Nawigacja

Ogłoszenia o pracę

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Starszy Inspektor w centrali IPN w Warszawie w Wydziale Księgowości i Obsługi Finansowej

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kopeć
Data publikacji 16.08.2021 Rejestr zmian

W przypadku osób z większym doświadczeniem (wyższym poziomem kwalifikacji) możliwe jest zatrudnienie na wyższym stanowisku

Miejsce pracy: Warszawa, ul. J. Kurtyki 1

Zakres obowiązków:

 • kontrola formalno-rachunkowa dokumentów zewnętrznych i wewnętrznych dot. operacji gospodarczych i finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • ewidencja zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, ustawy o podatku od towarów i usług  oraz rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej
 • rozliczanie kosztów podróży służbowych
 • uzgadnianie kont syntetycznych i analitycznych
 • sporządzanie sprawozdań

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie minimum średnie
 • minimum 2 letnie doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku
 • praktyczna znajomość ustawy o rachunkowości , ustawy o podatku od towarów i usług  
 • znajomość pakietu MS Office

Wymagania pożądane:

 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • rzetelność, zdolność pracy w zespole
 • terminowość, umiejętność pracy pod presją czasu
 • odpowiedzialność i samodzielność
 • mile widziana znajomość programu TETA ,TREZOR
 • znajomość ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • możliwość rozwoju zawodowego

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie  niżej wymienionych dokumentów aplikacyjnych:

 • życiorysu
 • kopii dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
 • kopii dokumentów potwierdzających staż pracy - świadectwa pracy lub w przypadku aktualnego zatrudnienia zaświadczenie o zatrudnieniu od pracodawcy, doświadczenie zawodowe: zakresy obowiązków lub inne z których wynika doświadczenie w wymaganym obszarze i czas jego trwania

Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Zastrzegamy prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Przesyłając swoją aplikację wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie przez Instytut Pamięci Narodowej – Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Pani/Pana danych osobowych zawartych
 w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Termin składania aplikacji upływa w dniu 15.09.2021 r. Zastrzegamy sobie możliwość zakończenia rekrutacji przed wskazanym terminem.
 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.

Podstawa prawna przetwarzania danych została określona Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO:

 • w art. 6 ust. 1 lit. a - na podstawie zgody, którą Pani/Pan wyraził/a, wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne,
 • w art. 6 ust. 1 lit. b - przetwarzanie jest  niezbędne  do  podjęcia działań w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, przed zawarciem umowy,
 • w art. 6 ust. 1 lit. c - w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na stanowisko wskazane w aplikowanym ogłoszeniu oraz art. 221 Kodeksu pracy.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. J. Kurtyki 1, 02-676 Warszawa. Administrator danych osobowych zapewni odpowiednie technologiczne, fizyczne, administracyjne i proceduralne środki ochrony danych, w celu ochrony i zapewnienia poufności, poprawności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, jak również ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz ochrony przed naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w IPN-KŚZpNP: inspektorochronydanych@ipn.gov.pl, adres do korespondencji: ul. J. Kurtyki 1, 02-676 Warszawa, z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych.

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty upoważnione przez Administratora.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko pracy na jakie Pani/Pan aplikował/a lub do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody.

Po upływie wskazanego okresu dane osobowe zostaną trwale usunięte.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo przenoszenia danych.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/a dotyczących narusza przepisy RODO.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale nie podanie danych określonych w art. 221 Kodeksu pracy uniemożliwi wzięcie udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

Medatdane

Data publikacji 16.08.2021
Data modyfikacji 20.01.2022
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kopeć
Osoba modyfikująca informację:
Anna Cisek
Array
do góry