Nawigacja

Ogłoszenia o pracę

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Referacie Finansowo-Księgowym w Oddziale IPN w Warszawie

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kopeć
Data publikacji 14.10.2021 Rejestr zmian

Oddział IPN-KŚZpNP w Warszawie poszukuje pracownika, na

Samodzielne Stanowisko ds. Kadr.

Stanowisko: od specjalisty do głównego specjalisty

Wymiar czasu pracy: pełny etat

Miejsce pracy: Instytut Pamięci Narodowej, Oddział w Warszawie, ul. Stawki 2, Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na danym stanowisku:

 1. przygotowywanie dokumentacji związanej z nawiązaniem, przebiegiem i rozwiązaniem stosunku pracy oraz ustalanie uprawnień wynikających ze stosunku pracy w celu przekazania tych dokumentów pracownikom, komórce wypłacającej świadczenia finansowe, uzupełnienia akt osobowych o ww. dokumentację
 2. prowadzenie i aktualizowanie bazy danych kadrowych w module „Kadry i płace” w aplikacji TETA
 3. sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu
 4. prowadzenie ewidencji badań lekarskich pracowników, przygotowywanie skierowań na badania profilaktyczne i kontrolowanie terminów ważności badań
 5. prowadzenie kontroli list obecności oraz ewidencji godzin pozasłużbowych i ewidencji wyjść w godzinach służbowych w celu przestrzegania regulaminu pracy oraz sporządzanie sprawozdań z zakresu czasu pracy.
 6. rozliczanie czasu pracy urzędników oraz kierowców
 7. prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK)
 8. przygotowywanie dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Narodowego Funduszu Zdrowia dokumentów związanych z ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym pracowników i ich rodzin w ramach programu ZUS „Płatnik” w celu dokonania: zgłoszeń, korekt lub zmian do ubezpieczeń oraz prowadzenie i aktualizowanie ww. zbiorów danych w Programie.
 9. przygotowywanie dokumentacji na potrzeby przeprowadzanych w Instytucie kontroli zewnętrznych i wewnętrznych w celu przekazania wymaganych danych za okresy podlegające kontroli w komórce kontrolującej.
 10. dokonywanie kontroli formalnej i merytorycznej harmonogramów urlopów pracowników Urzędu, podań o podnoszenie kwalifikacji zawodowych itp
 11. archiwizowanie akt osobowych i pozostałej dokumentacji pracowniczej

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem

 1. Doświadczenie zawodowe: 3 lata
 2. wykształcenie wyższe,
 3. Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office,
 4. Znajomość ustawy Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
 5. Znajomość ustawy o pracownikach urzędów państwowych wraz z aktami wykonawczymi
 6. Znajomość przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych
 7. Znajomość przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
 8. Znajomość ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK)
 9. Umiejętność obsługi programu kadrowego TETA CONSTALATION oraz programu Płatnik
 10. Samodzielność, dokładność i terminowość w wykonywaniu zadań
 11. Wysoka kultura osobista
 12. Umiejętności analityczne i interpersonalne
 13. Umiejętność nawiązywania kontaktów i współpracy z instytucjami zewnętrznymi
 14. Umiejętność rozwiązywania problemów
  1. Posiadanie obywatelstwa polskiego
  2. Korzystanie z pełni praw publicznych
  3. Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania pożądane związane ze stanowiskiem:

 1. Wykształcenie: wyższe z zakresu: ekonomii, prawa, administracji lub zarządzania
 2. 1 rok doświadczenia zawodowego na samodzielnym stanowisku pracy związanym z obsługą kadrową pracowników
 3. Umiejętność pracy w programie TETA CONSTALATION module kadry i płace będzie dodatkowym atutem

Wybór kandydata zostanie dokonany na podstawie wyników dwustopniowego procesu:

 1. przegląd zgłoszeń,
 2. wywiad kompetencyjny z wybranymi kandydatami.

Zainteresowane osoby proszone są o przesłanie listu motywacyjnego oraz życiorysu pocztą elektroniczną na adres: arkadiusz.herner@inp.gov.pl do dn. 28 października 2021 r.

Przesyłając swoją aplikację wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie przez Instytut Pamięci Narodowej – Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Pani/Pana danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.

Podstawa prawna przetwarzania danych została określona Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:

 • w art. 6 ust. 1 lit. a – na podstawie zgody, którą Pani/Pan wyraził/a, wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne,
 • w art. 6 ust. 1 lit. b – przetwarzanie jestniezbędnedopodjęcia działań w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, przed zawarciem umowy,
 • w art. 6 ust. 1 lit. c – w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (art.221 § 1 Kodeksu pracy) na stanowisko wskazane w aplikowanym ogłoszeniu.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Janusza Kurtyki 1, 02-676 Warszawa. Administrator danych osobowych zapewni odpowiednie technologiczne, fizyczne, administracyjne i proceduralne środki ochrony danych, w celu ochrony i zapewnienia poufności, poprawności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, jak również ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz ochrony przed naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w IPN-KŚZpNP: inspektorochronydanych@ipn.gov.pl, adres do korespondencji: ul. Janusza Kurtyki 1, 02-676 Warszawa, z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych.

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty upoważnione przez Administratora.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko pracy na jakie Pani/Pan aplikował/a lub do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody.

Po upływie wskazanego okresu dane osobowe zostaną trwale usunięte.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo przenoszenia danych.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/a dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale nie podanie danych określonych w art. 221 Kodeksu pracy spowoduje brak możliwości wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

Medatdane

Data publikacji 14.10.2021
Data modyfikacji 20.01.2022
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kopeć
Osoba modyfikująca informację:
Anna Cisek
Array
do góry