Nawigacja

Ogłoszenia o pracę

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Archiwum IPN

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kopeć
Data publikacji 25.01.2022 Rejestr zmian

Stanowisko: od archiwisty do kustosza archiwalnego

Miejsce pracy: Archiwum IPN, Wydział Obsługi Bieżącej Warszawa, ul. Kłobucka 21

Wymiar etatu: pełny etat

Zakres zadań wykonywanych na danym stanowisku (m.in.):

 • organizacja krajowych i zagranicznych podróży służbowych pracowników Archiwum IPN oraz obsługa delegacji odwiedzających Archiwum IPN;
 • zaopatrzenie Archiwum IPN w niezbędne wyposażenie, sprzęt teleinformatyczny, sprzęt techniczny, materiały kancelaryjno-biurowe oraz prowadzenie ich elektronicznej ewidencji, sporządzanie wniosków o zabezpieczenie środków finansowych, współpraca z urzędami celnymi i Krajowa Izbą Gospodarczą, udział w postępowaniach związanych z realizacją wydatków na potrzeby AIPN (w tym przygotowywanie SIWZ);
 • zapewnienie właściwego stanu technicznego urządzeń teleinformatycznych oraz elektrycznych będących w użytkowaniu pracowników Archiwum IPN
 • koordynowanie prac naprawczych, remontowych oraz inwestycyjnych prowadzonych w Archiwum IPN;
 • przygotowywanie, transportowanie i montaż m.in. wystaw (wewnętrznych i plenerowych) organizowanych przez AIPN;
 • obsługa systemu kancelaryjnego;
 • archiwizacja zrealizowanych spraw zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wymagania niezbędne na danym stanowisku:

 • wykształcenie wyższe (preferowane historyczne lub archiwistyczne),
 • umiejętność obsługi komputera – MS Office (Word, Excel, Access, Power Point),
 • bardzo dobre zdolności organizacyjne i analityczne,
 • umiejętność pracy z trudnym petentem,
 • umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach,
 • dokładność, terminowość i systematyczność,
 • umiejętność poprawnego redagowania pism urzędowych
 • wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne i komunikacyjne (praca w zespole, komunikatywność, adaptacja),
 • wysoka kultura osobista,
 • otwartość na nowe wyzwania,
 • kreatywność,
 • posiadanie certyfikatu bezpieczeństwa lub gotowość na poddanie się procedurze sprawdzającej,
 • obywatelstwo polskie.

Wymagania pożądane związane ze stanowiskiem:

 • wysoka kultura osobista,
 • łatwość w nawiązywaniu kontaktów,
 • doświadczenie w pracy biurowej,
 • znajomość programów Adobe Photoshop, Indesign,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B1,
 • znajomość ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
 • znajomość zadań statutowych i struktury organizacyjnej IPN,.

Preferowany termin zatrudnienia:

 • marzec 2022 r.

Wybór kandydata zostanie dokonany na podstawie wyników dwustopniowego procesu:

 • przegląd zgłoszeń.
 • wywiad kompetencyjny z wybranymi kandydatami

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego pocztą elektroniczną na adres: archiwumipn@ipn.gov.pl do 7 lutego 2022 r.

Zastrzegamy prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Przesyłając swoją aplikację wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie przez Instytut Pamięci Narodowej – Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu z siedzibą w Warszawie ul. Janusza Kurtyki 1, 02-676 Warszawa Pani/Pana danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.         

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata do pracy

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.

Podstawa prawna przetwarzania danych została określona Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO:

 • w art. 6 ust. 1 lit. a - na podstawie zgody, którą Pani/Pan wyraził/a, wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne,
 • w art. 6 ust. 1 lit. b - przetwarzanie jest  niezbędne  do  podjęcia działań w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, przed zawarciem umowy,
 • w art. 6 ust. 1 lit. c - w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na stanowisko wskazane w aplikowanym ogłoszeniu oraz art. 221 Kodeksu pracy.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Janusza Kurtyki 1, 02-676 Warszawa. Administrator danych osobowych zapewni odpowiednie technologiczne, fizyczne, administracyjne i proceduralne środki ochrony danych, w celu ochrony i zapewnienia poufności, poprawności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, jak również ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz ochrony przed naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w IPN-KŚZpNP: inspektorochronydanych@ipn.gov.pl, adres do korespondencji: ul. Janusza Kurtyki 1, 02-676 Warszawa, z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych.

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty upoważnione przez Administratora.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko pracy na jakie Pani/Pan aplikował/a lub do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody.

Po upływie wskazanego okresu dane osobowe zostaną trwale usunięte.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo przenoszenia danych.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/a dotyczących narusza przepisy RODO.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale niepodanie danych określonych w art. 221 Kodeksu pracy uniemożliwi wzięcie udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

Medatdane

Data publikacji 25.01.2022
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kopeć
Array
do góry