Nawigacja

Ogłoszenia o pracę

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Referacie Edukacji Narodowej w Delegaturze IPN w Bydgoszczy - Oddział Instytut Pamięci Narodowej – KŚZpNP w Gdańsku

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kopeć
Data publikacji 06.09.2022 Rejestr zmian

Stanowisko: od inspektora do specjalisty

Wymiar czasu pracy: pełny etat

Miejsce pracy: Referat Edukacji Narodowej Delegatury IPN  w Bydgoszczy, ul. Wincentyny Teskowej 1, 85-097 Bydgoszcz

Podstawowy zakres zadań wykonywanych na tym stanowisku:

 1. Prowadzenie zajęć edukacyjnych: lekcji, warsztatów, wykładów, gier dla młodzieży, udział w piknikach historycznych, (w tym gier miejskich w języku obcym);
 2. Organizacja obchodów rocznic, ważnych wydarzeń historycznych oraz inicjowanie przedsięwzięć edukacyjnych popularyzujących historię Polski;
 3. Opracowywanie scenariuszy zajęć oraz materiałów edukacyjnych (w tym w formie multimedialnej);
 4. Przygotowywanie techniczne wystaw i koordynowanie ich wypożyczania;
 5. Prace biurowe (tworzenie pism, prowadzenie korespondencji oraz dokumentacji przedsięwzięć edukacyjnych);

Wymagania niezbędne na danym stanowisku:

 1. Wykształcenie wyższe humanistyczne;
 2. Znajomość najnowszej historii Polski (XX w.) ze szczególnym uwzględnieniem lat 1914-1989;
 3. Sprawność w tworzeniu wypowiedzi pisemnych, łatwość wystąpień publicznych;
 4. Znajomość różnych metod edukacyjnych;
 5. Zdolności organizacyjno-logistyczne;

Wymagania pożądane związane ze stanowiskiem:

 1. Umiejętność pracy w zespole;
 2. Doświadczenie pracy z uczniami;
 3. Znajomość języków obcych (zwłaszcza j. angielskiego oraz j. niemieckiego);
 4. Doświadczenie w tworzeniu projektów graficznych i multimedialnych w wiodących programach do obróbki ikonografii i filmów;
 5. Chęć doskonalenia warsztatu pracy;
 6. Zmysł techniczny;
 7. Zdolności komunikacyjne i interpersonalne;
 8. Umiejętność pracy pod presją czasu.

Preferowany termin zatrudnienia: październik – listopad 2022 r.

Wybór kandydata zostanie dokonany na podstawie wyników dwustopniowego procesu:

1. Przegląd zgłoszeń.

2. Wywiad kompetencyjny z wybranymi kandydatami.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • Curriculum vitae
 • list motywacyjny
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów na adres e-mail: malgorzata.grzechulska@ipn.gov.pl w nieprzekraczalnym terminie do 19 września 2022 r.

Oddział IPN we Gdańsku zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu naboru (rozmowa kwalifikacyjna) zostaną telefonicznie poinformowane o terminie spotkania.

Przesyłając swoją aplikację wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie przez Instytut Pamięci Narodowej – Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Pani/Pana danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata do pracy.

 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.

Podstawa prawna przetwarzania danych została określona Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO:

   - w art. 6 ust. 1 lit. a - na podstawie zgody, którą Pani/Pan wyraził/a, wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne,

   - w art. 6 ust. 1 lit. b - przetwarzanie jest  niezbędne  do  podjęcia działań w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, przed zawarciem umowy,

   - w art. 6 ust. 1 lit. c - w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na stanowisko wskazane w aplikowanym ogłoszeniu oraz art. 221 Kodeksu pracy.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Janusza Kurtyki 1, 02-676 Warszawa. Administrator danych osobowych zapewni odpowiednie technologiczne, fizyczne, administracyjne i proceduralne środki ochrony danych, w celu ochrony i zapewnienia poufności, poprawności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, jak również ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz ochrony przed naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w IPN-KŚZpNP: inspektorochronydanych@ipn.gov.pl, adres do korespondencji: ul. Janusza Kurtyki 1, 02-676 Warszawa, z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych.

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty upoważnione przez Administratora.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko pracy na jakie Pani/Pan aplikował/a lub do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody.

Po upływie wskazanego okresu dane osobowe zostaną trwale usunięte.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo przenoszenia danych.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/a dotyczących narusza przepisy RODO.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale niepodanie danych określonych w art. 221 Kodeksu pracy uniemożliwi wzięcie udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

Medatdane

Data publikacji 06.09.2022
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kopeć
Array
do góry