Nawigacja

Ogłoszenia o pracę

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Archiwum IPN w Warszawie od archiwisty do kustosza archiwalnego

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kopeć
Data publikacji 27.09.2022 Rejestr zmian

Stanowisko: od archiwisty do kustosza archiwalnego

Miejsce pracy: Archiwum IPN, Wydział Obsługi Bieżącej, Warszawa, ul. Kłobucka 21

Wymiar etatu: pełny etat

Zakres zadań wykonywanych na danym stanowisku (m.in.):

 • rozdzielanie, rejestrowanie oraz przekazywanie korespondencji według właściwości
 • prowadzenie prawidłowego obiegu dokumentacji wewnętrznej, zgodnie z instrukcją kancelaryjną
 • prowadzenie rejestru pism w elektronicznym systemie eKancelaria, zgodnie
  z instrukcją kancelaryjną,
 • obsługa sekretariatu Dyrektora oraz Zastępców Dyrektora Archiwum IPN w zakresie kancelaryjno-biurowym, zgodnie z instrukcją kancelaryjną,
 • sporządzanie pism zleconych przez Dyrektora oraz Zastępców Dyrektora Archiwum IPN,
 • prowadzenie kalendarza Dyrektora Archiwum IPN oraz jego Zastępców,
 • organizacja i koordynacja spotkań wewnętrznych i zewnętrznych,
 • prowadzenie ewidencji wyjazdów służbowych Dyrektora Archiwum IPN oraz jego Zastępców,
 • udzielanie informacji telefonicznej oraz mailowej z zakresu działalności ustawowej Instytutu,
 • koordynacja zamówień i wydatków związanych z funkcjonowaniem sekretariatu Archiwum IPN,
 • prowadzenie pomocniczych komputerowych baz danych,
 • praca w aplikacjach i systemach archiwum,
 • obsługa poczty elektronicznej Archiwum IPN (archiumipn@ipn.gov.pl)
 • przygotowywanie akt spraw zakończonych do przekazania do archiwum zakładowego.

Wymagania niezbędne na danym stanowisku

 • wykształcenie średnie,
 • znajomość zadań statutowych IPN,
 • znajomość struktury organizacyjnej IPN,
 • znajomość ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu,
 • wysoka kultura osobista,
 • umiejętność zarządzania czasem,
 • bardzo dobra organizacja pracy,
 • otwartość na nowe wyzwania,
 • dobra znajomość pakietu MS Office,
 • posiadanie certyfikatu bezpieczeństwa lub gotowość na poddanie się procedurze sprawdzającej,
 • obywatelstwo polskie,
 • dokładność i systematyczność,
 • umiejętność poprawnego redagowania pism urzędowych.

Wymagania pożądane związane ze stanowiskiem:

 • wykształcenie wyższe (preferowane historyczne lub archiwistyczne),
 • wiedza z zakresu najnowszej historii Polski ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z funkcjonowaniem organów bezpieczeństwa PRL,
 • doświadczenie w pracy w biurze, sekretariacie, archiwum,
 • dobra znajomość obsługi urządzeń biurowych,
 • umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach,

•     znajomość języków obcych (angielski, niemiecki, rosyjski),

 • pogodne usposobienie i łatwość w nawiązywaniu kontaktów.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na pełen etat,
 • dofinansowanie zajęć sportowych,
 • dofinansowanie do wypoczynku zorganizowanego we własnym zakresie.

Preferowany termin zatrudnienia:

 • listopad 2022 r.

Wybór kandydata zostanie dokonany na podstawie wyników dwustopniowego procesu:

 • przegląd zgłoszeń.
 • wywiad kompetencyjny z wybranymi kandydatami

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego pocztą elektroniczną na adres: krystyna.jurusz@ipn.gov.pl do 10 października 2022 r.

Przesyłając zgłoszenie, proszę zaznaczyć do, którego wydziału składają Państwo swoją aplikację. 

Zastrzegamy prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie – telefonicznie.

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata do pracy

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.

Podstawa prawna przetwarzania danych została określona Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO:

 • w art. 6 ust. 1 lit. a - na podstawie zgody, którą Pani/Pan wyraził/a, wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne,
 • w art. 6 ust. 1 lit. b - przetwarzanie jest  niezbędne  do  podjęcia działań w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, przed zawarciem umowy,
 • w art. 6 ust. 1 lit. c - w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na stanowisko wskazane w aplikowanym ogłoszeniu oraz art. 221 Kodeksu pracy.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Janusza Kurtyki 1, 02-676 Warszawa. Administrator danych osobowych zapewni odpowiednie technologiczne, fizyczne, administracyjne i proceduralne środki ochrony danych, w celu ochrony i zapewnienia poufności, poprawności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, jak również ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz ochrony przed naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w IPN-KŚZpNP: inspektorochronydanych@ipn.gov.pl, adres do korespondencji: ul. Janusza Kurtyki 1, 02-676 Warszawa, z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych.

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty upoważnione przez Administratora.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko pracy na jakie Pani/Pan aplikował/a lub do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody.

Po upływie wskazanego okresu dane osobowe zostaną trwale usunięte.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo przenoszenia danych.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/a dotyczących narusza przepisy RODO.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale nie podanie danych określonych w art. 221 Kodeksu pracy uniemożliwi wzięcie udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.

Medatdane

Data publikacji 27.09.2022
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kopeć
Array
do góry