Nawigacja

Ogłoszenia o pracę

Ogłoszenie o naborze do Wydziału Płac Biura Budżetu i Finansów w Centrali IPN w Warszawie

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kopeć
Data publikacji 03.04.2023 Rejestr zmian

Stanowisko: st. inspektor / specjalista / st. specjalista

Wymiar czasu pracy: pełny etat

Preferowany termin zatrudnienia: maj 2023 r.

Miejsce pracy: ul. J. Kurtyki 1, Warszawa

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • miesięczne sporządzanie list płac pracowników
 • sporządzanie dokumentów stanowiących podstawę wykonania przelewów składek ZUS, zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, wynagrodzeń na indywidualne konta pracowników oraz innych potrąceń z list płac,
 • przygotowywanie wymaganych deklaracji PIT, ZUS
 • współpraca z instytucjami zewnętrznymi (US, ZUS, GUS, inne), sporządzanie okresowych sprawozdań podatkowych i statystycznych,
 • rozliczanie zasiłków
 • rozliczanie należności z tytułu umów cywilnoprawnych,
 • prowadzenie rozliczeń w zakresie nieobecności pracowniczych, urlopów i zwolnień lekarskich,
 • współpraca z działem księgowości w zakresie przepływu środków pieniężnych związanych z wynagrodzeniem pracowników i prawidłowością ich księgowania,
 • bieżące monitorowanie zmian w przepisach PDOF, ZUS oraz Kodeksu Pracy.

Wymagania niezbędne na danym stanowisku:

 • wykształcenie wyższe - preferowane wykształcenie z zakresu: kadry i płace, administracja lub ekonomia,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, mile widziana bardzo dobra znajomość arkusza kalkulacyjnego oraz doświadczenie w wykorzystaniu tych narzędzi w pracy codziennej,
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
 • bardzo dobra organizacja pracy,
 • odpowiedzialność, dokładność, sumienność, terminowość, komunikatywność,
 • samodzielność w prowadzeniu działań i wykazywanie własnej inicjatywy,
 • umiejętność analitycznego myślenia oraz rozwiązywania problemów,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • wielozadaniowość,
 • umiejętność pracy w zespole
 • wysoka kultura osobista

Preferowany termin zatrudnienia: maj 2023 r.

Wybór kandydata zostanie dokonany na podstawie wyników dwustopniowego procesu:

1. Przegląd zgłoszeń.

2. Wywiad kompetencyjny z wybranymi kandydatami.

Zainteresowane osoby proszone są o przesłanie CV pocztą elektroniczną na adres: iwona.krystosiuk@ipn.gov.pl do dnia 16 kwietnia2023r.

Zastrzegamy prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie – telefonicznie.

Przesyłając swoją aplikację wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie przez Instytut Pamięci Narodowej – Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Pani/Pana danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.

Podstawa prawna przetwarzania danych została określona w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO:

 • w art. 6 ust. 1 lit. a - na podstawie zgody, którą Pani/Pan wyraził/a, wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne,
 • w art. 6 ust. 1 lit. b - przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, przed zawarciem umowy,
 • w art. 6 ust. 1 lit. c - w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na stanowisko wskazane w aplikowanym ogłoszeniu oraz art. 221 Kodeksu pracy.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Janusza Kurtyki 1, 02-676 Warszawa. Administrator danych osobowych zapewni odpowiednie technologiczne, fizyczne, administracyjne i proceduralne środki ochrony danych, w celu ochrony i zapewnienia poufności, poprawności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, jak również ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz ochrony przed naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w IPN-KŚZpNP: inspektorochronydanych@ipn.gov.pl, adres do korespondencji: ul. Janusza Kurtyki 1, 02-676 Warszawa, z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych.

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty upoważnione przez Administratora.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko pracy na jakie Pani/Pan aplikował/a lub do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody.

Po upływie wskazanego okresu dane osobowe zostaną trwale usunięte.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo przenoszenia danych.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/a dotyczących narusza przepisy RODO.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale nie podanie danych określonych w art. 221 Kodeksu pracy uniemożliwi wzięcie udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

Medatdane

Data publikacji 03.04.2023
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kopeć
Array
do góry