Nawigacja

Ogłoszenia o pracę

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Archiwum IPN

Osoba udostępniająca: Anna Cisek
Data publikacji 19.07.2022 Rejestr zmian

Stanowisko: archiwista/starszy archiwista

Miejsce pracy: Archiwum IPN, Wydział Informacji i Sprawdzeń, Warszawa, ul. Kłobucka 21

Wymiar etatu: pełny etat

Zakres zadań wykonywanych na danym stanowisku (m.in.):

 • realizacja kwerend, zapytań, wniosków związanych z zadaniami wynikającymi
  z ustawy  z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2016 r., poz. 1575), ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 1992 r., Nr 90, poz. 450 z późn. zm.), ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej i osobach represjonowanych z powodów politycznych
  (Dz. U 2015, poz. 693); Ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów,
 • prowadzenie pomocniczych komputerowych baz danych, tworzenie elektronicznych i papierowych pomocy archiwalnych,
 • porządkowanie i opracowywanie techniczne  materiałów archiwalnych,
 • weryfikacja klauzul tajności,
 • obsługa magazynów archiwalnych,
 • praca w aplikacjach i systemach archiwum,
 • obsługa systemu informacji archiwalnej oraz obiegu korespondencji,
 • udział w działaniach promocyjnych AIPN
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonych.

Wymagania niezbędne na danym stanowisku

 • wykształcenie wyższe,
 • wiedza z zakresu najnowszej historii Polski ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z funkcjonowaniem organów bezpieczeństwa PRL,
 • znajomość ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu,
 • dobra obsługa komputera – MS Office (Word, Excel, Access, Power Point),
 • posiadanie certyfikatu bezpieczeństwa lub gotowość na poddanie się procedurze sprawdzającej,
 • obywatelstwo polskie,
 • bardzo dobre zdolności organizacyjne i analityczne,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach,
 • kreatywność
 • znajomość języków obcych: język angielski, język rosyjski,
 • umiejętność poprawnego redagowania pism urzędowych.

Wymagania pożądane związane ze stanowiskiem:

 • łatwość wystąpień publicznych
 • przygotowywanie postów do mediów społecznościowych
 • wysoka kultura osobista,
 • pogodne usposobienie i łatwość w nawiązywaniu kontaktów.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na pełen etat,
 • dofinansowanie zajęć sportowych,
 • dofinansowanie do wypoczynku zorganizowanego we własnym zakresie.

Preferowany termin zatrudnienia:

 • wrzesień 2022 r.

Wybór kandydata zostanie dokonany na podstawie wyników dwustopniowego procesu:

 • przegląd zgłoszeń.
 • wywiad kompetencyjny z wybranymi kandydatami

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego pocztą elektroniczną na adres: Monika.Wyszynska-Tesniarz@ipn.gov.pl  do 12 sierpnia 2021 r.

Przesyłając zgłoszenie, proszę zaznaczyć do, którego wydziału składają Państwo swoją aplikację. 

Zastrzegamy prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie – telefonicznie.

 

Marzena Kruk
Dyrektor Archiwum IPN
Instytutu Pamięci Narodowej KŚZpNP
ul. Janusza Kurtyki 1

02-676 Warszawa
tel. (22) 581-86-01

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata do pracy

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.

Podstawa prawna przetwarzania danych została określona Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO:

 • w art. 6 ust. 1 lit. a - na podstawie zgody, którą Pani/Pan wyraził/a, wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne,
 • w art. 6 ust. 1 lit. b - przetwarzanie jest  niezbędne  do  podjęcia działań w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, przed zawarciem umowy,
 • w art. 6 ust. 1 lit. c - w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na stanowisko wskazane w aplikowanym ogłoszeniu oraz art. 221 Kodeksu pracy.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Janusza Kurtyki 1, 02-676 Warszawa. Administrator danych osobowych zapewni odpowiednie technologiczne, fizyczne, administracyjne i proceduralne środki ochrony danych, w celu ochrony i zapewnienia poufności, poprawności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, jak również ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz ochrony przed naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w IPN-KŚZpNP: inspektorochronydanych@ipn.gov.pl, adres do korespondencji: ul. Janusza Kurtyki 1, 02-676 Warszawa, z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych.

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty upoważnione przez Administratora.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko pracy na jakie Pani/Pan aplikował/a lub do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody.

Po upływie wskazanego okresu dane osobowe zostaną trwale usunięte.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo przenoszenia danych.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/a dotyczących narusza przepisy RODO.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale nie podanie danych określonych w art. 221 Kodeksu pracy uniemożliwi wzięcie udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

Medatdane

Data publikacji 19.07.2022
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba udostępniająca informację:
Anna Cisek
do góry