Nawigacja

Ogłoszenia o pracę

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko redaktora w Biurze Nowych Technologii Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Osoba udostępniająca: Barbara Niedzielko
Data publikacji 25.05.2022 Rejestr zmian

Stanowisko: starszy inspektor/ specjalista

Wymiar czasu pracy: pełny etat

Miejsce pracy: Biuro Nowych Technologii IPN, ul. Janusza Kurtyki 1, Warszawa

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

 • Tworzenie kreatywnych treści, m.in. na strony www, blogi, media społecznościowe, konferencje, celem umacniania relacji z odbiorcami i przyciągania kolejnych odbiorców,
  w szczególności pokolenia Z i Y,
 • Planowanie oraz tworzenie oryginalnych treści zgodnych z wymaganiami SEO,
 • Zarządzanie harmonogramem dystrybucji treści w kanałach komunikacji social media, budowanie społeczności wokół konkretnych projektów Biura Nowych Technologii,
 • Planowanie i realizowanie kampanii rozpowszechniających projekty, zgodnie z najnowocześniejszymi trendami,
 • Udział w tworzeniu oficjalnej korespondencji
 • Monitoring sieci pod kątem treści dotyczących projektów Biura Nowych Technologii
 • Współpraca z tłumaczami, partnerami IPN oraz innymi komórkami IPN.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe - mile widziane filologiczne lub dziennikarskie,
 • Biegła znajomość mechanizmów funkcjonowania mediów społecznościowych,
 • Umiejętność komunikatywnego pisania i podstawowych technik dziennikarskich,
 • Umiejętność pracy w zespole, kreatywność, komunikatywność, dyspozycyjność,
 • Odpowiedzialność, otwartość i chęć przyswajania wiedzy w obszarze nowych technologii, gdzie tempo pracy jest niezwykle szybkie, a projekty niezwykle interesujące,
 • Co najmniej dwuletni staż pracy w ramach zatrudnienia na umowę o pracę,
 • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku będzie dodatkowym atutem,
 • Mile widziane będzie zainteresowanie tematami związanym z najnowszą historią Polski oraz nowymi technologiami.

Oferujemy:

 1. Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
 2. Wpływ na kreowanie wizerunku IPN.
 3. Pakiet benefitów.

Ostatecznego wyboru kandydata dokonamy na podstawie wyników dwustopniowego procesu:

 1. Przegląd zgłoszeń.
 2. Wywiad kompetencyjny z wybranymi kandydatami.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie do 24.06.2022 r. (decyduje data wpływu do IPN, a nie data stempla pocztowego) swojego CV, listu motywacyjnego, oświadczeń o których mowa w wymaganiach niezbędnych, kopii dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczenie zawodowe, w tym kopii posiadanych certyfikatów, dyplomów ukończonych studiów, szkoleń itp. oraz świadectw pracy, podpisanego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w związku z procesem rekrutacji na wolne stanowisko pracy, w trybie określonym w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) na adres:

Instytut Pamięci Narodowej, Wydział Kadr, ul. Janusza Kurtyki 1, 02-676 Warszawa lub bnt@ipn.gov.pl

Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie, nie będą brane pod uwagę. Zastrzegamy prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Przyjmujemy tylko kserokopie dokumentów.

Ogłoszenia szukaj również na stronie bip.ipn.gov.pl.

Przesyłając swoją aplikację wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie przez Instytut Pamięci Narodowej – Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Pani/Pana danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.

Podstawa prawna przetwarzania danych została określona Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:

w art. 6 ust. 1 lit. a – na podstawie zgody, którą Pani/Pan wyraził/a, wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne,

w art. 6 ust. 1 lit. b – przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, przed zawarciem umowy,

w art. 6 ust. 1 lit. c – w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (art.221 § 1 Kodeksu pracy) na stanowisko wskazane w aplikowanym ogłoszeniu.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Janusza Kurtyki 1, 02-676 Warszawa. Administrator danych osobowych zapewni odpowiednie technologiczne, fizyczne, administracyjne i proceduralne środki ochrony danych, w celu ochrony i zapewnienia poufności, poprawności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, jak również ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz ochrony przed naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w IPN‑KŚZpNP: inspektorochronydanych@ipn.gov.pl, adres do korespondencji: ul. Janusza Kurtyki 1, 02-676 Warszawa, z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych.

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty upoważnione przez Administratora.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko pracy na jakie Pani/Pan aplikował/a lub do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody. Po upływie wskazanego okresu dane osobowe zostaną trwale usunięte.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo przenoszenia danych.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/a dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale nie podanie danych określonych w art. 221 Kodeksu pracy spowoduje brak możliwości wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.

Medatdane

Data publikacji 25.05.2022
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba udostępniająca informację:
Barbara Niedzielko
Array
do góry