Nawigacja

Ogłoszenia o pracę

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Oddziałowym Biurze Lustracyjnym w Szczecinie

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kopeć
Data publikacji 01.03.2023 Rejestr zmian

Stanowisko:  od inspektora do specjalisty

Miejsce pracy: Oddziałowe Biuro Lustracyjne, IPN Oddział w Szczecinie ul. Janickiego 30

Wymiar etatu:  pełny etat

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Planowany termin zatrudnienia: kwiecień/maj 2023 r.

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

 •  wykształcenie wyższe magisterskie (preferowane: historia, archiwistyka, prawo, politologia),
 •  specjalizacja – historia Polski XX w.,
 •  obsługa komputera (Word, Excel) i innych urządzeń biurowych,
 •  cechy psychofizyczne: kreatywność, komunikatywność, odpowiedzialność, pracowitość, dyspozycyjność, odporność na stres,
 •  poddanie się postępowaniu sprawdzającemu przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych.

Wymagania pożądane związane ze stanowiskiem:

 •  wysoka kultura osobista,
 •  zdolności komunikacyjne i interpersonalne,
 •  dobra organizacja pracy własnej i umiejętność efektywnego rozwiązywania problemów,
 •  umiejętność pracy w zespole,
 •  znajomość języków obcych w stopniu komunikatywnym: angielski, niemiecki, prawo jazdy kat. „B”.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 •  przygotowywanie, weryfikacja i wprowadzanie danych do katalogów o których mowa w art. 52a ust. 6-8 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu,
 •  przygotowywanie danych do publikacji o której mowa w art. 23 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1989 i treści tych dokumentów,
 •  przestrzeganie okresów udostępniania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej IPN o których mowa w art. 24 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1989 i treści tych dokumentów,
 •  przygotowywanie danych do weryfikacji prawdziwości oświadczeń lustracyjnych, o których mowa w art. ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1989 i treści tych dokumentów,
 •  sygnalizowanie odpowiednim organom o niewywiązywaniu się organów pozasądowych z obowiązków nałożonych przez ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1989 i treści tych dokumentów,
 •  obsługa terytorialnych komisji wyborczych w związku z realizacją obowiązków wynikających z ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy, w zakresie działalności Oddziałowego Biura Lustracyjnego w Szczecinie,
 •  uaktualnianie centralnych i oddziałowych baz danych,
 •  wprowadzanie do systemu informatycznego oświadczeń lustracyjnych,
 •  obsługa sprzętu biurowego zgodnie z przeznaczeniem,
 •  współpraca z Referatem Przygotowywania Postępowań Lustracyjnych, Referatem Ewidencji Oświadczeń Lustracyjnych, Sygnalizowania i Publikacji, Sekretariatem OBL oraz innymi jednostkami organizacyjnymi Oddziału w zakresie wynikającym z zadań referatu,
 •  podnoszenie własnych kwalifikacji zawodowych,
 •  udział w szkoleniach organizowanych i prowadzonych przez pracodawcę,
 •  wykonywanie innych czynności na polecenie przełożonych,
 •  wykonywanie innych zadań służbowych zleconych przez przełożonych niesprzecznych z przepisami prawa i umowy o pracę.

Ostatecznego wyboru kandydata dokonamy na podstawie wyników 2-stopniowego procesu:

 1. przeglądu zgłoszeń,
 2. wywiadu kompetencyjnego z wybranymi kandydatami.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie listu motywacyjnego oraz CV  pocztą elektroniczną na adres: katarzyna.borskowicz@ipn.gov.pl do 31 marca 2023 r.

W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu. Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Zastrzegamy prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie – telefonicznie.

Przesyłając swoją aplikację wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie przez Instytut Pamięci Narodowej – Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Pani/Pana danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

 

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.

Podstawa prawna przetwarzania danych została określona Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO:

w art. 6 ust. 1 lit. a - na podstawie zgody, którą Pani/Pan wyraził/a, wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne,

w art. 6 ust. 1 lit. b - przetwarzanie jest  niezbędne  do  podjęcia działań w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, przed zawarciem umowy,

w art. 6 ust. 1 lit. c - w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na stanowisko wskazane w aplikowanym ogłoszeniu oraz art. 221 Kodeksu pracy. 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Janusza Kurtyki 1, 02-675 Warszawa. Administrator danych osobowych zapewni odpowiednie technologiczne, fizyczne, administracyjne i proceduralne środki ochrony danych, w celu ochrony i zapewnienia poufności, poprawności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, jak również ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz ochrony przed naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w IPN-KŚZpNP: inspektorochronydanych@ipn.gov.pl, adres do korespondencji: ul. Janusza Kurtyki 1, 02-675 Warszawa, z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych.

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty upoważnione przez Administratora.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko pracy na jakie Pani/Pan aplikował/a lub do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody.

Po upływie wskazanego okresu dane osobowe zostaną trwale usunięte.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo przenoszenia danych.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/a dotyczących narusza przepisy RODO.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale nie podanie danych określonych w art. 221 Kodeksu pracy uniemożliwi wzięcie udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

Medatdane

Data publikacji 01.03.2023
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kopeć
Array
do góry