Nawigacja

Ogłoszenia o pracę

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy: Wieloosobowe Stanowisko ds. Poszukiwań i Identyfikacji w Oddziale IPN-KŚZpNP w Szczecinie

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kopeć
Data publikacji 16.02.2023 Rejestr zmian

Stanowisko: starszy inspektor/specjalista/starszy specjalista/główny specjalista

Miejsce pracy: Wieloosobowe Stanowisko ds. Poszukiwań i Identyfikacji, IPN-KŚZpNP Oddział w Szczecinie ul. Janickiego 30

Wymiar etatu:  pełny etat

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Planowany termin zatrudnienia: kwiecień 2023 r.

Zakres obowiązków:

 1. Prowadzenie kwerend archiwalnych i pozyskiwanie informacji o domniemanych miejscach pochówku ofiar zbrodni przeciwko narodowi polskiemu, które straciły życie m.in. w wyniku zbrodni niemieckich i komunistycznych,
 2. Weryfikacja i realizacja wniosków osób, instytucji i podmiotów zewnętrznych dotyczących poszukiwań nieznanych miejsc pochówku na terenie woj. zachodniopomorskiego,
 3. Przygotowywanie korespondencji w sprawach dotyczących pozyskania dokumentacji źródłowej informacji,
 4. Typowanie miejsc do prowadzenia prac poszukiwawczych, koordynacja planowanych prac terenowych, udział w pracach poszukiwawczych, archeologicznych i ekshumacyjnych ofiar zbrodni przeciwko narodowi polskiemu,
 5. Poszukiwanie krewnych ofiar oraz zabezpieczanie materiału biologicznego od krewnych ofiar,
 6. Praca biurowa – praca na dokumentach, obsługa aplikacji informatycznych stosowanych w IPN (e-kancelaria, ESEW, Wnioski IT, Archiwum Cyfrowe).

Podstawowe kryteria kwalifikacyjne:

 1. Wykształcenie wyższe – historia, archiwistyka,
 2. Znajomość struktur i działalności podziemia niepodległościowego w Polsce w latach 1939–1956,
 3. Znajomość struktur formacji bezpieczeństwa III Rzeszy Niemieckiej, ZSRR i komunistycznych organów bezpieczeństwa oraz struktur sądownictwa z lat 1939–1956,
 4. Doświadczenie w pracy z materiałami archiwalnymi IPN, sądów i prokuratur, administracji publicznej, urzędów stanu cywilnego, archiwami kościelnymi,
 5. Dobra kondycja psychofizyczna pozwalająca na pracę w kontakcie ze szczątkami ludzkimi oraz w niekorzystnych warunkach atmosferycznych,
 6. Umiejętność pracy w zespole interdyscyplinarnym, dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w warunkach zmiennych,
 7. Znajomość obsługi programów z pakietu MS Office.

Dodatkowe kryteria kwalifikacyjne:

 1. prawo jazdy kat. B,
 2. znajomość zasad kartografii i bardzo dobra orientacja w terenie,
 3. znajomość systemów informacji geograficznej (GIS) –znajomość programu QGIS lub ArcGIG – mile widziane,
 4. znajomość jęz. angielskiego lub rosyjskiego – mile widziane.

Ostatecznego wyboru kandydata dokonamy na podstawie wyników 2-stopniowego procesu:

 1. przeglądu zgłoszeń,
 2. wywiadu kompetencyjnego z wybranymi kandydatami.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie listu motywacyjnego oraz CV  pocztą elektroniczną na adres: katarzyna.borskowicz@ipn.gov.pl do 10 marca 2023 r.

W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu. Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Zastrzegamy prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie – telefonicznie.

Przesyłając swoją aplikację wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie przez Instytut Pamięci Narodowej – Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Pani/Pana danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.

Podstawa prawna przetwarzania danych została określona Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO:

 • w art. 6 ust. 1 lit. a - na podstawie zgody, którą Pani/Pan wyraził/a, wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne,
 • w art. 6 ust. 1 lit. b - przetwarzanie jest  niezbędne  do  podjęcia działań w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, przed zawarciem umowy,
 • w art. 6 ust. 1 lit. c - w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na stanowisko wskazane w aplikowanym ogłoszeniu oraz art. 221 Kodeksu pracy. 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Janusza Kurtyki 1, 02-675 Warszawa. Administrator danych osobowych zapewni odpowiednie technologiczne, fizyczne, administracyjne i proceduralne środki ochrony danych, w celu ochrony i zapewnienia poufności, poprawności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, jak również ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz ochrony przed naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w IPN-KŚZpNP: inspektorochronydanych@ipn.gov.pl, adres do korespondencji: ul. Janusza Kurtyki 1, 02-675 Warszawa, z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych.

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty upoważnione przez Administratora.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko pracy na jakie Pani/Pan aplikował/a lub do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody.

Po upływie wskazanego okresu dane osobowe zostaną trwale usunięte.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo przenoszenia danych.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/a dotyczących narusza przepisy RODO.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale nie podanie danych określonych w art. 221 Kodeksu pracy uniemożliwi wzięcie udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.

Medatdane

Data publikacji 16.02.2023
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kopeć
Array
do góry