Nawigacja

Ogłoszenia o pracę

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Instytut Pamięci Narodowej – KŚZpNP Oddział w Warszawie ogłasza nabór na stanowisko: archiwisty dla 1 osoby/1 etat w Oddziałowym Archiwum IPN w Warszawie, pl. Krasińskich 2/4/6

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kopeć
Data publikacji 20.10.2022 Rejestr zmian

Zakres obowiązków:

- wykonywanie zadań z zakresu prac archiwum zakładowego,

- konserwacja/opracowanie techniczne materiałów archiwalnych,

- prowadzenie pomocniczych komputerowych baz danych, rejestrujących przyjmowanie dokumentacji do archiwum zakładowego, prowadzenie rejestrów spisów, brakowania dokumentacji niearchiwalnej,

- wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonych w tym obsługa wnioskodawców, tworzenie elektronicznych i papierowych pomocy archiwalnych.

Wymagania niezbędne:

- wykształcenie minimum średnie,

- znajomość  archiwistyki

- znajomość ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 r. - 1990 r. oraz ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,

- dobra znajomość obsługi komputera, zwłaszcza programów: Access, Excel,

- wysoka kultura osobista,

- obywatelstwo polskie i niekaralność,

- zdolności interpersonalne.

Wymagania pożądane:

- podstawowa wiedza z zakresu działalności IPN,

- wiedza z zakresu historii najnowszej,

Wybór kandydata zostanie dokonany na podstawie wyników dwustopniowego procesu:

  • Przegląd zgłoszeń.
  • Wywiad kompetencyjny z wybranymi kandydatami

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie do dnia 10 listopada 2022 r. swojego CV, listu  motywacyjnego, kopii dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczenie zawodowe.

pocztą na adres :

Oddziałowe Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie

pl. Krasińskich 2/4/6

00-207 Warszawa

w wersji elektronicznej na adres :

skrzynkę na platformie ePUAP: /IPN_OWarszawa/SkrytkaESP

z dopiskiem w tytule - rekrutacja OAIPN

lub

archiwum.warszawa@ipn.gov.pl

w tytule maila – rekrutacja OAIPN

Oferty przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane. Zastrzegamy prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Przesyłając swoją aplikację wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie przez Instytut Pamięci Narodowej – Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Warszawie ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa , Pani/Pana danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.

Podstawa prawna przetwarzania danych została określona Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO:

  • w art. 6 ust. 1 lit. a - na podstawie zgody, którą Pani/Pan wyraził/a, wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne,
  • w art. 6 ust. 1 lit. b - przetwarzanie jest  niezbędne  do  podjęcia działań w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, przed zawarciem umowy,
  • w art. 6 ust. 1 lit. c - w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na stanowisko wskazane w aplikowanym ogłoszeniu oraz art. 221 Kodeksu pracy.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. J. Kurtyki 1, 02-676 Warszawa. Administrator danych osobowych zapewni odpowiednie technologiczne, fizyczne, administracyjne i proceduralne środki ochrony danych, w celu ochrony i zapewnienia poufności, poprawności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, jak również ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz ochrony przed naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w IPN-KŚZpNP: inspektorochronydanych@ipn.gov.pl, adres do korespondencji: ul. J. Kurtyki 1, 02-676 Warszawa, z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych.

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty upoważnione przez Administratora.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko pracy na jakie Pani/Pan aplikował/a lub do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody.

Po upływie wskazanego okresu dane osobowe zostaną trwale usunięte.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo przenoszenia danych.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/a dotyczących narusza przepisy RODO.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale nie podanie danych określonych w art. 221 Kodeksu pracy uniemożliwi wzięcie udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

Medatdane

Data publikacji 20.10.2022
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kopeć
Array
do góry