Nawigacja

Ogłoszenia o pracę

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy na zastępstwo w Oddziałowym Biurze Lustracyjnym IPN-KŚZpNP w Łodzi

Osoba udostępniająca: Lucyna Wirkus
Data publikacji 09.05.2023 Rejestr zmian

Oddział IPN-KŚZpNP w Łodzi  poszukuje pracownika do sekretariatu Oddziałowego Biura Lustracyjnego  IPN-KŚZpNP w Łodzi

Stanowisko: inspektor/st. inspektor/specjalista

Wymiar czasu pracy: pełny etat w celu zastępstwa pracownika w czasie jego długotrwałej usprawiedliwionej nieobecności

Preferowany termin zatrudnienia:  czerwiec/lipiec 2023 r.

Miejsce pracy: Oddziałowe Biuro Lustracyjne Oddział IPN-KŚZpNP w Łodzi,
ul. Orzeszkowej 31/35

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało m.in.:

 1. Obsługa kancelaryjna.
 2. Prowadzenie urządzeń ewidencyjnych ( repertoriów, rejestrów, wykazów ).
 3. Zakładanie i prowadzenie akt sprawy tj. układanie dokumentacji w porządku chronologicznym wg kolejności wpływu, tworzenie załączników adresowych, paginacja akt, sporządzanie kart przeglądowych, anonimizacja akt.
 4. Udostępnianie akt stronom postepowania.
 5. Sporządzanie z akt kopii i odpisów,
 6. Wysyłanie zawiadomień z pouczeniem o przysługujących im uprawnieniach.
 7. Prowadzenie statystyki i sprawozdawczości.
 8. Archiwizacja akt.
 9. Wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonych.

Wymagania:

 1. Wykształcenie średnie z maturą, preferowane wyższe.
 2. Preferowane  doświadczenie w pracy w jednostkach administracji państwowej, sądach, prokuraturze, Instytucie Pamięci Narodowej.
 3. Biegła znajomość obsługi komputera i pakietów Microsoft.
 4. Dobra organizacja pracy.
 5. Systematyczność, rzetelność, umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista,

 

Ostatecznego wyboru kandydata dokonamy na podstawie wyników dwustopniowego procesu, tj.:

 1. przeglądu zgłoszeń,
 2. wywiadu kompetencyjnego z wybranymi kandydatami.

Zastrzegamy prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie - telefonicznie.

 

Zainteresowane osoby serdecznie zapraszam do składania aplikacji,  CV proszę wysłać drogą e-mailową na adres: bl.lodz@ipn.gov.pl do dnia 31.05.2023 r.  

 

Przesyłając swoją aplikację wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie przez Instytut Pamięci Narodowej – Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Pani/Pana danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.

Podstawa prawna przetwarzania danych została określona Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO:

 • w art. 6 ust. 1 lit. a - na podstawie zgody, którą Pani/Pan wyraził/a, wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne,
 • w art. 6 ust. 1 lit. b - przetwarzanie jest  niezbędne  do  podjęcia działań w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, przed zawarciem umowy,
 • w art. 6 ust. 1 lit. c - w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na stanowisko wskazane w aplikowanym ogłoszeniu oraz art. 221 Kodeksu pracy.
 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. J. Kurtyki 1, 02-676 Warszawa. Administrator danych osobowych zapewni odpowiednie technologiczne, fizyczne, administracyjne i proceduralne środki ochrony danych, w celu ochrony i zapewnienia poufności, poprawności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, jak również ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz ochrony przed naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych.

  Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w IPN-KŚZpNP: inspektorochronydanych@ipn.gov.pl, adres do korespondencji: ul. J. Kurtyki 1, 02-676 Warszawa, z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych.

  Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty upoważnione przez Administratora.

  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko pracy na jakie Pani/Pan aplikował/a lub do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody.

  Po upływie wskazanego okresu dane osobowe zostaną trwale usunięte.

  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo przenoszenia danych.

  Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/a dotyczących narusza przepisy RODO.

  Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale nie podanie danych określonych w art. 221 Kodeksu pracy uniemożliwi wzięcie udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.

Medatdane

Data publikacji 09.05.2023
Data modyfikacji 09.05.2023
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba udostępniająca informację:
Lucyna Wirkus
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Kopeć
do góry