Nawigacja

Ogłoszenia o pracę

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w oddziałowym Biurze Edukacji Narodowej w Białymstoku

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kopeć
Data publikacji 20.02.2023 Rejestr zmian

Stanowisko: od inspektora do specjalisty

Wymiar czasu pracy: pełny etat

Preferowany termin zatrudnienia: kwiecień 2023 r.

Miejsce pracy: Oddział Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Białymstoku, ul. Warsztatowa 1A

 1. Zakres zadań wykonywanych na danym stanowisku:
 • Koordynowanie projektów edukacyjnych
 • Prowadzenie warsztatów, zajęć dla dzieci/młodzieży, seminariów, szkoleń
 • Przygotowywanie i koordynowanie wystaw (w tym multimedialnych), materiałów edukacyjnych
 • Współpraca ze szkołami różnych typów oraz z organizacjami społecznymi
 • Prowadzenie kwerend związanych z projektami oraz pisanie tekstów popularno-naukowych
 • Przygotowywanie projektów pism zawierających odpowiedzi na korespondencję wpływająca do BEN
 • Koordynowanie umów związanych z projektami edukacyjnymi
 • Wykonywanie innych zadań powierzonych przez przełożonych.
 1. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:
 • wykształcenie wyższe – preferowany kierunek historia,
 • znajomość historii najnowszej Polski,
 • znajomość języka obcego w stopniu komunikatywnym (preferowane: angielski, niemiecki, rosyjski),
 • umiejętność obsługi komputera oraz pakietu biurowego MS Office,
 • zdolności organizacyjne, w tym organizacja pracy własnej,
 • umiejętność koordynowania kilku projektów jednocześnie,
 • umiejętność efektywnego rozwiązywania problemów,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • kreatywne i otwarte podejście do powierzonych zadań,
 • dyspozycyjność,
 • umiejętność analitycznego i syntetycznego myślenia, umiejętność pracy pod presją czasu,
 • wysoki poziom kultury językowej i osobistej,
 1. Wymagania pożądane związane ze stanowiskiem:
 • prawo jazdy kat. B.

Ostatecznego wyboru kandydata dokonamy na podstawie wyników 2-stopniowego procesu:

 1. Przegląd zgłoszeń.
 2. Wywiad kompetencyjny z wybranymi kandydatami.

Zastrzegamy prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie listu motywacyjnego oraz życiorysu pocztą elektroniczną na adres: agnieszka.wrobel@ipn.gov.pl do dnia 10 marca  2023 r.

Przesyłając swoją aplikację wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie przez Instytut Pamięci Narodowej – Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Pani/Pana danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.

Podstawa prawna przetwarzania danych została określona Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO:

 • w art. 6 ust. 1 lit. a - na podstawie zgody, którą Pani/Pan wyraził/a, wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne;
 • w art. 6 ust. 1 lit. b - przetwarzanie jest  niezbędne  do  podjęcia działań w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, przed zawarciem umowy;
 • w art. 6 ust. 1 lit. c - w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na stanowisko wskazane w aplikowanym ogłoszeniu oraz art. 221 Kodeksu pracy.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. J. Kurtyki 1, 02-676 Warszawa. Administrator danych osobowych zapewni odpowiednie technologiczne, fizyczne, administracyjne i proceduralne środki ochrony danych, w celu ochrony i zapewnienia poufności, poprawności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, jak również ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz ochrony przed naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w IPN – KŚZpNP: inspektorochronydanych@ipn.gov.pl, adres do korespondencji: ul. J. Kurtyki 1, 02-676 Warszawa, z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych.

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty upoważnione przez Administratora.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko pracy na jakie Pani/Pan aplikował/a lub do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody.

Po upływie wskazanego okresu dane osobowe zostaną trwale usunięte.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo przenoszenia danych.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/a dotyczących narusza przepisy RODO.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale nie podanie danych określonych w art. 221 Kodeksu pracy uniemożliwi wzięcie udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.

Medatdane

Data publikacji 20.02.2023
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kopeć
Array
do góry