Nawigacja

Ogłoszenia o pracę

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w w Wydziale Archiwalnym Delegatury IPN w Bydgoszczy

Osoba udostępniająca: Anna Cisek
Data publikacji 25.05.2023 Rejestr zmian

Stanowisko: archiwista/starszy archiwista

Wymiar czasu pracy: pełny etat

Miejsce pracy: Delegatura IPN  w Bydgoszczy, ul. Wincentyny Teskowej 1, 85-097 Bydgoszcz

Rodzaj umowy o pracę: umowa o pracę na okres próbny

Podstawowy zakres zadań wykonywanych na tym stanowisku:

 1. Wykonywanie czynności związanych z gromadzeniem, porządkowaniem i opracowaniem materiałów archiwalnych.
 2. Tworzenie i opracowanie pomocy archiwalnych w formie inwentarzy w postaci elektronicznej.
 3. Wykonywanie prac w aplikacji Cyfrowe Archiwum zgodnie z posiadanym zakresem ról.
 4. Opracowanie i zabezpieczenie techniczne materiałów archiwalnych.
 5. Uczestniczenie w pracach porządkowo-technicznych związanych z transportem, przemieszczaniem, skontrum oraz zabezpieczaniem zasobu archiwalnego.
 6. Obsługa wyznaczonych magazynów z dokumentacją archiwalną oraz wykonywanie powierzonych zadań w ich obrębie.
 7. Digitalizacja zasobu archiwalnego.
 8. Wykonywanie kopii z materiałów archiwalnych do celów służbowych.
 9. Wykonywanie na polecenie przełożonych innych czynności i prac z zakresu działania archiwum.
 10. Stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych w zakresie niezbędnym do realizacji zadań na zajmowanym stanowisku, w tym poprzez samokształcenie i udział w szkoleniach organizowanych przez IPN-KŚZpNP.

Wymagania niezbędne na danym stanowisku:

 1. Wykształcenie historyczne o specjalności archiwistyka archiwistyka,
 2. Znajomość zadań statutowych IPN,
 3. Znajomość struktury organizacyjnej IPN,
 4. Znajomość ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu,
 5. Znajomość ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów
 6. Znajomość przepisów kancelaryjno-archiwalnych i regulacji ogólnie obowiązujących dotyczących postępowania z dokumentacją,
 7. Dostęp do informacji niejawnych lub gotowość poddania się niezbędnej procedurze,
 8. Umiejętność obsługi komputera – MS Office (Word, Excel, Access),
 9. Dobra organizacja pracy,
 10. Wysoka kultura osobista,
 11. Obywatelstwo polskie,
 12. Komunikatywność oraz umiejętność pracy w zespole.

Wymagania pożądane związane ze stanowiskiem:

 1. Wiedza z zakresu najnowszej historii Polski ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z funkcjonowaniem organów bezpieczeństwa PRL,
 2. Znajomość języków obcych (preferowane: angielski, niemiecki, rosyjski),
 3. Doświadczenie w pracy w archiwum,
 4. Dobra znajomość obsługi urządzeń biurowych.

Preferowany termin zatrudnienia: lipiec 2023 r.

Wybór kandydata zostanie dokonany na podstawie wyników dwustopniowego procesu:

1. Przegląd zgłoszeń.

2. Wywiad kompetencyjny z wybranymi kandydatami.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • Curriculum vitae
 • list motywacyjny

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów na adres e-mail: malgorzata.grzechulska@ipn.gov.pl w nieprzekraczalnym terminie do 30.06.2023 r.

Oddział IPN we Gdańsku zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu naboru (rozmowa kwalifikacyjna) zostaną telefonicznie poinformowane o terminie spotkania.

Przesyłając swoją aplikację wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie przez Instytut Pamięci Narodowej – Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Pani/Pana danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata do pracy

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.

Podstawa prawna przetwarzania danych została określona Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO:

 • w art. 6 ust. 1 lit. a - na podstawie zgody, którą Pani/Pan wyraził/a, wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne,
 • w art. 6 ust. 1 lit. b - przetwarzanie jest  niezbędne  do  podjęcia działań w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, przed zawarciem umowy,
 • w art. 6 ust. 1 lit. c - w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na stanowisko wskazane w aplikowanym ogłoszeniu oraz art. 221 Kodeksu pracy.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Janusza Kurtyki 1, 02-676 Warszawa. Administrator danych osobowych zapewni odpowiednie technologiczne, fizyczne, administracyjne i proceduralne środki ochrony danych, w celu ochrony i zapewnienia poufności, poprawności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, jak również ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz ochrony przed naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w IPN-KŚZpNP: inspektorochronydanych@ipn.gov.pl, adres do korespondencji: ul. Janusza Kurtyki 1, 02-676 Warszawa, z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych.

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty upoważnione przez Administratora.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko pracy na jakie Pani/Pan aplikował/a lub do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody.

Po upływie wskazanego okresu dane osobowe zostaną trwale usunięte.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo przenoszenia danych.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/a dotyczących narusza przepisy RODO.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale niepodanie danych określonych w art. 221 Kodeksu pracy uniemożliwi wzięcie udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

Medatdane

Data publikacji 25.05.2023
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba udostępniająca informację:
Anna Cisek
do góry