Nawigacja

Ogłoszenia o pracę

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko w Oddziałowym Biurze Lustracyjnym IPN-KŚZpNP w Łodzi

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kopeć
Data publikacji 18.10.2022 Rejestr zmian

Oddział IPN-KŚZpNP w Łodzi poszukuje pracownika do Oddziałowego Biura Lustracyjnego IPN-KŚZpNP w Łodzi

Stanowisko: inspektor /st. inspektor / specjalista

Wymiar czasu pracy: pełny etat

Preferowany termin zatrudnienia: listopad/grudzień 2022 r.

Miejsce pracy: Oddziałowe Biuro Lustracyjne Oddział IPN-KŚZpNP w Łodzi, ul. Orzeszkowej 31/35

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało m.in.:

 1. Realizacja kwerend w zakresie określonym przepisami ustawowymi oraz zarządzeniami wewnętrznymi,
 2. Wykonywanie zadań referatu przygotowania katalogów poprzez udział w tworzeniu katalogów tematycznych na podstawie art. 52a pkt. 6 (tzw. katalog funkcjonariuszy) oraz pkt 7 (tzw. katalog rozpracowywanych) ustawy o IPN,
 3. obsługa dostępnych w Oddziałowym Biurze Lustracyjnym baz, aplikacji i systemów komputerowych w zakresie związanym z wykonywaniem zleconych czynności służbowych,
 4. przygotowywanie i przekazywanie do archiwum Instytutu dokumentacji wytworzonej w Referacie Oddziałowego Biura Lustracyjnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 5. Wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonych.

Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe,
 2. znajomość:
  1. ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2021 r. poz. 177 t.j.),
  2. ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 1633),
 3. znajomość najnowszej historii Polski (1917-1989),
 4. obsługa pakietów Microsoft,

Wymagania pożądane:

 1. preferowane wykształcenie: historia, archiwistyka, ewentualnie: prawo lub administracja, 
 2. dobra organizacja pracy,
 3. systematyczność, rzetelność, umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista,
 4. doświadczenie w pracy w jednostkach administracji państwowej, sądach, prokuraturze, Instytucie Pamięci Narodowej,
 5. biegła znajomość obsługi komputera.

Ostatecznego wyboru kandydata dokonamy na podstawie wyników dwustopniowego procesu:

 1. wywiad kompetencyjny z wybranymi kandydatami,
 2. wywiad kompetencyjny z Dyrektorem Oddziału.

Zastrzegamy prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie - telefonicznie.

Zainteresowane osoby serdecznie zapraszam do składania aplikacji,  CV proszę wysłać drogą e-mailową na adres: bl.lodz@ipn.gov.pl do dnia 10.11.2022 r.  

Przesyłając swoją aplikację wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie przez Instytut Pamięci Narodowej – Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Pani/Pana danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.

Podstawa prawna przetwarzania danych została określona Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO:

 • w art. 6 ust. 1 lit. a - na podstawie zgody, którą Pani/Pan wyraził/a, wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne,
 • w art. 6 ust. 1 lit. b - przetwarzanie jest  niezbędne  do  podjęcia działań w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, przed zawarciem umowy,
 • w art. 6 ust. 1 lit. c - w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na stanowisko wskazane w aplikowanym ogłoszeniu oraz art. 221 Kodeksu pracy.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. J. Kurtyki 1, 02-676 Warszawa. Administrator danych osobowych zapewni odpowiednie technologiczne, fizyczne, administracyjne i proceduralne środki ochrony danych, w celu ochrony i zapewnienia poufności, poprawności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, jak również ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz ochrony przed naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w IPN-KŚZpNP: inspektorochronydanych@ipn.gov.pl, adres do korespondencji: ul. J. Kurtyki 1, 02-676 Warszawa, z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych.

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty upoważnione przez Administratora.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko pracy na jakie Pani/Pan aplikował/a lub do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody.

Po upływie wskazanego okresu dane osobowe zostaną trwale usunięte.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo przenoszenia danych.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/a dotyczących narusza przepisy RODO.

 

 

Medatdane

Data publikacji 18.10.2022
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kopeć
Array
do góry