Nawigacja

Ogłoszenia o pracę

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Oddziałowym Archiwum IPN w Szczecinie

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kopeć
Data publikacji 10.03.2023 Rejestr zmian

Stanowisko:  archiwista/starszy archiwista/kustosz archiwalny/starszy kustosz archiwalny

Miejsce pracy: Referat Udostępniania Oddziałowego Archiwum IPN, IPN-KŚZpNP Oddział w Szczecinie ul. Janickiego 30

Wymiar etatu:  pełny etat

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Planowany termin zatrudnienia: maj 2023 r.

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

 • wykształcenie wyższe (preferowane: historia, archiwistyka),
 • wiedza z zakresu najnowszej historii Polski ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień   związanych z funkcjonowaniem organów bezpieczeństwa PRL,
 • znajomość zapisów ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej –   Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2021 r., poz. 177),
 • umiejętność poprawnego redagowania pism urzędowych,
 • obsługa komputera – MS Office (Word, Excel, Access, Power Point),
 • gotowość na poddanie się procedurze sprawdzeniowej w celu uzyskania certyfikatu bezpieczeństwa,
 • dokładność, systematyczność, rzetelność, dyspozycyjność,
 • komunikatywność oraz umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność pracy z trudnym petentem (umiejętność radzenia sobie w trudnych  sytuacjach),
 • bardzo dobra organizacja pracy,
 • wysoka kultura osobista.

Wymagania pożądane związane ze stanowiskiem:

 • doświadczenie zawodowe,
 • pogodne usposobienie i łatwość w nawiązywaniu kontaktów,
 • znajomość kodeksu postępowania administracyjnego,
 • prawo jazdy kat. B.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przyjmowanie i realizacja wniosków i zapytań związanych z zapisami ustawy  z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2021 r., poz. 177), ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U z 2020r., poz. 138), ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej i osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U 2020, poz. 319); ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2020 r., poz. 2141 ze. zm.),
 • pełnienie dyżurów w czytelni akt jawnych,
 • realizacja kwerend archiwalnych, prowadzenie korespondencji z wnioskodawcami, udostępnianie materiałów archiwalnych.

Ostatecznego wyboru kandydata dokonamy na podstawie wyników 2-stopniowego procesu:

 1. przeglądu zgłoszeń,
 2. wywiadu kompetencyjnego z wybranymi kandydatami.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie listu motywacyjnego oraz CV  pocztą elektroniczną na adres: katarzyna.borskowicz@ipn.gov.pl do 14 kwietnia 2023 r.

W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu. Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Zastrzegamy prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie – telefonicznie.

Przesyłając swoją aplikację wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie przez Instytut Pamięci Narodowej – Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Pani/Pana danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.

Podstawa prawna przetwarzania danych została określona Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO:

w art. 6 ust. 1 lit. a - na podstawie zgody, którą Pani/Pan wyraził/a, wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne,

w art. 6 ust. 1 lit. b - przetwarzanie jest  niezbędne  do  podjęcia działań w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, przed zawarciem umowy,

w art. 6 ust. 1 lit. c - w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na stanowisko wskazane w aplikowanym ogłoszeniu oraz art. 221 Kodeksu pracy. 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Janusza Kurtyki 1, 02-675 Warszawa. Administrator danych osobowych zapewni odpowiednie technologiczne, fizyczne, administracyjne i proceduralne środki ochrony danych, w celu ochrony i zapewnienia poufności, poprawności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, jak również ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz ochrony przed naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w IPN-KŚZpNP: inspektorochronydanych@ipn.gov.pl, adres do korespondencji: ul. Janusza Kurtyki 1, 02-675 Warszawa, z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych.

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty upoważnione przez Administratora.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko pracy na jakie Pani/Pan aplikował/a lub do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody.

Po upływie wskazanego okresu dane osobowe zostaną trwale usunięte.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo przenoszenia danych.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/a dotyczących narusza przepisy RODO.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale nie podanie danych określonych w art. 221 Kodeksu pracy uniemożliwi wzięcie udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

Medatdane

Data publikacji 10.03.2023
Data modyfikacji 10.03.2023
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kopeć
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Kopeć
Array
do góry