Nawigacja

Ogłoszenia o pracę

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko w Wieloosobowym Stanowisku do Spraw Poszukiwań i Identyfikacji w Oddziale IPN w Rzeszowie

Osoba udostępniająca: Anna Cisek
Data publikacji 19.07.2022 Rejestr zmian

Stanowisko: od starszego referenta do specjalisty

Wymiar czasu pracy: pełny etat

Preferowany termin zatrudnienia: sierpień 2022 r.

Miejsce pracy: Wieloosobowe Stanowisko do Spraw Poszukiwań i Identyfikacji w Oddziale IPN w Rzeszowie, ul. Szopena 23

Do obowiązków osoby zatrudnionej  na tym stanowisku będzie należało:

 1. Prowadzenie kwerend archiwalnych i pozyskiwanie informacji o domniemanych miejscach pochówku osób poszukiwanych, które utraciły życie m.in. w wyniku zbrodni popełnionych przez władze komunistyczne oraz władze okupacyjne w okresie II wojny światowej.
 2. Obsługa systemów stosowanych w IPN: eKancelaria, ESEW, WnioskiIT, Archiwum Cyfrowe.

Wymagania od kandydata :

 1. Wykształcenie wyższe – kierunek historia
 2. Dobra znajomość struktur i działalności podziemia niepodległościowego w Polsce południowo-wschodniej w latach 1939–1956.
 3.  Znajomość struktur formacji bezpieczeństwa III Rzeszy Niemieckiej, ZSRR i komunistycznych organów bezpieczeństwa oraz struktur sądownictwa z lat 1939–1956.
 4. Doświadczenie w pracy z materiałami archiwalnymi IPN, sądów i prokuratur, administracji publicznej, stanu cywilnego i archiwami kościelnymi.
 5.  Znajomość aktów prawnych:
 • Ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu,
 • Ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych,
 • Ustawy  z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych,
 • oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw, w szczególności:
  • Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi,
  • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 1 sierpnia 2001 r. w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji grobów,
 1. Umiejętność obsługi komputera oraz pakietu biurowego MS Office (Word, Excel),
 2. Dobra kondycja psychofizyczna pozwalająca na pracę w kontakcie ze zwłokami i szczątkami ludzkimi oraz w niekorzystnych warunkach atmosferycznych.

Ostatecznego wyboru kandydata dokonamy na podstawie wyników dwustopniowego procesu:

 1. Przegląd zgłoszeń,
 2. Wywiad kompetencyjny z kandydatami.

Zastrzegamy prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie – telefonicznie.

Zainteresowane osoby serdecznie zapraszamy do składania aplikacji –list motywacyjny oraz CV proszę wysłać drogą e-mailową na  adres: anna.sitko@ipn.gov.pl do dnia 31 lipca 2022 roku.

Przesyłając swoją aplikację wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie przez Instytut Pamięci Narodowej – Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Pani/Pana danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.

Podstawa prawna przetwarzania danych została określona Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO:

 • w art. 6 ust. 1 lit. a - na podstawie zgody, którą Pani/Pan wyraził/a, wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne,
 • w art. 6 ust. 1 lit. b - przetwarzanie jest  niezbędne  do  podjęcia działań w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, przed zawarciem umowy,
 • w art. 6 ust. 1 lit. c - w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na stanowisko wskazane w aplikowanym ogłoszeniu oraz art. 221 Kodeksu pracy.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. J. Kurtyki 1, 02-676 Warszawa. Administrator danych osobowych zapewni odpowiednie technologiczne, fizyczne, administracyjne i proceduralne środki ochrony danych, w celu ochrony i zapewnienia poufności, poprawności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, jak również ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz ochrony przed naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w IPN-KŚZpNP: inspektorochronydanych@ipn.gov.pl, adres do korespondencji: ul. J. Kurtyki 1, 02-676 Warszawa, z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych.

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty upoważnione przez Administratora.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko pracy na jakie Pani/Pan aplikował/a lub do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody.

Po upływie wskazanego okresu dane osobowe zostaną trwale usunięte.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo przenoszenia danych.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/a dotyczących narusza przepisy RODO.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale nie podanie danych określonych w art. 221 Kodeksu pracy uniemożliwi wzięcie udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

Medatdane

Data publikacji 19.07.2022
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba udostępniająca informację:
Anna Cisek
do góry