Nawigacja

Ogłoszenia o pracę

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektor – starszy specjalista w Oddziałowym Biurze Badań Historycznych IPN w Szczecinie

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kopeć
Data publikacji 07.11.2022 Rejestr zmian

Stanowisko:  INSPEKTOR – STARSZY SPECJALISTA

Miejsce pracy: Oddziałowe Biuro Badań Historycznych, IPN-KŚZpNP Oddział w Szczecinie al. Wojska Polskiego 7

Wymiar etatu:  pełny etat

Planowany termin zatrudnienia: grudzień 2022 r.

Zakres zadań wykonywanych na danym stanowisku:

 1. Prowadzenie badań naukowych dotyczących problematyki określonej w ustawie o IPN oraz zgodnej z zatwierdzonym programem działalności OBBH IPN w Szczecinie.
 2. Przygotowywanie wydawnictw dotyczących problematyki będącej przedmiotem badań.
 3. Przygotowywanie i udział w konferencjach naukowych i popularnonaukowych.
 4. Opracowywanie opinii i ekspertyz na potrzeby sądów, organów administracji publicznej, organizacji pozarządowych w zakresie problematyki określonej w ustawie o IPN.
 5. Opracowywanie recenzji wydawnictw naukowych i edukacyjnych oraz wystaw przygotowywanych w IPN.
 6. Popularyzacja wyników badań naukowych we współpracy z mediami.
 7. Wykonywanie czynności wchodzących w zakres prawidłowego funkcjonowania Oddziałowego Biura Badań Historycznych, w tym również prac pomocniczych i porządkowo-technicznych.
 8. Wykonywanie innych czynności z zakresu działania OBBH IPN zleconych przez bezpośredniego przełożonego.

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

 1. Wykształcenie wyższe magisterskie.
 2. Specjalizacja – historia Polski XX w.
 3. Znajomość warsztatu naukowego historyka, doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu badań naukowych. Konieczne dołączenie listy publikacji.
 4. Preferowana znajomość języka rosyjskiego.
 5. Obsługa komputera (w tym programów graficznych) i innych urządzeń biurowych.
 6. Cechy psychofizyczne: kreatywność, komunikatywność (umiejętność przygotowywania i publicznego wygłaszania tekstów naukowych, prelekcji), odpowiedzialność, pracowitość, dyspozycyjność, odporność na stres.

Wymagania pożądane związane ze stanowiskiem:

 1. Wysoka kultura osobista.
 2. Zdolności komunikacyjne i interpersonalne.
 3. Znajomość zagadnień związanych z historią stosunków polsko-żydowskich oraz Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką w czasie II wojny światowej.
 4. Dobra organizacja pracy własnej i umiejętność efektywnego rozwiązywania problemów.
 5. Umiejętność swobodnego pisania tekstów edukacyjnych i popularnonaukowych.
 6. Doświadczenie w pracy w instytucjach naukowych, edukacyjnych i kulturalnych.

Ostatecznego wyboru kandydata dokonamy na podstawie wyników 2-stopniowego procesu:

 1. przeglądu zgłoszeń,
 2. wywiadu kompetencyjnego z wybranymi kandydatami.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie listu motywacyjnego oraz CV  pocztą elektroniczną na adres: katarzyna.borskowicz@ipn.gov.pl do 30 listopada 2022 r.

W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail,
nr telefonu. Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Zastrzegamy prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie – telefonicznie.

Przesyłając swoją aplikację wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie przez Instytut Pamięci Narodowej – Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Pani/Pana danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.

Podstawa prawna przetwarzania danych została określona Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO:

w art. 6 ust. 1 lit. a - na podstawie zgody, którą Pani/Pan wyraził/a, wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne,

w art. 6 ust. 1 lit. b - przetwarzanie jest  niezbędne  do  podjęcia działań w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, przed zawarciem umowy,

w art. 6 ust. 1 lit. c - w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na stanowisko wskazane w aplikowanym ogłoszeniu oraz art. 221 Kodeksu pracy. 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Janusza Kurtyki 1, 02-675 Warszawa. Administrator danych osobowych zapewni odpowiednie technologiczne, fizyczne, administracyjne i proceduralne środki ochrony danych, w celu ochrony i zapewnienia poufności, poprawności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, jak również ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz ochrony przed naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w IPN-KŚZpNP: inspektorochronydanych@ipn.gov.pl, adres do korespondencji: ul. Janusza Kurtyki 1, 02-675 Warszawa, z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych.

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty upoważnione przez Administratora.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko pracy na jakie Pani/Pan aplikował/a lub do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody.

Po upływie wskazanego okresu dane osobowe zostaną trwale usunięte.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo przenoszenia danych.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/a dotyczących narusza przepisy RODO.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale nie podanie danych określonych w art. 221 Kodeksu pracy uniemożliwi wzięcie udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

Medatdane

Data publikacji 07.11.2022
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kopeć
Array
do góry