetwarzanie jest  niezbędne  do  podjęcia działań w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, przed zawarciem umowy,

w art. 6 ust. 1 lit. c - w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na stanowisko wskazane w aplikowanym ogłoszeniu oraz art. 221 Kodeksu pracy. 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Janusza Kurtyki 1, 02-675 Warszawa. Administrator danych osobowych zapewni odpowiednie technologiczne, fizyczne, administracyjne i proceduralne środki ochrony danych, w celu ochrony i zapewnienia poufności, poprawności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, jak również ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz ochrony przed naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w IPN-KŚZpNP: inspektorochronydanych@ipn.gov.pl, adres do korespondencji: ul. Janusza Kurtyki 1, 02-675 Warszawa, z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych.

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty upoważnione przez Administratora.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko pracy na jakie Pani/Pan aplikował/a lub do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody.

Po upływie wskazanego okresu dane osobowe zostaną trwale usunięte.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo przenoszenia danych.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/a dotyczących narusza przepisy RODO.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale nie podanie danych określonych w art. 221 Kodeksu pracy uniemożliwi wzięcie udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.

Medatdane

Data publikacji 06.07.2023
Data modyfikacji 14.07.2023
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kopeć
Osoba modyfikująca informację:
Marta Jurkiewicz
Array
do góry