Nawigacja

Ogłoszenia o pracę

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Biurze Lustracyjnym IPN

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kopeć
Data publikacji 23.02.2022 Rejestr zmian

Stanowisko: od inspektora do specjalisty.

Wymiar czasu pracy: pełny etat.

Preferowany termin zatrudnienia: kwiecień/maj 2022 r.

Miejsce pracy: Instytut Pamięci Narodowej, Biuro Lustracyjne, ul. Janusza Kurtyki 1, 02-676 Warszawa.  

Zakres obowiązków:

 • wykonywanie wszelkich czynności związanych z rejestracją, weryfikacją oraz zatwierdzaniem oświadczeń lustracyjnych,
 • sporządzanie tygodniowych sprawozdań z realizacji powierzonych zadań,
 • przetwarzanie danych osobowych do celów służbowych w zakresie niezbędnym do wykonywania obowiązków służbowych związanych z działalnością Biura Lustracyjnego,
 • obsługa dostępnych w Biurze Lustracyjnym baz, aplikacji i systemów komputerowych w zakresie związanym z wykonywaniem zleconych czynności służbowych,
 • wykonywanie z własnej inicjatywy i bez odrębnych poleceń przełożonych czynności i obowiązków określonych w Regulaminie Organizacyjnym IPN-KŚZpNP,
 • przygotowywanie i przekazywanie do archiwum Instytutu dokumentacji wytworzonej w Wydziale Biura Lustracyjnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe,
 • znajomość przepisów ustawy o IPN oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów,
 • znajomość najnowszej historii Polski (1917-1989),
 • obsługa pakietów Microsoft,
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa lub gotowość poddania się procedurze sprawdzającej niezbędnej do uzyskania dostępu do informacji niejawnych.

Wymagania pożądane:

 • preferowane wykształcenie: historia,
 •  dobra organizacja pracy,
 • systematyczność, rzetelność, umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista.

Wybór kandydata zostanie dokonany na podstawie wyników dwustopniowego procesu:

 • przegląd zgłoszeń,
 • wywiad kompetencyjny z wybranymi kandydatami.

Zastrzegamy prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie życiorysu i listu motywacyjnego pocztą elektroniczną na adres sekretariat.bl@ipn.gov.pl do dnia 16 marca 2022 r.

Przesyłając swoją aplikację wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie przez Instytut Pamięci Narodowej – Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Pani/Pana danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.

Podstawa prawna przetwarzania danych została określona w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO:

 • w art. 6 ust. 1 lit. a - na podstawie zgody, którą Pani/Pan wyraził/a, wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne,
 • w art. 6 ust. 1 lit. b - przetwarzanie jest  niezbędne  do  podjęcia działań w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, przed zawarciem umowy,
 • w art. 6 ust. 1 lit. c - w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na stanowisko wskazane w aplikowanym ogłoszeniu oraz art. 221 Kodeksu pracy.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Janusza Kurtyki 1, 02-676 Warszawa. Administrator danych osobowych zapewni odpowiednie technologiczne, fizyczne, administracyjne i proceduralne środki ochrony danych, w celu ochrony i zapewnienia poufności, poprawności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, jak również ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz ochrony przed naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w IPN-KŚZpNP: inspektorochronydanych@ipn.gov.pl, adres do korespondencji: ul. Janusza Kurtyki 1, 02-676 Warszawa, z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych.

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty upoważnione przez Administratora.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko pracy na jakie Pani/Pan aplikował/a lub do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody.

Po upływie wskazanego okresu dane osobowe zostaną trwale usunięte.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo przenoszenia danych.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/a dotyczących narusza przepisy RODO.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale nie podanie danych określonych w art. 221 Kodeksu pracy uniemożliwi wzięcie udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

Medatdane

Data publikacji 23.02.2022
Data modyfikacji 25.02.2022
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kopeć
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Kopeć
Array
do góry