Nawigacja

Ogłoszenia o pracę

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ogłoszenie o naborze do Wydziału Kadr Biura Kadr

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kopeć
Data publikacji 31.01.2023 Rejestr zmian

Stanowisko: st. inspektor / specjalista / st. specjalista

Wymiar czasu pracy: pełny etat

Preferowany termin zatrudnienia: I kwartał 2023 r.

Miejsce pracy: ul. J. Kurtyki 1, Warszawa

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Prowadzenie spraw związanych z odbywaniem w komórkach Centrali: staży, wolontariatów, studenckich praktyk zawodowych.
 2. Prowadzenie spraw związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników.
 3. Prowadzenie ewidencji badań lekarskich pracowników, przygotowywanie skierowań na badania i kontrolowanie terminów ważności badań lekarskich pracowników.
 4. Ewidencja zwolnień lekarskich w aplikacji TETA.
 5. Sporządzanie i realizowanie wniosków w aplikacji „ESEW”.
 6. Obsługa ZFŚS.
 7. Nadzorowanie obiegu dokumentów kadrowych w Instytucie.
 8. Wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonych.

Wymagania niezbędne na danym stanowisku:

 1. Wykształcenie wyższe - preferowane wykształcenie z zakresu: kadry i płace, zarządzanie zasobami ludzkimi, administracja, prawo lub ekonomia.
 2. Umiejętność obsługi komputera oraz pakietu biurowego MS Office, mile widziana bardzo dobra znajomość arkusza kalkulacyjnego.
 3. Predyspozycje osobowościowe (m.in.: odpowiedzialność, systematyczność, dokładność, terminowość oraz rzetelności przy wykonywaniu zadań, uczciwość, dyskrecja zawodowa, umiejętność pracy w zespole).
 4. Umiejętność analitycznego myślenia oraz rozwiązywania problemów.
 5. Bardzo dobra organizacja pracy.

Preferowany termin zatrudnienia: I kwartał 2023 r.

Wybór kandydata zostanie dokonany na podstawie wyników dwustopniowego procesu:

 1. Przegląd zgłoszeń.
 2. Wywiad kompetencyjny z wybranymi kandydatami.

Zainteresowane osoby proszone są o przesłanie listu motywacyjnego oraz życiorysu pocztą elektroniczną na adres: paulina.joniak@ipn.gov.pl do dnia 28 lutego 2023 r.  

Zastrzegamy prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie – telefonicznie.

Przesyłając swoją aplikację wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie przez Instytut Pamięci Narodowej – Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Pani/Pana danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.

Podstawa prawna przetwarzania danych została określona w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO:

 • w art. 6 ust. 1 lit. a - na podstawie zgody, którą Pani/Pan wyraził/a, wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne,
 • w art. 6 ust. 1 lit. b - przetwarzanie jest  niezbędne  do  podjęcia działań w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, przed zawarciem umowy,
 • w art. 6 ust. 1 lit. c - w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na stanowisko wskazane w aplikowanym ogłoszeniu oraz art. 221 Kodeksu pracy.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Janusza Kurtyki 1, 02-676 Warszawa. Administrator danych osobowych zapewni odpowiednie technologiczne, fizyczne, administracyjne i proceduralne środki ochrony danych, w celu ochrony i zapewnienia poufności, poprawności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, jak również ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz ochrony przed naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w IPN-KŚZpNP: inspektorochronydanych@ipn.gov.pl, adres do korespondencji: ul. Janusza Kurtyki 1, 02-676 Warszawa, z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych.

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty upoważnione przez Administratora.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko pracy na jakie Pani/Pan aplikował/a lub do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody.

Po upływie wskazanego okresu dane osobowe zostaną trwale usunięte.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo przenoszenia danych.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/a dotyczących narusza przepisy RODO.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale nie podanie danych określonych w art. 221 Kodeksu pracy uniemożliwi wzięcie udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

Medatdane

Data publikacji 31.01.2023
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kopeć
Array
do góry